kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Asiakas- ja palveluohjauksen  

erikoistumiskoulutus 30 op  

 

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaalialan asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyötä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämistä sekä palveluinnovaatioiden rakentamista.


Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. 
Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä asiantuntijuutta tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.

Koulutuksen jälkeen voit toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Kommenttikuplan kuva

 

Kommenttikupla 

 


Kohderyhmä
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon, AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutus on tarkoitettu myös opiskelijoille, joilla on valmiudet opintojen suorittamiseen sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.
Tavoitteet ja sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

 

Koulutuksen tavoitteet


Osallistuja

 • Tuntee sote:n palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen
 • Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen, mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti
 • Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
 • Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaamisen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät
 • Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
 • Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa
 • Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi
 • Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia
 • Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohjausta kehittävää osaamista

 

Opintojaksot

 

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)

Osallistuja

 • osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa,
 • osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa,
 • hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssään ja
 • osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

 

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)

Osallistuja

 • osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita,
 • osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja palveluohjausprosessin
  hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa ja
 • osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.

 

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)

Osallistuja

 • osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston,
 • osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi,
 • osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä ja
 • osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

 

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)

Osallistuja

 • osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa,
 • osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja palveluohjauksen eri rooleissa,
 • osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä ja
 • osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

 

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 • osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä,
 • osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa,
 • osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille ja
 • osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

 

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 • osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa tutkimustietoa
  tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä,
 • osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti,
 • osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää palveluita ja työkäytäntöjä ja
 • osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus käynnistyy lokakuussa 2022 ja päättyy huhti-toukokuussa 2023. Opiskeluun sisältyy keskimäärin yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto vaihtelee 4-8 tuntiin.
Etäkontaktipäivät ilmoitetaan myöhemmin. Etäkontaktipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä ja ohjattua opiskelua.

 

Hinta
Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2022 toteutuksen hinta on 1500 euroa (alv 0%). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä, koulutuksen alussa ja vuoden 2023 alussa. 
Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on 10.6. - 9.9.2022. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella.  Hakijan tulee hakemuksessaan kuvata koulutuksensa ja työkokemuksensa lisäksi perusteluja koulutukseen hakeutumiseen ja miten aikoo hyödyntää koulutuksessa hankittua osaamista. Hakijan tulee kuvata myös, miten sovittaa yhteen opiskelun, työn ja muun elämän. Tarkempi ohje hakulomakkeesta.

Huomioithan, että kesän loma-aikana 10.6. - 8.8. vastaaminen hakijoiden kyselyihin voi viivästyä. 

Valinnoista ilmoitetaan viikolla 37 ja paikka tulee ottaa vastaan viikon 38 aikana. 

Perumisehto

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Kysy lisää!

Seija Järvi, lehtori (Sisältö ja toteutus)
Puh.  +358 50 316 7667
seija.jarviLapin AMK sähköposti harmaa

 

Anu Piirainen, suunnittelija (Hakeminen ja hakulomake)
Puh. +358 44 710 1395
anu.piirainen(at)kamk.fi

Hakulomake
Sähköinen hakulomake  (hakuaika 10.6. - 9.9.2022 klo 15:00)
Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu toteuttaa erikoistumiskoulutuksen yhteistyönä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

Eri ammattikorkeakouluihin valitut opiskelijat muodostavat yhden ryhmän.

 

 

KAMK_logo

lapin amk logo.jpg