kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Osaamossa etsitään ratkaisuja työtä ja koulutusta etsiville aikuisille

Osaamossa etsitään ratkaisuja työtä ja koulutusta etsiville aikuisille

26.4.2023Kirjoittajien kasvokuvat vierekkäin.
YTM Oona Kivistö ja FM, lehtori Päivi Saari toimivat Lapin ammattikorkeakoulussa Osaamo-hankkeen asiantuntijoina.

Osaamo on yli 30-vuotiaille työnhakijoille ja työnantajille rakennettu fyysinen ja digitaalinen kohtaamispaikka. Oppilaitosten uraohjaajien lisäksi Osaamo muodostuu Rovaniemen kaupungin kuntakokeilun ja Lapin TE-toimiston asiantuntijoista sekä kaupungin työllisyyskoordinaattoreista.

Samoissa tiloissa työskentelee Nuorten Ohjaamo, ammatinvalintapsykologi, hanketyöntekijöitä ja noin kerran kuukaudessa Business Rovaniemen yritysneuvoja. Verkostoon kuuluu hankkeitten, oppilaitosten, työnantajien ja TNO-ryhmien lisäksi muitakin toimijoita, mm. ELY, Kela ja Startup Refugees. Hankkeen loppuaikana tavoitteena on ollut juurruttaa hyviä käytänteitä, kehittää työnantajayhteistyötä ja tiivistää yhteistyötä oppilaitosten ja verkoston kanssa entisestään.

Osaamo pyrkii palvelemaan asiakkaitaan monipuolisesti

Suomalaiset ja kansainväliset asiakkaat ovat saaneet apua Osaamosta osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä tietoa koulutuksista, avoimista työpaikoista, yrittäjyydestä ja työnhaun prosessista ja kanavista. TE-palveluiden ja kuntakokeilun asiantuntijat ovat tarjonneet täsmätietoa palkkatukityöstä, työkokeilusta ja opiskelun rahoituksesta.

Osaamossa on palveltu myös työnantajia, avitettu alkavia yrittäjiä ja järjestetty yritysvierailuja. Asiakaskäynnit on kirjattu Foreammatti-asiakastietojärjestelmään, jossa asiakkailla on mahdollisuus tehdä myös Osaamisen kartoitus. Tapahtumista mainittakoon Osaamon aamukahvit vaihtuvin teemoin, rekrymessut (Kuva 1), yhteishakuinfot ja työllistymiseen liittyvät valmennukset. Erityisryhmälle +54-vuotiaat on järjestetty teemapäiviä ja omia rekrytointitapahtumia.

Kuva 1 Saari osaamo.png

Kuva 1. Lapin AMK ”Nyt nappaa” -rekrymessuilla (kuva: H. Tauriainen)

Hankkeen aikana suunnitellut Osaamon verkkosivut, uraohjauksen välineet sekä ajanvarauskalenteri ovat ahkerassa käytössä. Asiakaspalvelumalli on kuvattu ja verkostotyötä tehty. Osaamo-työtä on arvioitu monipuolisesti ja sen pohjalta kehitetty toimintaa. Nämä kaikki ovat hyödyntäneet paitsi asiakkaita myös meitä asiantuntijoita.

Asiakkaita tulee Osaamolle sekä ajanvarauksella että spontaanisti. Tarvittaessa asiakas on saanut monen asiantuntijan apua, vaikkapa työllisyyskoordinaattorilta ja uraohjaajalta. OSTE- ja Työkyky käyttöön -hankkeiden työntekijät ovat auttaneet asiakkaita, joilla on työkykyyn liittyvää tuen tarvetta.

Tuloksia ja palautetta asiakaspalvelusta ja tilaisuuksista

Osaamo on onnistunut ohjaamaan asiakkaita kohti kouluttautumisen, työllistymisen tai yrittäjyyden ratkaisuja.

