kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Webinaarilla lisäpotkua kuntien vihreään talouteen

Webinaarilla lisäpotkua kuntien vihreään talouteen

15.5.2020Kalle Santala ja Reeta Sipola.jpg
Metsätalousinsinööri YAMK Kalle Santala työskentelee projektisuunnittelijana ja agrologi YAMK Reeta Sipola projektipäällikkönä Tulevaisuuden biotalous -osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa.

POIKKEUS blogikuva.jpg

Korona ravistelee elinkeinoja kovalla otteella. Osalla yrityksistä on täysin pudonnut pohja pois toiminnalta ja käytännössä kaikilla aloilla on ainakin jollain tavalla täytynyt sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Myös hankemaailmassa korona on laittanut tämän kevään työsuunnitelmat uusiksi, mutta tietotyössä monia asioita voidaan siirtää virtuaalisesti toteutettavaksi, mikä antaa mahdollisuuksia toimia näissä olosuhteissa. 

Siirsimme GRUDE-hankkeemme vihreän talouden tiedonvälitykseen liittyvän työpajan toteutettavaksi etäyhteydellä, kun varmistui että keväällä ei voida järjestää fyysisiä tapahtumia.

Hankkeilta odotetaan tuloksia muuttuneista olosuhteista huolimatta, joten päätimme miettiä miten tärkeimmät tavoitteemme vihreän talouden hyvien käytänteiden jaosta ja haasteiden kartoittamisesta voitaisiin toteuttaa verkossa. Myös rahoittaja on kannustanut hankkeita keksimään joustavia ratkaisuja toimenpiteiden toteuttamiseen poikkeusoloista huolimatta.

Markkinoimme Vihreää lisäpotkua kuntiin -tapahtumaa hankkeen uutiskirjeessä suoraan kohderyhmällemme julkisen sektorin edustajille ja lisäksi levitimme tietoa GRUDEn omissa some-kanavissa ja yhteistyöhankkeiden kautta. Viesti saavutti hyvin yleisön ja vaikka epäilimme nopeasti kasvaneen webinaaritarjonnan ehkä syöneen osallistujien kiinnostusta, oli ilmoittautuneita lopulta 55 henkeä. 

 

Webinaarin toteutus tavoitteet edellä 

Totesimme, että tavoitteemme välittää tietoa vihreän talouden mahdollisuuksista ja samalla tuottaa hankkeelle tietoa vihreän talouden kehityksen pullonkauloista on mahdollista saavuttaa myös verkkototeutuksella. Tuoreimmassa Lumen-verkkolehdessä julkaistussa artikkelissamme kuvailimme, mitä verkkototeutukseen siirtyminen käytännössä tarkoitti suunnittelun, järjestelyjen ja toteutuksen osalta.

Kiinnitimme erityistä huomiota tilaisuuden rakenteen selkeyteen ja puheenvuorojen tiiviyteen, jotta osallistujien mielenkiinto säilyisi tapahtuman seuraamisessa.

Webinaarialustan valinnassa päädyimme lopulta Microsoft Teamsiin, sillä se sisälsi riittävän määrän ominaisuuksia osallistavan webinaarin järjestämiseen. Keskeisiä ominaisuuksia olivat näyttökuvan sujuva jakaminen, helppotoiminen käyttöliittymä ja osallistujien vaivaton liittyminen ilman sovelluksen asentamista.

Osallistamista varten hankimme lisenssin Mentimeter-sovellukseen, jolla on vaivatonta kerätä yleisöltä nopeasti palautetta tilaisuuden aikana. Mentimeter sopii parhaiten nopean ja lyhyen palautteen ja kommenttien keräämiseen kuulijoilta puhujalle, mutta sei ei mahdollista vuorovaikutusta osallistujien kesken. Välineen etuna on kuitenkin se, että se antaa kaikille yleisössä matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua ja kertoa mielipiteensä, kun fyysisessä tilaisuudessa usein vain muutama rohkein pääsee ääneen. 

Fyysisessä tapahtumassa olisimme varmasti käyttäneet työpajaosuuteen enemmän aikaa ja osallistujat olisivat päässeet keskenään enemmän vuorovaikutukseen. Tässä tilanteessa kuitenkin päätimme, että vähemmän on enemmän ja keskityimme vain aivan tärkeimpiin tavoitteisiin ja teemoihin, jotta tilaisuuden seuraaminen olisi osallistujille mahdollisimman helppoa.

Grude kuva 1.jpg
 
Kuva 1. GRUDE -hankkeen toimenpiteitä vihreän talouden edistämiseksi

Jotta kaikki sujuisi varsinaisessa webinaarissa suunnitelmien mukaisesti, olimme jakaneet toteutuksen tehtävät tarkasti hankehenkilöstön kesken. Puheenjohtajan tehtävien lisäksi meidän tuli järjestää webinaarin tallennus, Mentimeterin toiminta ja tekninen tuki osallistujille.

Valitsimme webinaarin puheenjohtajaksi Luonnonvara-alan lehtori Maarit Timosen. Maaritin tiesimme jämäkäksi ja käsiteltävää asiaa tuntevaksi henkilöksi, joka kykenee pitämään kiinni sovitusta aikataulusta ja johtamaan keskustelua asiantuntijuuteensa pohjautuen.

