kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Ohjeita tietopyynnön laatimista varten

(asiakirjajulkisuuskuvaus)

Lapin AMK ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kansalaiset, organisaatiot ja muut tahot voivat yksilöidä entistä paremmin tietopyyntönsä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Tietopyyntö

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Kun tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä.

Tietopyynnön laatiminen ja käsittely

Tietopyyntö tulee lähettää Lapin Ammattikorkeakoulun kirjaamoon joko sähköisesti kirjaamo@lapinamk.fi tai postitse Lapin ammattikorkeakoulu, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi. Henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyyntöä koskevat lomakkeet ja toimintaohjeet löytyvät Tietosuoja (lapinamk.fi).

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyynnössä tulisi yksilöidä, mitä asiaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi hakutekijöinä voivat olla asian, hankkeen, yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi, asianumero sekä ajankohta.

Tietopyyntö rekisteröidään kirjaamossa ja toimitetaan eteenpäin oikealle taholle vastattavaksi. Tietopyyntöön vastataan viivytyksettä, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli pyyntö koskee laajoja asiakirjakokonaisuuksia, pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.
Lapin ammattikorkeakoulun tietovarannot ja niiden käyttötarkoitukset
Hallintoasiat ja johtaminen
Korkeakoulujen hallintoasioiden ohjaus, toiminnan suunnittelu, järjestäminen toteuttaminen, kehittäminen, päätöksenteko ja johtaminen, laadunhallinta kansallisesti, alueellisesti ja korkeakoulujen välillä
Henkilöstöasiat
Henkilöstöasioiden ohjaus, osaamiseen kehittämiseen liittyvät asiat, palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen, palvelusuhteeseen liittyvät asiat, työhyvinvoinnin asiat
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Kirjanpitoon, maksuliikenteeseen, omaisuuden hallintaan, talouden suunnitteluun, rahoitukseen, verotukseen, hankintoihin ja vakuutusten hallintaan liittyvät asiat
Lainsäädäntöön vaikuttaminen ja oikeudellisten etujen valvonta
Säädösvalmisteluun osallistuminen, oikeudellisten etujen valvonta
Kansainvälinen toiminta
Kansainväliseen toimintaa osallistuminen
ICT-palvelut, tiedonhallinta ja viestintäpalvelut
Tiedonhallinta ja tietopalvelut, tietojärjestelmien ja laitteistojen asennus, käyttö ja ylläpito, tietosuoja, tietoturva
Turvallisuus ja yleinen järjestys
Turvallisuus ja varautuminen
Rakentaminen ja kiinteistöt
Rakennukset ja rakentaminen, tilojen vuokraus, kiinteistöjen ylläpito, korjaus ja huolto, kiinteistöjen tekninen suojaus, turvallisuus
Opetus
Opetustoiminnan suunnittelu ja ohjaus, opiskelijavalinnat, opiskeluoikeuden ylläpito, opetuksen järjestäminen, opintojen arviointi
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjaus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankesuunnittelu ja toteuttaminen, tutkimuseettinen toiminta, tutkimusluvat
Palvelutoiminta
Palveluiden myynti