kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Strategia
Metsä ja energia

Uudistuvat energiajärjestelmät

Uusiutuvat energiajärjestelmät ovat keskiössä meneillään olevassa energiamurroksessa. Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien, älykkäiden energiaratkaisujen ja palvelujen avulla voidaan hallita hajautettua energian tuotantoa ja kulutusta sekä sovittaa yhteen eri energiajärjestelmiä. Älykkäät järjestelmät auttavat kiinteistön energiankäytön suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Keskiössä ovat uusiutuvat energian ja polttoaineen lähteet kuten metsäbioenergia, biokaasu, geoenergia, vety, aurinkoenergia ja tuulivoima. Kehittämisessä huomioidaan myös metsäteollisuuden sivuvirrat sekä puuraaka-aineen parempi hyödyntäminen ja uudet käyttötarkoitukset. Tavoitteena on raaka-aineen saatavuuden tehostaminen, toimitusketjun eheys ja logistisen ketjun kestävyys. Älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan tuottaa, koota, yhdistää ja visualisoida tietoa päätöksenteon tueksi ja optimoida energiajärjestelmien ohjausta.

Kestävä metsänhoito ja puunkorjuu

Panostamme metsänhoidon ja puunkorjuun kestävyyteen pohjoisen alueen erityispiirteet ja ilmastonmuutos huomioiden. Kehittämisen keskiössä on tehokkaan puuhuollon turvaaminen metsä- ja sahateollisuudelle, luonnon monimuotoisuus ja luonnonhoito huomioon ottaen.

Digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tuotamme tehokkaita toimintamalleja ja palveluita sekä uutta tietoa maankäyttöä ja metsien hyödyntämistä koskevan päätöksenteon tueksi sekä pohjoisten metsiin liittyvien elinkeinojen hyödyksi. Kehityksen keskiössä on paikkariippumattomien ja automatisoitujen menetelmien tuottaminen elinkeinoelämän käyttöön.

Ruoka- ja energiavarmuus

Toiminnan keskiössä on alueellisen ruokaturvan sekä taloudellisesti kannattavan ja kestävän alkutuotannon ja ensimmäisen asteen jalostuksen kehittäminen. Kohteena ovat mm. luonnontuotteet, uudet viljelykasvit ja menetelmät sekä resurssitehokkaan lihatuotannon ja kalatalouden edistäminen. Läpileikkaavana teemana ovat kiertotalous ja toiminnan digitalisaatio.

Energiavarmuutta parannetaan uusiutuvien energialähteiden käytön ja energian varastoinnin avulla. Ratkaisuissa hyödynnetään metsäbioenergiaa, maatilojen biokaasua, aurinkovoimaa, geoenergiaa, tuulivoimaa ja vetyä. Hyödynnämme uusia digitaalisia ratkaisuja mm. alueellisten varautumissuunnitelmien tukena, energiavarmuuden ennakoinnissa ja energian käytön optimoinnissa.

Strategista valintaa toteuttavat osaamisryhmät
Strategisen valinnan edistämät SDG tavoitteet

Tavoite 4 300x300.jpg

Tavoite 7 300x300.jpg

Tavoite 9 300x300.jpg

Tavoite 11 300x300.jpg