kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia geronomikoulutuksesta

Mahdollisuus opiskella toiselta paikkakunnaltaGeronomiopiskelija Sanni Kangastie.jpg
Valmistuin Raahen lukiosta keväällä 2020, aloitin geronomiopinnot samana vuonna syksyllä. Olen aina viihtynyt ikääntyneiden ja erityisesti muistisairaiden kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulu kiinnosti minua monimuoto-opintomahdollisuuden vuoksi. Halusin muuttaa Kuopioon, joten monimuoto-opinnot mahdollistivat asumiseni muualla kuin Kemissä.

Kun olin lapsi, muistisairas isoäitini muutti meille kotiin asumaan. Luulen, että tämä on yksi suurin syy, miksi työ ikäihmisten parissa tuntui kiehtovan. En kuitenkaan halunnut vain hoitotyöhön, minkä vuoksi valitsin lähihoitajan ja sairaanhoitajan sijasta geronomin tutkinnon. Geronomin työn monipuolisuus kiinnosti minua.

Aloitin opiskeluni geronomiksi heti lukion jälkeen, joten aikaisempaa työkokemusta vanhusalasta ei ollut. Muistisairaan isoäitini kunnon heikennettyä hän muutti hoivakotiin, jossa vierailimme useita kertoja viikossa. Lisäksi myöhemmin autoin toisia isovanhempiani siivouksessa ja arkiaskareissa, joten ikääntyneiden kanssa toimiminen on aina ollut minulle tuttua.

Välillä geronomiksi opiskellessani olen miettinyt, että olisinpa aikaisemmin käynyt esimerkiksi kaksoistutkinnon ja opiskellut myös lähihoitajaksi.

- Sanni Kangastie, geronomiopiskelija
Monipuolisen koulutuksen mahdollisuudet kiinnostavatGeronomiopiskelija Terhi Mertaniemi.jpg
Olen aikaisemmalta koulutukseltani lähihoitaja. Ennen kolutukseen hakemista olin jo pitkään haaveillut geronomin opinnoista. Vanhustyö on lähellä sydäntäni ja olen työskennellyt jo reilu kymmenen vuotta vanhustyössä.

Olen erittäin kiinnostunut ikääntyvien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden tukemisesta ja edistämisestä. Ikääntyvien palvelujen kehittäminen on myös minun kiinnostuksen kohteeni. Näihin asioihin geronomin koulutus on juuri suunniteltu. Koulutus on hyvin laaja-alainen ja uramahdollisuudet valmistumisen jälkeen ovat moninaiset. Vanhustyön alalla on lisäksi erittäin hyvät työnäkymät.

Lähihoitajan tutkinnon lisäksi olen opiskellut Jyväskylän avoimessa yliopistossa gerontologian perusopinnot. Minulla on myös senior personal trainerin sekä ikävalmentajan pätevyys. Lisäksi olen ollut monissa vanhustyöhön liittyvissä lyhyemmissä koulutuksissa.

Asun Oulussa ja Lapin AMK oli minulle sijainniltaan parhain vaihtoehto, jossa on mahdollista opiskella geronomiksi. Lisäksi olin kuullut Lapin AMK:n olevan hyvä ja yhteisöllinen opiskelupaikka, jossa on ammattitaitoiset opettajat. Kemi on sopivan pieni paikka ja keskustassa on kaikki palvelut lähellä. Monimuoto-opinnoissa opiskelu ei välttämättä vaadi opiskelupaikkakunnalle muuttamista. Lähiopiskelupäivien aikana Kemissä on hyvät mahdollisuudet vuokrata asuntoja muutamaksi päiväksi tai vaihtoehtoisesti kulkea päivittäin Kemiin, jos oma asuinpaikka ei ole kovin kaukana. Minä olen kokenut Kemin viihtyisäksi paikaksi opiskella.

Geronomin opinnoissa olemme käsitelleet vanhustyötä hyvin monipuolisesti ja laaja-alaisesti eri näkökulmista. Opinnot ovat sisältäneet paljon ryhmätehtäviä, mutta osin myös pari- ja yksilötehtäviä. Monimuoto-opinnoissa on sekä lähi- että etäpäiviä, mutta opiskelu on pitkälti itsenäistä opiskelua. Opinnoissa on myös useita käytännön harjoittelujaksoja. Lähi- ja etäpäivät ovat olleet hyvin antoisia ja sisällöltään tiiviitä.

