kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Turvallisuus / Turvallisuuspolitiikka

Turvallisuuspolitiikka

Arvoihin perustuvaa ja tavoitteellista

Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuspolitiikka linjaa yleiset turvallisuutta varmistavat tavoitteet, toimintaperiaatteet ja vastuut turvallisuustoiminnassa.

Lapin ammattikorkeakoulu on valtakunnallisesti tunnustettu arktisten ja pohjoisten turvallisuusolosuhteiden osaaja. Kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuuskumppanuuksia rakennetaan verkostomaisella yhteistyöllä.
Lapin ammattikorkeakoulu kehittää ja ylläpitää turvallisuutta luottamuksen, ennakkoluulottomuuden ja yhteisöllisyyden arvoilla toteuttaen siten omalta osaltaan Lapin ammattikorkeakoulun strategiaa.

Asiakaslähtöisellä toimintatavalla vastataan turvallisuuden erilaisiin tarpeisiin ja edistetään arjen turvallisuutta toiminta-alueella ja sijaintipaikkakunnilla.

Opiskelu- ja työympäristön häiriöttömän toiminnan varmistavan turvallisuustyön painopisteinä ovat myönteisen turvallisuuskulttuurin luominen ennakoivalla turvallisuusajattelulla sekä riskien tunnistamisella ja hallinnalla. Lähtökohtana on, että onnettomuudet ja vaaratilanteet ennakoidaan ja torjutaan mahdollisimman tehokkaasti. Ennakoinnilla ja positiivisella viestinnällä vahvistetaan myös opiskelijoiden, henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden tunnetta.

Vastuullisuuden periaatteita noudattava Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuustyö edistää opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia, opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä oppilaitoksen kilpailukykyä.

Turvallisuuden hyvillä käytänteillä ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä, jotka kohdistuvat opiskelijoihin, henkilöstöön, omaisuuteen ja aineettomiin arvoihin sekä toimintaympäristöön. Toimintatapa vaikuttaa myönteisesti oppilaitoksen ja sen toimipaikkojen lähiympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen paikallisesti ja alueellisesti.

 

Selkeästi johdettua

Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuspolitiikka perustuu ennakoivaan turvallisuusjohtamiseen, jonka pohjana on riskienhallinnan ja kriisienhallinnan osaaminen. Turvallisuuden johtamisen kokonaisvastuu on korkeakoulun vararehtorilla. Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuusryhmä ja toimipistekohtaiset turvallisuusryhmät toimivat rehtorin, turvallisuuspäällikön ja osaamisalajohtajien tukena turvallisuuden johtamisessa ja jalkauttamisessa. Turvallisuustyön kehittämistä koordinoi turvallisuuspäällikkö.

Toimeenpanovastuu jakautuu toimipisteille, niiden esimiehille ja kaikille työntekijöille heidän oman tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa. Henkilökunnalle ja opiskelijoille järjestetään turvallisuuskoulutusta, turvallisuuden informaatiotilaisuuksia ja harjoituksia, joilla luodaan edellytyksiä vaarojen tunnistamiseen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä varmistetaan riittävä osaamistaso onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuustyön keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat pelastustoimi ja poliisi, kunnat, työterveydestä ja työhyvinvoinnista vastaavat organisaatiot, opiskelija- ja työntekijäjärjestöt sekä muut oppilaitokset. Turvallisuustoiminnan yksityiskohtaisemmat tavoitteet määritellään vuosittaisessa rehtorin vahvistamassa turvallisuuden toimintasuunnitelmassa. Turvallisuustyön yksityiskohtaiset tavoitteet tarkistetaan vuosittain.

 

Arvioitua

Turvallisuuspolitiikan ajantasaisuutta tarkistetaan neljän vuoden välein. Turvallisuuspolitiikkaa päivitetään tarvittaessa myös silloin kun olosuhteissa ja tavoitteissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Oppilaitoksen turvallisuustyötä kehitetään jatkuvan parantamisen menetelmin sekä käyttämällä apuna palautteita, sisäisiä ja ulkoisia katselmointeja ja auditointeja.