kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Asiakas- ja palveluohjauksen  

erikoistumiskoulutus 30 op  

 

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaalialan asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyötä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämistä sekä palveluinnovaatioiden rakentamista.


Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Ihmisten kohtaamiin haasteellisiin elämäntilanteisiin voi liittyä esimerkiksi koulutus- tai työelämästä syrjään jääminen, toimeentulo-ongelmat sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan pulmat.

Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.Koulutuksen jälkeen voit toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Kohderyhmä
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon, AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille.
Tavoitteet ja sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)

Osallistuja

 • osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa,
 • osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa,
 • hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssään ja
 • osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)

Osallistuja

 • osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita,
 • osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja palveluohjausprosessin
  hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa ja
 • osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.


Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)

Osallistuja

 • osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston,
 • osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi,
 • osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä ja
 • osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)

Osallistuja

 • osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa,
 • osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja palveluohjauksen eri rooleissa,
 • osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä ja
 • osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 • osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä,
 • osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa,
 • osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille ja
 • osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 • osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa tutkimustietoa
  tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä,
 • osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti,
 • osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää palveluita ja työkäytäntöjä ja
 • osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras-joulukuussa 2020. Koulutukseen kuuluu kymmenen 3 - 4 tunnin mittaista verkossa toteutuvaa webinaaria, joihin osallistutaan 100 % läsnäololla etäyhteyden kautta. Webinaarien tarkat päivämäärät tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin. Webinaarien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä ja ohjattua opiskelua.

Ensimmäinen webinaari toteutetaan 16.1.2020. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään Moodlea verkkoympäristönä.

Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Hinta
Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämän avustuksen vuoksi. Myöhemmissä toteutuksissa on osallistujamaksu.
Hakeminen
Haku erikoistumiskoulutukseen on syksyllä 2019.

Hakuaika 1.–31.10.2019. Lomake löytyy sivun oikeasta laidasta.

Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019.

Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä.
Kysy lisää!

Hjulberg Merja, lehtori

P. 050 310 9337
merja.hjulbergLapin AMK sähköposti harmaa

Tietokatu 1
94600 Kemi

Pyyny Heidi, osaamispäällikkö
P. 050 310 9354
heidi.pyynyLapin AMK sähköposti harmaa

Tietokatu 1
94600 Kemi

Hakulomake
Sähköinen hakulomake (avoinna hakuaikana 1.10. - 31.10. 2019 klo 15:00)
Yhteistyössä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä.

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskulutuksen toteutuksessa.

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa erikoistumiskoulutuksen yhteistyönä Oulun, Kajaanin ja Centrian ammattikorkeakoulujen kanssa.

Eri ammattikorkeakouluihin valitut opiskelijat muodostavat yhden ryhmän.

 

logo

KAMK_logo

lapin amk logo.jpg

OAMK logo_vari_300dpi_FI-pysty.jpg