Kontaktipäivät ovat sisältäneet muun muassa opettajien ja vierailijoiden luentoja, ryhmäopiskelua sekä seminaareja. Käytännön harjoittelujaksot ovat olleet erittäin opettavaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilla toteutetut harjoittelut ovat antaneet tärkeää oppia tulevaisuuteen. Harjoitteluissa oma-aloitteisuus on kaiken A ja O. Kannustan opiskelijoita hyödyntämään tilaisuutta ja tutustumaan mahdollisimman laajasti erilaisiin vanhustyön työtehtäviin eri sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla.

Opiskelussa olen kokenut rikkautena opiskelijoiden laajan ikähaitarin, erilaiset taustat sekä asuinpaikat ympäri Suomen. Jokainen opiskelija on tuonut omanlaista asiantuntijuuttaan ja osaamistaan opiskeluihin sekä erilaisia näkökulmia opiskeltaviin asioihin. On ollut mielenkiintoista ja opettavaista kuulla opiskelijakavereiden asuinpaikkakuntien, tai nykyisin hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ikäihmisten palveluiden tilasta. Opiskelijoiden erilaiset ammattitaustat sekä työkokemukset tuovat arvokasta lisää opiskeluun.

Kurssit ovat olleet monipuolisia. Opintojen ensimmäisenä vuonna opinnot sisälsivät muun muassa monitieteistä gerontologiaa sekä kliinistä gerontologiaa, gerontologista hoitotyötä, palvelujärjestelmäosaamista sekä vuorovaikutusta ja viestintää. Toinen vuosi sisälsi kieliopintoja, ohjaamisosaamista, gerontologista kuntoutusta ja geronteknologiaa sekä palveluohjausta. Kolmantena vuonna opinnoissa keskitytään ikääntyvän väestön palveluiden kehittämiseen sekä johtamiseen. Yrittäjyyden ja taloushallinnon kurssi on merkitty viimeiselle lukuvuodelle, mutta se on myös mahdollista suorittaa aiemmin verkossa. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen on jakautunut kahden eri vuoden opintoihin.

Opintojaksoilla olemme käyneet läpi muun muassa gerontologian eri osa-alueita, Suomen vanhuspolitiikkaa sekä kansainvälistä vanhuspolitiikkaa, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaamista, ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita sekä toimintakyvyn moniammatillista arviointia ja kuntoutusta, monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä sekä työhyvinvointia ja johtamista. Opintojen sisällöstä haluan erikseen mainita ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan vanhustyön sekä ikääntyneiden osallisuuden ja toimijuuden huomioimisen kaikissa vanhustyön ympäristöissä.

Geronomiopintojen aikana on ollut monia mieleenpainuvia hetkiä. Meidän vuosikurssimme geronomiopiskelijat olivat järjestämässä Kemin ja Keminmaan seniorimessuja. Messujen järjestäminen oli prosessi, jossa kehittyivät etenkin suunnittelu-, kehittämis-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tiimityöskentely. Kokonaisuutena messujen suunnittelu ja toteutus onnistuivat loistavasti ja messut olivat ikimuistoinen kokemus.

Kemin kampuksella oleva hyvinvointipysäkki on oppimis- ja harjoitteluympäristö, jossa on laadukkaat laitteet ja välineet. Me geronomiopiskelijat olemme harjoitelleet hyvinvointipysäkillä ikääntyvien toimintakyvyn arviointia. Toimintakyvyn arvioinnin lisäksi harjoittelutilanteet sisälsivät ikääntyvien neuvontaa ja ohjausta. Hyvinvointipysäkillä tutustuimme myös muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työnkuvaan. Opinnoissa on ollut parasta oman ryhmän positiivinen ja kannustava ilmapiiri. Opiskelukaverit ovat tukeneet toisiaan ja opiskelu on ollut yhteisöllistä. Lisäksi opettajat ovat olleet kannustavia ja kiperissä tilanteissa on saanut ohjausta ja neuvontaa.