Ajanvarauskalenterin käyttöönoton jälkeen ajanvarauksesta on tullut asiakkaille entistä näppärämpää, ja kalenterista tehdään varauksia noin 80/kk. Tämän lisäksi Rovaniemen kaupungin kuntakokeilun asiakasvastaavat ja Lapin TE-toimiston omavalmentajat antavat asiakasohjausta Osaamon palveluihin. Kasvokkainen asiakasohjaus on lisääntynyt uuden asiakasohjausmallin myötä. Voidaankin todeta, että asiakkaat ovat löytäneet hyvin Osaamon palveluihin.

Kuva 2 Saari osaamo.png

Kuva 2. Osaamon asiointitilasto helmikuun 2023 lopussa (koonti: J. Minkkinen)

Helmikuun 2023 loppuun mennessä tilastoihin (Kuva 2) oli kirjattu 2005 asiointia, ja näistä asiakkaista yli puolet asioi Osaamolla ensimmäistä kertaa. Asiakkaista 70 % oli työttömiä ja 59 % naisia. Alkuvuodesta 2023 asiakastyytyväisyyden arvosana oli 8,88, eli varsin hyvä.

Asiakkaat ovat kiitelleet saamastaan laaja-alaisesta palvelusta, urasuunnittelun tuesta ja työkaluista sekä siitä, että heitä on kuunneltu ja heidän kanssaan on keskusteltu. Palaute on motivoinut ja inspiroinut myös meitä työntekijöitä. Tässä esimerkki asiakaspalautteesta: Ilman Osaamon työntekijän apua en uskoisi olevani nyt tässä tilanteessa eli työllistyneenä sinne minne halusinkin (Roidu-palautekysely 12/2022).

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen mahdollistaminen. Esimerkiksi vuonna 2022 Osaamo järjesti 28 rekrytointitapahtumaa, joihin osallistui yhteensä noin 800 asiakasta sekä 108 yritystä tai muuta sidosryhmätoimijaa. Rekrytointitapahtumat ovat olleet rekrytointipäiviä Osaamon tiloissa tai suurempia tapahtumia Santa’s Hotel Santa Clausin tiloissa. Niissä on tuotu yhteen alueen työnantajia, työntekijöitä sekä muuta verkostoa, kuten oppilaitoksia, palveluita ja hankkeita. Kuvassa 3 on esimerkkejä kevään 2023 tilaisuuksista.

Kuva 3 Saari osaamo.png

Kuva 3. Kuvakaappaus tapahtumista Osaamon verkkosivuilta

Työnantajilta kerätyn palautteen perusteella työnantajat ovat kokeneet Osaamon rekrytointitapahtumiin osallistumisen kannattavana, sillä niistä on löytynyt usein hyviä työnhakijoita yrityksien tarpeisiin. Työnantajien mukaan Osaamo on auttanut rekrytoinnissa, esimerkiksi etsimällä aktiivisesti sopivia osaajia. Yhteistyö Osaamon kanssa on koettu helpoksi ja mutkattomaksi. (Alaräisänen 2022.)

Osaamo-toimenpiteitä Lapin AMKissa

Lapin AMKia hyödyttäviä toimenpiteitä on ollut paljon. Hankkeen alussa Osaamon Google-alustalle koottiin amk-koulutuksia, hankkeita ja palveluja. Palvelupäällikkö kävi esittelemässä Lapin AMKin palvelutoimintaa. Palvelualan koulutuksista laadittiin lisäksi koulutusopas ja diplomiopinto-kokonaisuus.

Olemme tuoneet esiin tutkintoon tähtääviä ja täydentäviä koulutuksia sekä avoimen amkin tarjontaa. Asiakkaita olemme opastaneet paitsi koulutuksissa, niihin hakeutumisessa ja rahoituksessa − myös keskeytyneiden opintojen jatkamisessa.

Ammatillisia perustutkintoja tai amk-tutkintoja suorittaneet hakevat jatkopolkuja. AMK-koulutukseen tutustujia (Kuva 4) on ollut useita, ja kaikki tutustujat ovat sittemmin hakeneet Lapin AMKiin. Avoimen väylät ja kurkkausluennot ovat herättäneet mielenkiintoa.

