kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullinen yhteisö

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 1/2021

kestävä ja vastuullinen korkeakouluyhteisö

Henkilöstö ja osaamisen kehittäminen

Suomen korkeakouluvision 2030 yksi korkeakoulujen tavoitteista on olla Suomen parhaita työpaikkoja. Kestävän kehityksen tavoitteet korostavat tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja hyvää työpaikkaa (SDG 5 ja 8). Yhteisöllinen vastuullisuus rakentuu keskustelevassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa, johon jokaisella on oikeus osallistua omana itsenään (inklusiivisuus ja diversiteetti). Lapin AMKissa työyhteisön hyvinvointia ja osaamista on koronan tuomana etätyöaikana pyritty edistämään monin tavoin.

Etätyötä on tuettu muun muassa vahvistamalla käytössä olevia tietoteknisiä ratkaisuja, laajentamalla työntekijän vakuutusturvaa sekä tarjoamalla tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Työhyvinvointia ja jaksamista poikkeusoloissa on tuettu lisäämällä työterveyden tukipalveluja kuten webinaareja ja keskusteluja henkilöstölle sekä valmentamalla esihenkilöitä toimimaan ja tukemaan henkilöstöä verkon yli.

Työhyvinvoinnin kannalta sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää.

Tiimeissä onkin järjestetty virtuaalisia vapaamuotoisia aamukahveja, jolloin keskustelut ovat kosketelleet aina kulloinkin tiimiläisille tärkeitä asioita. Kampuskohtaiset työntekijöiden ja työnantajien edustajista muodostuvat työhyvinvointiryhmät ovat myös toimineet aktiivisesti.

Työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä saatiin loppuvuodesta 2020 tehdyn laajan PeoplePower-henkilöstötutkimuksen pohjalta hienoja tuloksia. Korona-ajan erityisyydestä huolimatta henkilöstön (vastausprosentti oli 75,1) työtyytyväisyyttä ja omistautuneisuutta mittaava indeksi oli tasolla A+, mikä on ns. asiantuntijaorganisaatioiden normi. Henkilöstön luottamus johtamiseen ja suorituskykyyn oli kasvanut. Ammattikorkeakoulun esihenkilötyön arvio yltää normia paremmalle tasolle. Myönteisimmät arviot saivat esimiestyön lisäksi palkkataso, joka nousi esiin myös vuonna 2019 sekä kehityskeskustelun hyödyllisyys. Tulokset käsiteltiin henkilöstön kanssa työyksiköittäin ja toimipaikoittain vuoden 2021 alussa. Samalla valittiin yhteiset kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden pohjalta. Lapin AMKissa tavoitteet ovat korkealla ja haluamme muutaman vuoden sisällä saavuttaa mittauksen korkeimman tason A++. Syksyllä 2021 henkilöstöpäivien teemana on sosiaalinen vastuullisuus.

Yksi vastuullisen toiminnan painopisteistä on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Keväällä 2021 on jatkettu muun muassa koko henkilöstölle suunnattujen digipedagogiikan webinaarien järjestämistä.

Arene teki helmikuussa ammattikorkeakoulujen henkilöstölle valtakunnallisen kyselyn kestävän kehityksen teemoista. Lapin AMKin vastaukset käsiteltiin maaliskuun lopussa henkilöstön kanssa yhdessä. Lapin AMKin olennaisimmiksi Agenda 2030 tavoitteiksi henkilöstö nosti samat tavoitteet, joihin päädyttiin strategian ja osaamistenkin näkökulmasta. Noin 12 % vas-taajista kertoi myös, että he eivät oikein osaa soveltaa kestävän kehityksen tavoitteita omassa työssään. Avoimissa vastauksissa toivottiin lisää koulutusta ja yhteistä keskustelua aihepiiristä. Kiinnostuneille on tarjottu HAMKin toteuttamaa Kestävä kehitys –verkkokurssia (2 op). Lisäksi kevään aikana on järjestetty muutamia Lapin AMKin omia kestävän kehityksen verkkotilaisuuksia.

 

Opiskelijat

Poikkeusolojen aikana opetus on ollut vain osin kampuksella ja pääosin etäopetuksena sekä verkkototeutuksina. Opiskelijakunta Rotko on ollut aktiivisesti mukana arjen vastuullisuuden toiminnassa ja opiskelijatiedottamisessa sekä kestävän kehityksen työryhmässä. Olisi toivottavaa, että saisimme aktivoitua myös opiskelijat korkeakouluyhteisön jäseninä vielä enemmän mukaan Lapin AMKin kestävän kehityksen toimintaan ja siten kasvattamaan myös omaa ammatti-identiteettiään tästäkin näkökulmasta.


Talous

Lapin AMKin sijoitustoiminnan periaatteet päivitettiin keväällä 2021 sisältämään sijoitustoiminnan eettisten periaatteiden rinnalle myös kestävä kehitys. Sijoituskohteita valittaessa yksi kriteereistä on sijoituskohteen ns. ESG-arviointi eli kuinka hyvin sijoituskohde huomioi omassa toiminnassaan ympäristöasiat, sosiaaliset tavoitteet sekä hyvän hallinnon.


Hankinnat

Lapin AMKin kilpailutuksiin on sisällytetty kestävän kehityksen näkökulma. Huomiota on kiinnitetty erityisesti materiaalien ja kalusteiden osalta päästöihin, laitteiden energiatehokkuuteen sekä kierrätettävyyteen. Kilpailutuksissa pyydetään toimittajaa ilmoittamaan omat päästönsä laskennallisesti, tai osoittamaan sertifikaatein, että toiminta noudattaa vastuullisen toiminnan kriteereitä.

Hankintojen osalta Lapin AMK kuuluu Hanselin hankintarenkaaseen. Tarvittaessa Lapin AMK perustaa toisten hankintayksiköiden kanssa myös omia hankintarenkaita. Näissä kilpailutuksissa yksi valintakriteeri on vastuullinen ja kestävä toiminta. Kilpailutuksiin osallistuvien toimittajien täytyy vähitellen ottaa myös kestävän kehityksen näkökulmat haltuun, jos mielivät pärjätä jatkossa kilpailutuksissa.