kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin AMK Master School

Digiajan sosiaalipalveluiden kehittäminen

Tutkinto: Sosionomi YAMK; Geronomi YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Aloitusajankohta: syksy 2023

Sosiaalialan kansalais- ja aluelähtöinen käytäntöjen kehittäminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Sosiaalipalveluissa digitalisaatio on ensiaskelvaiheessa. Lisäksi digikuiluja on alkanut muodostua mm. väestöryhmittäin, sosioekonomisen aseman, asuinpaikan sekä ikäryhmän perusteella. Tämä koulutus lisää sosiaalialan toimijoiden digitalisaatio-osaamista.

Haasteita ovat väestö- ja aluerakennemuutokset, kansalaisten subjektiuden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä suomalaisen yhteiskunnan digitalisoitumiseen liittyvät kysymykset, sosiaalisia riskejä sisältäviin elinolosuhteisiin vaikuttamismahdollisuudet ja asiakastyön menetelmien digiajan kehittämistarpeet.

Pätevyys ja uranäkymät

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto vastaa hyvinvointipalveluiden tuottamisen laajeneviin ja monimuotoistuviin kehittämishaasteisiin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastyön tehtäviin, esimiestehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin, palvelujen kehittäjiksi ja koordinaattoreiksi. Järjestösektorilla sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa sijoittumisen kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.

Yksityisellä sektorilla sosionomi (ylempi AMK) voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin sekä eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF) osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän korkeakoulututkinnon osaamista vastaa taso 7.

Tutkintonimikkeiden kansainväliset vastineet ovat Master of Social Services (sosionomi YAMK) ja Master of Health Care and Social Services (gernonomi YAMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua  yliopistollisiin jatko-opintoihin.

 

Uramahdollisuudet

Sosionomien (ylempi AMK) työmarkkina-asema vaihtelee maakunnittain. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työelämään hyvin:

 • Osa sijoittuu sosiaalialan järjestöihin ja sosiaalialan yrityksiin kehittämis- ja esimiestehtäviin, ja tehtävässä koulutusvaatimuksena on sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.
 • Osa sijoittuu valtion sellaisiin organisaatioihin, joissa vaaditaan sosiaalialan koulutus, kuten työvoimahallinnon ja sosiaalialan yhteisorganisaatiot (mm. työvoimanpalvelukeskus).
 • Osa sijoittuu sosiaaliturvaetuuksia hoitaviin organisaatioihin, kuten KELA:lle tai vakuutus- ja kuntoutuslaitoksiin esimerkiksi kuntoutusohjaajiksi.
 • Kunnissa he työllistyvät mm. lastenvalvojaksi, koulukuraattoriksi, johtavaksi sosiaaliohjaajaksi tai johtavaksi perhetyöntekijäksi.
 • Moni sijoittuu myös erilaisiin kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi.


Tehtävänimikkeitä

Erikoissuunnittelija, lehtori (AMK), palveluesimies, palvelutalon johtaja, projektipäällikkö, sosiaalijohtaja, suunnittelija, toimitusjohtaja, toiminnanohjaaja, vammaistyön johtaja, vastaava sosiaaliohjaaja, yksikön johtaja

 

Julkaisun kansi Siekkinen Takkunen Ylevä.JPG

ViinamakiPohjolaweb.jpg

Julkaisun kansi Lappi.JPG

... ja 28 muuta lappilaisittain julkaistua tietoa sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnosta

Sisällöt

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä

1. Kaikille YAMK-koulutuksille yhteiset tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintojaksot, 40 op:

 • Osaamisen johtaminen 5 op
 • Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

2. Ydinosaamisen opintojaksot 20 op:

 • Digikansalaisuus sosiaalialan tutkimusavusteisessa kehittämisessä, 10 op
 • Tarveanalyysi digiajan sosiaalialan kehittämistyössä,10 op

3. Profiloivan osaamisen opintojaksot, 25 op:

 • Digitalisoituva sosiaalialan työ, 5 op
 • Digiajan sosiaalialan osallistavat käytännöt, 5 op
 • Digiajan muutosjohtaminen sosiaalialalla, 5 op
 • Sosiaalialan kehittämistyön vaikuttavuus digiyhteiskunnassa, 5 op
 • Sosiaalipalveluiden yhteiskuntapoliittisuus digiyhteiskunnassa, 5 op

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ominaisluonteen mukaisesti opinnäytetyö on tutkimuksen sijasta kehittämishanke, joka yhdistää käytännön kehittämistyötä sekä sen tutkimista ja arviointia. Tämä korostaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tärkeää eroa suhteessa tiedekorkeakoulujen maisteritutkintoihin.

Katso opetussuunnitelma 2021.

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opiskelutapa

Opiskelu toteutuu verkko-opintoina, itsenäisenä opiskeluna sekä opintoina Kemin kampuksella. Lähiopiskelupäiviä on keskimäärin 2/kk ja ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan verkossa. Opiskelu muodostuu asiantuntijaluennoista, seminaarityöskentelystä sekä arvioitavista oppimistehtävistä.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Opiskeluaika on 1½ - 2 vuotta.

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi kevään 2. yhteishaussa. 

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista


Muut opinnot

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset 
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

Kemin kattojen yllä
LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Leena Viinamäki, Kemi
puh. 040 0142 445, leena.viinamakisähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg