kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Biotalouden

erikoistumiskoulutus 30 op

 

Kehittyvä biotalousala tarvitsee asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hal­litsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- sekä vientimahdollisuudet.

Kymmenen luonnonvara-alalla toimivaa ammattikorkeakoulua ja yliopistoa ovat sopineet biotalouden erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittyvän biotalouden tarpeisiin.

Koulutusta tarjotaan alueellisina toteutuksina, joista Pohjois-Suomessa syksyllä 2021 alkava koulutus järjestetään Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetus painottuu metsätalouden biomassoihin ja tuotteisiin sekä kiertotalouteen, OAMK:ssa vastaavasti peltobiomassoihin, kierrätykseen ja energiaan.

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhty­mistä.

Tulevaisuuden biotalouden kehittäminen vaatii kuitenkin valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityk­sissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita.

Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa.

Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta,
 • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyt­töpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitali­saation mahdollisuuksia,
 • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia,
 • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi,
 • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja
 • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan kes­keiset periaatteet ja keinot.

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Yhteiset opinnot 20 op

 • Biotalouden prosessit ja tuotteet 10 op
 • Biotalouden innovaatioprosessi 5 op
 • Biotalouden liiketoiminta ja sääntely 5 op

Osaamista täydentävät opinnot 10 op

 • Täydentäviä opintoja voidaan valita korkeakoulujen tarjonnasta. 

Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu itseopiskelun lisäksi lä­hiopetusta ja verkko-opetusta sekä opintoretkiä. Opetus toteutetaan pääosin arkisin klo 8 - 16 välillä. Tarkemmat opetusajat ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksessa hyödynnetään valtakunnallista korkeakouluverkostoa ja sen ytimenä on opiskelijakohtainen ohjattu projekti, jota ohjataan pääosin verkossa annettavalla opetuksella sekä eri korkeakoulujen erityisosaamisalueeltaan tarjoamilla webinaareilla.

 

Opiskelijavalinnan perusteet ja hakeminen


Hakukelpoisuus:

Hakijalla tulee olla maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva vähintään opistoasteen tutkinto.


Hakeminen:

Koulutuksen hakuaika on 7.4. - 7.5.2021 klo 15.00 ja hakeminen tapahtuu sähköi­sellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelupaikkaa vain Lapin AMKin 10:n opiskelupaikan kiintiöstä.

Hakemuksessa hakijan tulee vapaamuotoisella liitteellä:
 1. Kuvata osaamis- ja koulutustaustansa
 2. Kuvata erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja/tai oman työpai­kan/yrityksen kehittymiselle sekä
 3. Yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle.

 

Muita pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV.   Mi­käli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.

Valintamenettely:

Biotalouden erikoistumiskoulutusohjelmaan otetaan Lapin amkin kiintiöön 10 opiskelijaa.

Valinta opintoihin perustuu hakemuksen pisteytykseen, jolloin korkein pistemäärä on 15 pistettä ja alin hy­väksytty pistemäärä on 2 pistettä. 

 1. Osaamis- ja koulutustausta 0-5 p
 2. Erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpai­kan/yrityksen kehittymiselle 0-5 p sekä
 3. Yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle 0-5 p

Tasapisteisiin tulleet arvotetaan ensisijaisesti erikoistumiskoulutuksen hyöty (em. kohta 2) -pisteytyksen perusteella niin, että korkeamman pistemäärän saanut sijoittuu korkeammalle valintajärjestyksessä. Toissi­jaisesti arvotetaan osaamistaustan perusteella (kohta 1). Jos tasapisteisiin tulleet saavat arvottamisen jäl­keen edelleen samat pistemäärät niin valintajärjestys arvotaan.

Mikäli hakuajan päättymiseen mennessä valintakelpoisia hakijoita on enemmän kuin 10, voidaan hakija ot­taa varasijalle hakemuksen pisteytyksen paremmuusjärjestyksessä.    

Mahdollisille täyttämättä jääville paikoille valitaan hakuehdot täyttäviä opiskelijoita jälkihaussa ilmoittautu­misjärjestyksessä.

Korkeakoulu päättää koulutuksen aloittamisesta, mikäli aloittavia opiskelijoita on vähemmän kuin aloitus­paikkoja.

 

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö:

Valinnan tuloksen selvittyä hakija ilmoittaa opiskelupaikan vastaanotosta sähköpostitse annettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö korkeakouluun, joka osoitetaan koulutuksen vastuuhenkilölle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 14 vrk valinnan ilmoittamisesta.

Opintojen suoritusajankohta on elokuu 2021 - huhtikuu 2022 ja koulutuksen kesto 8 kk. Tarkempi aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin.

 

Järjestäjät

Koulutus toteutetaan Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Lisätietoja koulutuksesta

Yliopettaja Jussi Soppela, jussi.soppelaLapin AMK sähköposti , puh. 040 012 8301

Verkkosivulta osoitteesta www.biotalouskoulutus.fi

 

Tervetuloa erikoistumaan biotalouden osaajaksi !

Tiedot

 • Koulutus
  Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op
 • Opiskelutapa
  Verkko- ja monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  30 op.
 • Aloituspaikat
  20, jotka jakaantuvat näin:
  - Oulun ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
  - Lapin ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
 • Hakuaika

  7.4. - 7.5.2021 klo 15:00

  Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelupaikkaa vain Lapin AMKin 10.n opiskelupaikan kiintiöstä

 • Hinta
  900 euroa (alv 0 %)
Hakulomake
Sähköinen hakulomake (hakuaika 7.4. - 7.5.2021 klo 15:00)
Opiskelijamaksu

Koulutus on pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Opiskelijalta peritään 900 € (alv 0%, maksu on ALV-vapaa). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina.

Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Peruutusehto

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina.

Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Yhteistyössä

lapin amk logo.jpg

OAMK logo_vari_300dpi_FI-pysty.jpg 

SAVONIA_logo+amk_rgb web.jpg

 jamkfi_tunnus_sininen_suomi.jpg

HAMK

Karelia

Novia logo.jpg

seamk_logo_4vari_suojalueella_2017.jpg

UEF

Helsingin yliopisto

OKM_FI_1rivi_logot_ISO.jpg