Minulle ainoa vaihtoehto opintojen suorittamiseen oli monimuoto-opinnot. Ensimmäisen vuoden opinnot tein kokonaisuudessaan töiden ohessa. Sen jälkeen olen ollut omasta työstäni opintovapaalla ja tehnyt keikkaluontoisesti töitä erilaisissa ikäihmisten palveluissa. Mahdollisuus nähdä monipuolisesti vanhustyön työympäristöjä on ollut suuri etu opiskelujen ohessa. Perheen, työn ja opiskelun yhteensovittaminen on vaatinut suunnittelua ja myös suunnitelmien muuttumisen sietämistä.

Geronomi voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla neuvonta-, ohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Geronomi voi toimia esimerkiksi sosiaali- tai palveluohjaajana, projektityöntekijänä, muistikoordinaattorina tai lähiesihenkilönä erilaisissa vanhustyön palveluissa.

Geronomin koulutus antaa laaja-alaiset mahdollisuudet erilaisiin vanhustyön työtehtäviin. Opintojen monipuolisuus avaa mahdollisuuden toimia hyvin monipuolisissa vanhustyön ympäristöissä. Verkosto-osaaminen ja yhteisöllisyys ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä teemoja vanhustyössä. Vaikka geronomi on vielä paikoin tuntematon ammattinimike, uskon geronomien löytävän valmistumisen jälkeen ammattia vastaavaa työtä. Väestön ikääntyessä erityisesti ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu ja se on geronomin keskeistä osaamisaluetta. Voin suositella lämpimästi geronomin opintoja kaikille vanhustyöstä kiinnostuneille. Opiskelupaikkana Lapin AMK on erinomainen vaihtoehto.

- Terhi Mertaniemi, geronomiopiskelija
Yhteisöllistä opiskelua monimuotoisestiGeronomiopiskelija Hanne Iivonen.jpg
Uskon, että geronomin laaja-alaista osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän ja koulutuksen avulla pystyn syventämään jo olemassa olevaa ammattitaitoa sosiaali- ja terveysalalta.

Aiemman sosiaali- ja terveysalan koulutukseni olen saanut Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, josta valmistuin vuonna 2010 suuhygienistiksi. Reilun 15 vuoden ajan olen työskennellyt suun terveydenhuollossa eri paikkakunnilla ja monenlaisissa työtehtävissä. Geronomiopinnot kiinnostivat erityisesti siksi, että se on ihmisläheinen ala, jossa työt eivät tule loppumaan. Lisäksi monimuotona toteutettava koulutusohjelma tuntui sopivalta vaihtoehdolta omaan elämäntilanteeseeni.

Lapin ammattikorkeakoulu oli ensisijainen vaihtoehto, kun hain yhteishauissa opiskelemaan. Asun Rovaniemellä, joten Kemi opiskelupaikkakuntana on sopivan matkan päässä. Lähikontaktipäivillä on mahdollista käydä päiväreissuilla ja myös kimppakyytejä olen pystynyt hyödyntämään opiskelujen aikana. Vaikka opiskelupaikkakuntani on Kemi, niin olen myös hyödyntänyt Rovaniemellä niin Lapin AMK:n kampuksen kuin Lapin Yliopistonkin palveluita. Rovaniemi on eläväinen opiskelukaupunki, mutta myös Kemissä ja Torniossa on tapahtumia, joten jokaiselle opiskelijalle löytyy varmasti mieluista puuhaa opiskelijakollegoiden seurassa. Lapissa pääsee nauttimaan pohjoisen kauniista luonnosta ja selkeistä vuodenajoista!

Monimuoto-opiskelu on mahdollistanut minulle opintojen ja työelämän yhdistämisen. Toki vastuu opintojen etenemisessä on itsellä ja kombinaatio vaatii tarkkaa arjen suunnittelua. Monimuoto-opiskeluissa hyödynnetään useita erilaisia opettamis- ja oppimiskeinoja. Opintojen aikana olemme työskennelleet paljon pareittain tai pienissä ryhmissä, mutta myös yksilötehtäviä opintojen aikana on kertynyt. Lisäksi olemme saaneet osallistua erinäisiin projekteihin ja totta kai opintojen eri vaiheisiin kuuluu työharjoitteluja vaihteleviin opintokokonaisuuksiin pohjautuen. Olen myös päässyt tekemään yhteistyötä Oulun seudun ammattikorkeakoulun opettajien ja toimintaterapiaopiskelijoiden kanssa, joka oli erittäin mielenkiintoista ja pääsimme toteuttamaan moniammatillista yhteistyötä yhteisen projektin parissa.

Opiskelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja opettajat ovat olleet kannustavia sekä rakentaneet kurssit niin, että ne vastaavat nykypäivän työelämän vaatimuksia. Opinnot pohjautuvat laajaan gerontologiseen osaamiseen, palvelujärjestelmäosaamiseen sekä muun muassa ohjaus- ja työelämäosaamiseen unohtamatta eettisyyttä ja monialaista arviointiosaamista. Opintoja voi myös itse räätälöidä oman mielenkiinnon mukaan muun muassa CampusOnlinen avulla, jolloin on mahdollisuus valita verkkokursseja kaikista Suomen ammattikorkeakouluista.
Ehdottomasti parasta geronomiopinnoissa on kuitenkin ollut opiskelijakollegoiden tuki sekä yhteisöllisyyden tunne! Olen saanut kollegoilta valtavasti käytännön oppia ikäihmisten kanssa työskentelystä ja toivon, että myös itse olen pystynyt tuomaan heille tuoreita näkökulmia ja osaamista eri ammattialalta.

Geronomi pystyy työskentelemään laajalla työkentällä erinäisissä työtehtävissä. Gerontologista osaamista tarvitaan varmasti useilla eri paikkakunnilla ja ammattialoilla, joten uskon vahvasti jokaisen geronomin työllistyvän haluamalleen osaamisalueelle. Itse haluan ehdottomasti jäädä Lappiin työskentelemään ihmisten pariin ja erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut sekä teknologian hyödyntäminen erilaisissa asiayhteyksissä. Toivoisin myös pystyväni yhdistämään suuhygienistin ja geronomin ammattiosaamiset ja hyödyntämään niitä jatkossa ikäihmisten terveyden edistämisessä ja ylläpidossa.

Lapin ammattikorkeakoulussa voi opiskella monilla eri tavoilla itselleen ammatin. Ei ole huolta, vaikka edellisistä opinnoista olisi pitkästi aikaa, nykyaikaisia oppimisvälineitä ja ohjelmia oppii kyllä käyttämään ja apua on aina saatavilla. Eoppimispalveluista saa valtavan hyvää ja nopeaa palvelua mikäli ongelmia tulee eteen. Lapin AMK:ssa rento tunnelma, ja Kemin Kosmoksen kampus on todella kaunis ja avara, jonne on aina mukava mennä opiskelemaan ja viettämään aikaa opiskelijakollegoiden kanssa.

- Hanne Iivonen, geronomiopiskelija
Tulevaisuuden alallaOpiskelijatarina Johanna Ylilehto 2021 420x200.png
Olen 36-vuotias nainen ja asun Tyrnävällä, Pohjois-Pohjanmaalla. Olen toisen vuoden geronomiopiskelija. Aiemmalta koulutukseltani olen koulunkäynninohjaaja, joten olen tehnyt töitä enimmäkseen lasten parissa.

Myös muita töitä on tullut kokeiltua, kuten myyntineuvottelijan töitä. Opiskelujen ohella teen välillä keikkatyötä lastenhoitajana eri päiväkodeissa. Suoritin pari vuotta sitten myös kasvatustieteen perusopinnot avoimessa yliopistossa ja pohdin, mitä oikein haluaisin tehdä isona. Pikkuhiljaa alkoi kiinnostaa vanhustyö. Pari tuttuani oli opiskellut Lapin ammattikorkeakoulussa geronomiksi, ja kiinnostukseni ikääntymiseen liittyvistä asioista heräsi. Olen aina ajatellut että sosiaali- ja terveysala on minua varten, joten hain kouluun ja onnekseni pääsin. Opiskelujen myötä minulle on herännyt tunne, että tämä on sitä mitä tulevaisuudessa haluan tehdä. 