Työelämässä toimivilla ja työtä hakevilla on ollut tarvetta mm. liiketalouden osaamisen päivittämiseen, palvelualan englantiin, ohjelmoinnin perusteisiin, yrittäjyyteen, IT-taitojen päivityksiin sekä some- tai korttikoulutuksiin. Osaamon asiakkaissa on myös paljon alan tai ammatin vaihtajia, joilla olisi tarvetta muuntokoulutuksille. Lapin AMKin opiskelijoita on osallistunut Mätsis-messujen lisäksi Osaamon rekrymessuille ja yritysvierailuille.

Kuva 4 Saari osaamo.png

Kuva 4. Asiakas tutustumassa tvt-koulutukseen ja -näyttelyyn (kuva: P. Saari)

Asiakkaita on opastettu avoimien työpaikkojen etsinnässä sekä työnhakudokumenttien laadinnassa ja päivittämisessä, myös Lapin AMKin opiskelijoita ja valmistuneita. Osaamossa on lisäksi harjoiteltu työhaastattelutilannetta ja pohdittu yrittäjyyden mahdollisuuksia.

Osaamo-toiminnan juurruttamisesta Lapin AMKiin

Miten sitten saamme juurrutettua Osaamon hyvät käytänteet Lapin AMKiin? Tapahtumien ja rekrymessujen lisäksi voisimme tarjota valmistumisvaiheen opiskelijoille työelämäinfoa, johon kutsuttaisiin TE-palvelujen asiantuntija. Tilaisuudessa olisi tarkoitus käsitellä työllistymisen, työnhaun ja työttömyyden kysymyksiä sekä esitellä TE-palveluja ja Työmarkkinatorin toimintaa. Osaamisen kehittämisen ja työnhaun työpajat täydentäisivät työelämäinfoa.

Myös urasuunnittelun ja työnhaun koulutuskohtainen luento harjoituksineen on sopiva ratkaisu. Tällainen Osaamon ja matkailun yhteinen luento pidettiinkin matkailun Urasuunnittelun ja brändäyksen jaksolla. Opiskelijoille voitaisiin lisäksi tarjota Vahvuutta urasuunnitteluun -opintojaksoa Lapin AMKin yhteisissä vapaasti valittavissa. Saari suunnitteli tällaisen opintojakson Uraohjaajan koulutuksessa 2022, ja sen rakenne ja taustateoriat esitellään tarkemmin Lumen-lehdessä (Repo & Saari 2022).

TE-palvelut ja kaupungin työllisyyspalvelut jatkavat Osaamo-toimintamallia, ja Osaamon verkkosivusto on jatkossa: Työllisyyspalvelut - palvelupiste Osaamo. Pohdimme toiminnan juurruttamista Tulevaisuuden työllisyyden työpajoissa, joihin kutsuttiin Lapin AMKin toimijoitakin. Osaamon arviointityöstä saamme myös arvokasta tietoa jatkotoimenpiteisiin.

Lähteet:

Alaräisänen, H. 2022. Osaamo-hankkeen kehittämisarviointiin liittyvät työnantajahaastattelut 8.11.2022
Kangastie, H., Lehojärvi, S. & Saari, P. Osaamon palveluilla kohtaamisia, osaamista ja työtä. Pohjoisen tekijät -blogi 22.9.2020. Viitattu 21.3.2023 Osaamon palveluilla kohtaamisia, osaamista ja työtä (lapinamk.fi)
Osaamo − kohtaantoa edistämässä. Hankesuunnitelma 30.10.2019. Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma.
Osaamo − kohtaantoa edistämässä. Hankesuunnitelma 5.7.2022. Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020.
Osaamon verkkosivut: Osaamo - Rovaniemi - Arktinen pääkaupunki.
Roidu-palautekysely 12/2022

> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja