kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Laatu

Laatu

Laatupolitiikka

Lapin AMKin laatupolitiikka luo perustan yhteiselle laatutyölle. Jokainen vastaa oman toimintansa laadusta ja huolehtii samalla siitä, että toimii yhteisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Laatupolitiikka pohjautuu seuraaviin periaatteisiin: 

 • Toimintaamme ohjaa oppijakeskeisyys
  • Ammattikorkeakoulun johto ja esimiehet ovat sitoutuneet laatutyöhön ja ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen.
 • Toimintamme perustuu opiskelijoiden ja keskeisten sidosryhmien tarpeiden huomioimiseen ja luottamuksen arvoiseen kumppanuuteen.
 • Seuraamme strategian pohjalta asetettujen tavoitteiden toteutumista toiminnassamme.
 • Arvioimme toimintaamme säännöllisesti. Osana arviointia kartoitamme kehityskohteet, joiden perusteella kehitämme toimintaamme.
 • Henkilöstömme on pätevää ja osaavaa. Kumppanuudet tukevat osaamisen kehittämistä ja uuden oppimista.
 • Noudatamme hyvää hallintotapaa ja toimintamme on asianmukaisesti dokumentoitua.
 • Käsittelemme saamamme palautteet vastuullisesti. Palautteet muodostavat perustan oppimiselle ja toiminnan kehittämiselle.
 • Osallistumme ulkoisiin arviointeihin säännöllisesti.
 • Viestimme toimintamme tuloksista säännöllisesti eri sidosryhmille. 

Laatujärjestelmä


Lapin AMKin laatujärjestelmä tukee laatupolitiikan periaatteiden saavuttamista selventämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun toimintatapoja, prosesseja ja toiminnan kannalta keskeisten tulosten seurantaa. Laatujärjestelmä perustuu The Common Assessment Framework (CAF) –malliin. CAF-malliin pohjautuva toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan kokonaisuus perustuu strategiaan ja sitä tukevaan johtamisjärjestelmään, sopimusohjaukseen sekä riittäviin toiminta- ja henkilöstöresursseihin.

CAF-malli mahdollistaa toiminnan ja tulosten välisten syy—seuraussuhteiden hahmottamisen. PDCA-kehän käyttö puolestaan havainnollistaa suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja kehittämisen jatkuvaa sykliä organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa prosesseissa. Lapin AMKin toiminta perustuu jatkuvaan kehittävään arviointiin, jonka avulla tunnistetaan toiminnan vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet. Toimintaan liittyvät asiakirjat, prosessikuvaukset ja toimintaohjeet ovat Lapin AMKin intrassa. Opintoihin liittyvät asiakirjat ja toimintaohjeet löytyvät myös Lapin AMKin www-sivuilla.

Lapin ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman 15.6.2023. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

 

 

Laatukuvio LapinAMK 2016.jpg