kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Terveysalan digitaalisten ratkaisujen yhteiskehittäminen - HyTe Shower -konseptin pilotointi YAMK-koulutuksessa

Terveysalan digitaalisten ratkaisujen yhteiskehittäminen - HyTe Shower -konseptin pilotointi YAMK-koulutuksessa

9.6.2023Kirjoittajan kasvokuvat.
Kirjoittajat: Terhi Holappa, terveysteknologian ja digiterveyden erityisasiantuntija, FM, TtM, Lapin ammattikorkeakoulu; Milla Immonen, FT, yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu ja Anu Kinnunen, KT, yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK hyvinvointi- ja terveysteknologiatoimialojen yritysyhteistyötä ja innovaatiotoimintaa edistämässä

Lapin korkeakoulujen strategian yhtenä päätavoitteena on osaamisen ja työelämän uudistaminen. Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) pyrkii tarjoamaan opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä kytkeytyminen koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja. Niihin suunnatut toimenpidekokonaisuudet tuottavat uutta tietoa, osaamista ja välineitä tulevaisuuden ymmärtämiseen. (Lapin korkeakoulujen strategia)

Lapin AMK on tiivistänyt viime aikoina yhteistyötään hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveysalan digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien yritysten kanssa. Olemme uudistaneet yritysyhteistyöhön liittyviä verkostojamme ja vahvistaneet olemassa olevia yhteyksiä. Samalla olemme edistäneet henkilöstön hyvinvointi- ja terveysteknologiaan kytkeytyvää monialaista tiimimäistä työskentelyä ja osaamista henkilöstön edustajista koostuvassa monialaisessa HyTe -intressiryhmässämme (HyTe = hyvinvointi- ja terveysteknologia).

Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistämisen asiantuntija YAMK-koulutus ja työelämän muuttuvat tarpeet

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meidät uudistamaan osaamista ja ajattelua jatkuvasti. Osaaminen ei ole koskaan staattista, vaan kehittyy ja muotoutuu läpi elämän. Uutta osaamista syntyy jatkuvasti. Yhtä lailla työelämässä tarvittava osaaminen muuttuu ajan myötä ja joskus tarvitaan kokonaan uutta osaamista. Tähän vaikuttavat esimerkiksi teknologinen kehitys ja uudet innovaatiot. (Sitra 2022). On tärkeää tarjota jo opiskeluvaiheessa teknologiayritysten ja ammattilaisten kohtaamisia, jotta opiskelijat ymmärtävät työelämän osaamistarpeet ja toisaalta yritykset ymmärtävät koulutuksen tuomat mahdollisuudet.

YAMK-tutkintojen tavoitteena onkin olla työelämälähtöinen, proaktiivinen maisterikoulutus, jossa opintosisältöjä ohjaavat uusimpaan tutkimustietoon perustuvat sisällöt ja aidot työelämän oppimis- ja kehittämisprojektit. YAMK- tutkintojen rooli perustuu vahvasti työelämän uudistamiseen ja osaamisen ennakointiin. YAMK-tutkintoja voidaan joustavasti suunnata myös alueellisiin ja toimialojen kehittämistarpeisiin (Arene, 2016). Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistämisen asiantuntija -koulutuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle uutta osaamista työelämän uudistuviin ja muuttuviin tarpeisiin. Koulutuksen ohjaavina tekijöinä ovat valtakunnalliset painotukset terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä digitaalisten palveluiden ja teknologisten ratkaisujen yleistyminen. Koulutuksessa opiskelee monialainen ja osaava terveysalan ammattilaisten joukko.

Keväällä 2023 pilotoimme HyTe Shower -konseptia. Tarjosimme kahdelle terveysalan digitaalisia ratkaisuja tuottavalle olemassa olevalle yritykselle sekä yhdelle potentiaaliselle tulevalle yritykselle (kehitysvaiheen hanke) mahdollisuuden sparrata tuoteideaa, kerätä käyttökokemuspalautetta tai kartoittaa tuotteen soveltuvuutta. Asiantuntijaraatina toimi tällä kertaa Lapin AMK:n Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistämisen asiantuntija (YAMK) -opiskelijat, jotka osallistuivat HyTe Shower -innovaatiotyöpajaan osana opintojaan.

Kokemuksia HyTe Shower -innovaatiotyöpajan pilotoinnista

Innovaatiotyöpajojen järjestämisvastuu jaettiin tämän artikkelin kirjoittajien kesken. Kirjoittajat olivat etukäteen yhteydessä kahteen digitaalisia ratkaisuja kehittävään yritykseen sekä yhteen kehitysvaiheen hankkeen toimijaan. Työpajan toteutuksen suunnittelussa otettiin huomioon opiskelijoiden tavoitteet. Yritykset ja hankkeen toimijat suunnittelivat kuitenkin itse toteutustavan tarpeitaan vastaaviksi. Yhteiskehittäjinä työpajoissa olivat siten opiskelijat sekä työelämän edustajat.

Innovaatiotyöpajapäivässä opiskelijat perehtyivät erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin ensin yhdessä. Tämän jälkeen ryhmä jakautui kolmeen osaan, päästen syvällisemmin kehittämään ja innovoimaan yhtä digitaalista ratkaisua tai pohtimaan tarpeita digitaalisille ratkaisuille työelämän edustajan kanssa yhteistyössä. Innovaatiotyöpaja toteutettiin kokonaisuudessaan Zoom ympäristössä, Jamboard -alustaa sekä Zoomin pienryhmätiloja hyödyntäen. Ryhmäkohtaisten keskustelujen jälkeen palattiin yhteiseen tilaan ja jaettiin kuulumiset kustakin ryhmäkeskustelusta muille ryhmäläisille.

Opiskelijat pohtivat yhdessä yrityksen edustajan kanssa tuotteen tai palvelun vahvuuksia ja kehitystarpeita työelämän ja asiakkaiden näkökulmasta. Innovaatiotyöpajan aikana kootun palautteen mukaan opiskelijat kokivat työskentelyn pääasiassa innostavana ja hyödyllisenä. He kokivat yritysyhteistyön tuovan työelämän kehittämisen todellisemmaksi. Heidän kokemuksensa mukaan he saivat näin uutta, työelämään kytkeytyvää tietoa sekä kokemuksen yhteiskehittämisestä yrityksen kanssa. Opiskelijat kokivat innovaatiotyöpajan laajentavan myös omia tulevaisuuden ajatuksiaan työelämän mahdollisuuksista. Innovaatiotyöpajaan olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa heidän mielestään.

“Mahtavaa, että oli yrittäjiä mukana ja linkitys työelämään tällä tavalla. Tuli myös uutta tietoa. Ajankohtaista tuulahdusta”.

“Todella mielenkiintoinen ja opettavainen päivä! Oli myös mukavaa päästä ideoimaan uusia innovaatioita!”

Lapin älykkään erikoistumisen strategia Lapin AMK:n innovaatiotoiminnan tukena

Lapin älykkään erikoistumisen strategia painottaa alueen elinkeinojen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) toimenpiteiden vahvistamista digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää tukevin toimin. Strategian lähtökohtana on ajassa elävä, tulevaisuuteen katsova, laajasti maakunnan toimijoita osallistava asiakirja, joka tukee lappilaista innovaatioympäristön kehittymistä niin, että se edistää alueen kestävää kasvua. (Poikela, Heikkilä & Mäcklin 2023). Tämän strategian painopisteistä erityisesti “Hyvinvointi- ja elämyspalveluita luonnosta” sekä “Teknologiat kestävän tuotannon ja palveluiden uudistajana” resonoivat hyvinvointi- ja terveysteknologian toimialan sekä digitaalisten ratkaisujen suuntaan.

Lappi pitkine etäisyyksineen tarjoaa mielenkiintoisen lisäarvoa tuottavan ympäristön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien digitaalisten ratkaisujen pilotoinneille. Yritykset hyötyvät Lapin ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä saamalla toimintaansa uutta osaamista, tietoa ja resursseja. (Lapin AMK 2023). Aikaisempien vuosien investoinnit Lapin ammattikorkeakoulun kolmen kampuksen kehittämisympäristöihin tullaan valjastamaan jatkossa entistä vahvemmin hyvinvointi- ja terveysteknologian toimialan sekä digitaalisia ratkaisuja kehittävien yritysten ja innovaattorien yhteiskehittämisen alustoiksi. Koulutuksen kannalta katsoen, edellä mainitut yhteiskehittämiseen liittyvät kohtaamiset tuottavat samalla mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja osaamista uudistaviin ratkaisuihin jo opintojen aikana.

Lähteet:

Arene. 2016. Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n selvitys YAMK-tutkintojen rakenteellisesta kehittämisestä. Haettu 30.5.2023. arene_ammattikorkeakoulujen-maisterikoulutus-osaamisen-uudistajana-ja-kansallisena-koulutusinnovaationa_koko-raportti.pdf

Lapin AMK 2023. Rikasta pohjoista -Yhteistyö Lapin amkin kanssa. Haettu 30.5.2023. Rikasta pohjoista -Yhteistyö Lapin AMKin kanssa.

Lapin korkeakoulujen strategia. Haettu 23.5.2023. Strategia - Lapin AMK

Poikela, Heikkilä & Mäcklin 2023. Kestävillä innovaatioilla hyvinvoiva Lappi. Lapin älykkään erikoistumisen strategia 2023–2027. Lapin Liitto. Haettu 30.5.2023. Lapin älykkään erikoistumisen strategia.

Sitra. 2022. TULEVAISUUDEN OSAAMINEN SYNTYY EKOSYSTEEMEISSÄ. Uuden osaamisjärjestelmän kuvaus. Sitran selvityksiä 204. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (sitra.fi)


> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja