kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

ennakkotehtävät ja -materiaalit sekä esivalintakokeet vuodelle 2016

Agrologi (AMK) ja Metsätalousinsinööri (AMK) ennakkomateriaali

Luonnonvara-alan päivätoteutuksen valintakunnallisen valintakokeen toinen osio testaa luetun ymmärtämistä ja se perustuu ennakkomateriaaliin.
Ennakkomateriaali julkaistaan hakuajan alkaessa ja se saa olla koetilanteessa mukana

 

Agrologi (ylempi AMK) ja Metsätalousinsinööri (ylempi AMK) ennakkotehtävä

Alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi
Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakutoimistoon 6.4.2016 mennessä ja ohjeistus tulee nettisivullemme www.lapinamk.fi 16.3.2015.
Ennakkotehtävästä ja valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

 

Insinööri (ylempi AMK) ennakkotehtävä

Teknologiaosaamisen johtaminen, Kemi ja Rovaniemi
Vastaa kuhunkin ennakkotehtävään eri sivuille esseemuotoisena vastauksena.

Ennakkotehtävä 1: motivaatio (5 p) Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen sisältöihin.

Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
Miksi haluat tähän koulutukseen?
Mitä odotat opiskelulta?
Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana?
Opiskeletko mieluimmin yksin vai yhteistyössä toisten kanssa?
Oletko keskustellut työnantajasi kanssa tästä koulutuksesta ja miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaisi työtehtäviesi hoitoon?
Millaisia johtamiseen liittyviä tietoja/taitoja haluat erityisesti kehittää?Ennakkotehtävä 2: Opinnäytetyön tai kehittämiskohteen alustava kuvaus (15 p).

Valitse kohta A tai B.

A. Opinnäytetyön alustava kuvaus: Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että kehittämishankkeiden tarpeisiin.

Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdan kohdeorganisaatiosi kannalta. Aiheen tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee sisältää vähintään aihe ja mahdollisen toimeksiantajan kuvaus, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu.

B. Kehittämiskohteen kuvaus: Kuvaa sinua kiinnostavaa työelämän kehittämiskohdetta, jota voisit selvittää monialaisen opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Pohdi aihetta miettiessäsi etenkin sitä, miten työsi avulla voisit uudistaa ja kehittää työelämän käytäntöjä ja syventää omaa asiantuntijuuttasi.

Ennakkotehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

Sopivuus koulutuksen sisältöön
Suunnitelman tavoitteet, toteuttamiskelpoisuus, ajankohtaisuus ja merkittävyys
Suunnitelman selkeys, jäsentyneisyys ja ymmärrettävyys
Oma rooli kehittämistyössä
Kirjallinen ulkoasuEnnakkotehtävä 3: Opinnäytetyön arvosana ja työkokemus (5 p)

Ilmoita perustutkintoosi liittyneen opinnäytetyösi aihe, arvosana sekä työkokemusvuodet.
Palauta ennakkotehtävä valintakokeeseen tullessasi.

 

Insinööri (AMK) päiväkoulutus ennakkoaineisto

Kaksi viikkoa ennen koetta tulee tekstimuotoinen ennakkoaineisto

 

Kuvataide (AMK) ennakkotehtävät

Jokainen hakija laatii työnäytekansion. Kansio koostuu kahdesta osiosta.

1) Omat työt. Valitse vähintään kolme tärkeää taiteellista työtäsi kahden viimeisen vuoden ajalta. Töitä voi olla enemmänkin. Merkitse nimesi jokaiseen työhön. Jos työt ovat muodoltaan tai kooltaan sellaisia, että niitä on hankala liittää mukaan (esim. veistos tai digitaalinen työ), kuvaa työ tai käytä tulosteita). ja

2) Pohdinta aiheesta 2020-luvun kuvataiteilija. Kirjoita maksimissaan A4-mittainen pohdinta aiheesta, millaisessa maailmassa ja tehtävissä 2020-luvun kuvataiteilijana työskentelet ja toimit.

Ota työnäytekansio mukaan pääsykokeeseen. Valmistaudu esittelemään portfoliosi haastattelun yhteydessä valintakokeessa.

Huom. työnäytekansiota ja sen sisältämiä tehtäviä ei palauteta!

 

Liikunta ja vapaa-aika (AMK) esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään 3,5 kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.
Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.
Sosiaali- ja terveysalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.
Valtakunnallinen esivalintakoe on hakuajan päättymisen jälkeen 3.5.2016.

 

Restonomi (AMK) ennakkoaineisto

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun www-sivuilla: kevään haussa 10.5.–7.6.2016. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

 

Restonomi (ylempi AMK) ennakkoaineisto

Matkailuala, Rovaniemi
Valintakokeeseen sisältyy kirjalliseen ennakkoaineistoon ja jaettavaan materiaaliin pohjautuva essee sekä ryhmähaastattelu.
Ennakkoaineisto saatavilla hakijoille valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen www-sivuilla 16.3.–24.5.2016

 

Sosionomi (AMK) ennakkomateriaali

Sosiaalialan valintakoe sisältää kirjalliseen materiaaliin perustuvan osion sekä motivaatiota kartoittavan osion. Kumpaankin valintakokeen osioon vastataan kirjallisesti. Valintakoeaineisto jaetaan valintakokeen alkaessa.

 

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua.

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.
Fysioterapia, geronomi, sosionomi ja liikunnanohjaaja koulutukset kutsuvat valintakokeeseen 4 kertaisen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Sairaanhoitaja ja terveydenhoitajakoulutukset kutsuvat valintakokeeseen 3,5 kertaisen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.
Valtakunnallinen esivalintakoe on hakuajan päättymisen jälkeen 3.5.2016.

 

Tradenomi (AMK) ennakkoaineisto

Tradenomi, liiketalous päiväkoulutuksen valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 9.5. - 10.6.2016. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.