Monimuoto-opinnot sopivat minulle, koska asun Tyrnävällä ja kampus on Kemissä. Olin kyllä valmistautunut matkustamaan lähipäivinä Kemiin, sillä ei se niin kovin kaukana kuitenkaan ole. Meitä geronomiopiskelijoita on ympäri Suomea. Koronan vuoksi meillä on ollut harmillisesti ainoastaan yksi training camp ennen harjoittelua Kemissä, muutoin opiskelut ovat hoituneet etänä AC:n välityksellä. Nuo lähipäivät olivat tosi mielenkiintoisia ja oli hienoa nähdä opettajat ja lähes kaikki opiskelukaverit ensimmäistä kertaa. Sai äänille kasvot. Toivottavasti ensi vuonna tilanne paranisi koronan osalta ja pääsisimme olemaan yhdessä enemmän. 

Monimuoto-opinnoista olen tykännyt sen takia, koska niissä on tietynlainen vapaus. Toki omaa ajankäyttöään täytyy suunnitella tarkasti, jotta saa tehtävät ajallaan tehtyä työn ja perheen ohessa. Tämä toisen vuoden syksy on ollut mielestäni melko tiukka tehtävien osalta, ryhmätyöskentelyä on ollut paljon ja välillä on pitänyt järjestellä menoja, jotta ryhmäläisten aikataulut kohtaavat. Opinnot linkittyvät työelämään mm. erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kirjallisia tehtäviä on myös paljon. Vaikka opiskelemmekin tällä hetkellä etänä, on esiintymisharjoitusta saanut ryhmätöiden ja esitelmien pitämisenä AC-luokassa kameran avulla.

Ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuului mm. gerontologiaa, lainsäädäntöä, etiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä hoitotyöhön ja anatomiaan liittyviä asioita. Toisena vuonna olemme keskittyneet mm. gerontologiseen kuntoutukseen ja geronteknologiaan. Myös englannin kurssi on mahtunut tähän syksyyn, ja saimme tehdä ryhmässä videon. Oli hauskaa työstää videota yhdessä muutaman opiskelukaverin kanssa, onnekkaasti pääsimme näkemään toisemme livenä ja kuvaamaan.

Opintoihimme kuuluu myös harjoitteluja. Ensimmäisen vuoden syksyllä meillä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta vanhustyöstä oli lyhyt orientoiva harjoittelu, keväällä oli viisi viikkoa kestävä harjoittelu. Toisen vuoden harjoittelujakso on ensi keväällä, se on kestoltaan 8 viikkoa. Myöhemmin tulossa on vielä ikääntyvän väestön palveluiden kehittäjä- ja johtamisosaamisen harjoittelu sekä syventävä harjoittelu. Kaikki kurssit ovat olleet mielenkiintoisia ja valmistavat mainiosti tulevaan ammattiin.

Vaikka opinnot tällä hetkellä ovatkin pääasiassa etänä, luokallemme on muodostunut hyvä yhteishenki ja yhteisestä WhatsApp-ryhmästä saa aina tukea. Olen myös saanut muutaman hyvän ystävän opintojen kautta, pidämme yhteyttä vapaa-ajallakin. Jotta elämä ei keskittyisi pelkästään opintoihin tai työhön, on mielestäni tärkeää pitää huolta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Minulle hyvinvointia tuo esimerkiksi valokuvaus, luonnossa liikkuminen, käsitöiden tekeminen ja ystävien seura.

Geronomi voi työskennellä monessa eri tehtävässä, esimerkiksi palveluohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, palveluesimiehenä tai kotihoidonohjaajana. Koulutus on laaja-alainen ja tulevaisuuden ala, joten uskon että geronomille löytyy koulutusta vastaava työ. Tällä hetkellä itseäni kiinnostaa eniten palveluohjaus.

Lapin AMKin arvoihin (luottamus, ennakkoluulottomuus, yhteisöllisyys) on hyvä samaistua ja koen opettajat helposti lähestyttäviksi ja Kemin kampuksen lämminhenkiseksi paikaksi.

- Johanna Ylilehto, geronomiopiskelija

Vanhustyön monialaiseksi osaajaksihenkilökuva
Valmistumisen jälkeen olen saanut omanalan töitä ja aloitan työt geronomina Rovaniemelle avattavassa ikääntyneiden hoivakodissa.

Työtehtäviini kuuluu päivittäisen työn organisointi ja vastuuttaminen, ohjaaminen, omaisyhteistyö, ikääntyneiden arjessa ja hoivassa mukana oleminen, valmistelen palavereita ja huolehdin asiakkaiden päivittäisistä asioista, toimintakyvyn tukemisesta sekä hoiva- ja hoitotyöstä.

Ikääntyneiden parissa oleminen on tuntunut aina minulle luontevalta, joten siksi hakeuduin tälle alalle, jossa ikääntyneiden parissa työskentely on mahdollista. Koska olen syntyjään Lapista ja viihdyn täällä iloisten ihmisten ja kauniin luonnon keskellä päädyin hakemaan Lapin ammattikorkeakouluun, jossa on mahdollista kouluttautua vanhustyön monialaiseksi osaajaksi.

Opiskeluni Lapin AMKissa sujui hyvin, eikä pitkä välimatkakaan opiskelupaikkani ja kotini välillä ollut ongelma. Lähes päivittäin matkani taittui Rovaniemeltä Kemiin ja takaisin.  Lapin AMKissa geronomi opinnot ovat toteutettu monialaista osaamista hyödyntäen, joka antaa vanhustyön osaajalle vahvan pohjan sosiaali - ja terveysalan työelämän kentälle.

Geronomikoulutus on Lapissa suhteellisen tuore, jonka vuoksi työelämään täytyy lähteä itseään markkinoiden. Geronomin osaamiselle on kasvavan vanhustyön kentällä todella tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, sillä tämä on tulevaisuuden ala.

Ammattikorkeakoulu tutkinnosta on ollut mielestäni erityinen hyöty niin työnhaussa kuin työelämässä. Opinnoista on saatu vahva monitieteinen teoreettinen perusta ja sen mahdollisuus käytännön työelämään yhdistämiseen antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään.

Suosittelen geronomin tutkintoon hakeutumista kaikille niille, joilla on halu kehittää itseään, tämän päivän ja tulevaisuuden vanhustyötä. Geronomin opintojen koostuessa laaja-alaisesta osaamisesta ja esimiestyötehtäviin tähtäävistä opinnoista, voi jokainen suunnata katseensa juuri siihen mikä itsellä eniten kiinnostaa ikääntyneiden parissa. Lapin AMKissa geronomiopinnot sujuvat aidoissa oppimisympäristöissä ja opetuksen sisältö koostuu useasta tieteenalasta kuten gerontologiasta, sosiaali- ja käyttäytymistieteistä, fysioterapiasta sekä hoitotieteestä.

- Riina Poikajärvi, geronomi

Monipuolista vanhustyön opiskeluaHakeuduin opiskelemaan geronomin koulutusohjelmaan, koska olen kiinnostunut vanhustyöstä. Olen aina tiennyt, että sosiaali- ja terveysala on minun juttuni. Mietin aluksi sairaanhoitoa, mutta suuntautumisvaihtoehdoista ei löytynyt vanhustyötä. Koulussa onnekseni huomasin, että tämähän on juuri sitä mitä olen aina halunnutkin tehdä.

haastattelukuva_Tiia Tolppanen.JPGAloittaessani opinnot, koulutusta järjestettiin vasta toista kertaa Kemissä. Toiseksi lähin paikka olisi ollut Seinäjoella, mutta en halunnut muuttaa Lapista pois. Veljenikin asuu Kemissä, joten sitä kautta löytyi myös tuttuja. Sairaanhoitajaksi valmistunut ystäväni antoi lisäksi hyvää palautetta koulusta, joten oli helppo valinta aloittaa opinnot Kemissä. Opinnoissa on monipuolinen sisältö ja saimme laajan kokonaiskuvan vanhustyössä tarvittavasta osaamisesta ja erilaisista näkökulmista. Työyhteisöosaamisen kurssi on jäänyt mieleen itselleni tärkeänä ja mielekkäänä kurssina. Kurssilla teimme paljon ryhmätöitä ja opettajat pyrkivät aktivoimaan opiskelijoita. Harjoittelupaikoissamme saimme voimauttaa työyhteisöjä, ja pohtia niiden hyviä puolia.

Lähes kaikilla kursseilla oli jotain aktiviteettia, koska opettajat halusivat keskusteluja aikaan. Luokassamme ikäjakauma oli 19 – 55, joten ikähaitari oli kohtalaisen suuri. Meillä oli paljon vapaamuotoisia kursseja, jotka sisälsivät muutamia luentoja, osallistavia tehtäviä ja erilaisia workshopeja. Kyseiset kurssit palvelivat eniten omaa osaamistani. Gerontologiaa, eli vanhustutkimusta meillä oli myös muutama kurssi. Tutkimuksissa tarkasteltiin mm. ikäihmisen toimintakykyä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen lähestymistavan kautta. Varsinkin psykologian koin mielenkiintoiseksi. Parasta on ollut se, että tulin opiskelujen aikana varmemmaksi siitä, että olen nyt oikealla alalla, teen hyvää työtä ja olen saanut loistavaa opetusta. Projektiharjoittelu mahdollisti vielä sen, että minunkin oli pakko ujona tyttönä uskaltaa nousta esille ja tehdä asioita, eikä jäädä vaan taka-alalle.

Geronomin koulutusohjelmassa meillä oli mahdollisuus päästä myös opintomatkalle. Koulutusohjelmasta valittiin kymmenen opiskelijaa Erasmus Intensive-ohjelmaan. University of South-Bohemia Tsekissä otti meidät, sekä brittiläisiä ja unkarilaisia opiskelijoita ohjelman kautta kahden viikon vierailulle. Viimeistään siellä sain intensiivikurssin myös englantia. Matkan aikana meillä oli paljon workshopeja, luentoja ja muita tehtäviä. Päivät venyivätkin lähes aina kaksitoistatuntisiksi. Viikonloput olivat onneksi vapaita, joten ehdimme myös tutustua kaupunkiin ja kierrellä lähiympäristössä. Itselleni jäi positiiviset muistot kyseisestä reissusta. On mahtavaa, että opiskelijoille annetaan tällaisia mahdollisuuksia opiskelujen aikana.

Jos tietää valmiiksi, että vanhus työ on se oma juttu, suosittelen ehdottomasti hakeutumaan kyseiseen koulutusohjelmaan. Kurssitarjonta on monipuolinen ja kattava, joten tässä kasvaa alan asiantuntijaksi. Voin olla samalla sekä hoitaja, että palveluiden kehittäjä. Itselleni tämä oli juuri oikea valinta. Koen että opiskelu antoi tämänhetkiseen työhön hyvät valmiudet ja oikeastaan myös kaikkiin muihin töihin mitä itsenäni kiinnostaisi hakeakin. Geronomi voi toimia myös lähihoitajana, mutta parasta on päästä tekemään sitä oman alan työtä johon on kouluttautunut. Jatkokoulutuskin on mahdollista. Yliopistossa voi opiskella gerontologiaa, ja ylemmässä ammattikorkeakoulussa (YAMK) olisi myös meille soveltuvia koulutuspolkuja. Olen miettinyt jatko-opiskelua, mutta tykkään työnteosta tällä hetkellä enemmän. Alalle työllistyminen riippuu omasta aktiivisuudesta, ja harjoittelupaikkoihin voi varmasti työllistyä jos on tehnyt työnsä hyvin. Nykyisen työni sain harjoittelupaikan kautta.

Ikäihmisten määrän lisääntyminen lisää myös geronomien tarvetta. Toivon, että ihmiset ja organisaatiot huomaavat ennen pitkää, että geronomi on vanhustyön kehittämiseen se, joka ymmärtää vanhuksen parhaan. Osaamme katsoa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista puolta, sekä sovellamme fysioterapiaa ja kuntouttavaa työotetta. Esimerkiksi sairaanhoitajilla ei välttämättä ole osaamista niin pitkälle. Haluaisin olla kehittämässä vanhuspalveluita, mutta mahdollisuuksia on melko vähän. Hankkeita tai projekteja menee silloin tällöin, mutta niitäkään ei niin useasti ole, että voisi aina saada töitä. Geronomi-opinnot voi suorittaa myös aikuissovelluksena. Nuorten koulutusta ei järjestetä vähän hakijamäärän vuoksi, sillä monet haluavat sairaanhoitoalalle. Mielestäni koulutusalaa pitäisi markkinoida enemmän. Tämä ei ole mielestäni samaa kuin vaippojen vaihto, vaan hoitotyönäkin antoisimmasta päästä. 

-Tiia Tolppanen, geronomi