Puheenjohtajan tehtävänä oli alustajien esittelemisen lisäksi keskustella alustajan kanssa yleisön interaktiivisella sanapilvialustalla esiin nostamista aihealueista. Webinaaritoteutuksen tavallista seminaaria rajallisemman aikataulun vuoksi alustukset tuli pitää lyhyinä ja keskustelu tiiviinä. Tiivis aikataulu vaati puheenjohtajalta erityistä selkeyttä ja taitoa rytmittää webinaarin eteneminen annetussa aikaikkunassa. Teams-alustalla ilmenneistä teknisistä ongelmista huolimatta Maarit hoiti tehtävänsä erinomaisesti.

Osallistamiseen käytimme webinaarissa Mentimeter-sovellusta. Halusimme Mentimeterin käytöllä myös tukea yleisön huomion säilymistä webinaarin seuraamisessa muistuttamalla jokaisen puheenvuoron käynnistyessä siihen liittyvästä kysymyksestä.

Lämmittelykysymyksenä kysyimme yleisöltä, mitä vihreä talous heidän mielestään tarkoittaa. Kysymyksen kautta osallistujat orientoituivat webinaarin aihealueeseen ja pääsivät opettelemaan Mentimeterin käyttöä. Vastauksista pystyi päättelemään, että yleisössä oli selkeästi jo lähtökohtaisesti oikeansuuntainen käsitys vihreästä taloudesta.

Grude kuva 2.jpg 
Kuva 2. Yleisö vastasi mitä vihreä talous heidän mielestään tarkoittaa

Lämmittelykysymyksen jälkeen Grude-hankkeen projektipäällikkö Reeta Sipola vastasi kysymykseen hankkeen näkökulmasta reflektoiden Mentimeteriin saapuneita vastauksia. Reetan esitys toimi myös yhteen kokoavana alustuksena tuleviin asiantuntijapuheenvuoroja varten. Vihreän talouden laaja-alaisuuden vuoksi esitysten aihealueet olisivat voineet jäädä irrallisiksi ilman vihreän talouden käsitteiden erillistä avaamista.

Katso Reeta Sipolan esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=260 

 

Tieto vihreästä taloudesta lisääntyi

Webinaarimme ensimmäinen vierailijapuheenvuoro oli Sitran Kiertotalous -avainalueen vetäjän, Kari Herlevin alustus Vihreästä taloudesta sekä Suomen valtakunnallisena että maailmanlaajuisena ilmiönä.

Verkossa järjestetty tapahtuma antoi meille erinomaisen mahdollisuuden saada valtakunnan tason asiantuntija puhujaksi. Fyysiseen, suhteellisen pienen yleisömäärän alueelliseen seminaariin on usein hankala saada nimekkäitä puhujia, webinaarissa osallistumiskynnys on myös esiintyjille pienempi.

Grude kuva 3.jpg
 
Kuva 3. Yleisöltä kysyttiin vihreän kasvun toteutumista estäviä tekijöitä

Herlevi kertoi Suomen kansallisista kiertotaloustavoitteista ja painotti, että paljon täytyy vielä tehdä työtä materiaalien säilyttämiseksi kierrossa ja tuotantopäästöjen vähentämiseksi. Yleisöltä kysyttiin vihreän kasvun toteutumisen esteistä. Puheenjohtaja nosti sanapilvestä esiin tiedon puutteen.

Kari Herlevi vastasi, että hän uskoo tietoa kyllä olevan riittävästi saatavilla mutta oikea ja ajankohtainen tieto ei välttämättä tavoita tiedon tarvitsijaa.

Katso Kari Herlevin esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=663 

Toisena puhujana saimme kuulla Iin kunnan energia-asiantuntija Kari Mannista. Kari toi webinaariin Pohjois-Suomalaisen esimerkin Iin kunnassa tehdyistä onnistuneista energiaratkaisuista, joihin kuulijoilla oli helppo samaistua Iin maantieteellisen sijainnin ja asukastiheyden perusteella.

Yleisöltä kysyttiin, mikä estää Iin toimintamallin kopioimisen muihin kuntiin ja asenteiden merkitys nousi esiin vastauksissa. Puheenjohtaja kysyi, millä Iiläinen asenne energia-asioiden edistämiseksi on saatu aikaiseksi. Kari Manninen vastasi, että rohkeus ja osallistaminen ovat olleet avainasemassa vihreän talouden toimintamallien edistämisessä. 

Katso Kari Mannisen esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=1638 

Grude kuva 4.jpg

Kuva 4. Miksei Iin toimintamallia voi kopioida muihin kuntiin?

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha Laitila Joensuusta kertoi metsäenergian hankinnan ja käytön merkityksestä energiantuotannolle ja työllisyydelle. Hän painotti esityksessään kustannustekijöiden merkitystä metsäenergian käytön lisäämisessä.

Yleisöltä kysyttiin, mikä estää pöhinän Lapin pöpeliköissä. Puheenjohtaja nosti alustajalle sanapilvestä kysymyksen, mitä metsäenergian tukijärjestelmille pitäisi tehdä, jotta metsäenergian käyttö tehostuisi. Juha Laitila vastasi, että tukijärjestelmän ennustettavuuden helpottuminen vakiinnuttaisi metsäenergian toimitusketjujen toimintaa ja sitä myötä metsäenergian käyttö lisääntyisi ja tehostuisi.

Katso Juha Laitilan esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=3538 

Grude kuva 5.jpg

Kuva 5. Yleisöltä kysyttiin, mikä estää pöhinän Lapin pöpeliköissä

Viimeisenä asiantuntijana kuultiin Sodankylän kehittämisjohtaja Jukka Lokkaa. Hänen aiheenaan oli Lähiruuan käytön lisääminen julkisissa keittiöissä. Jukka esitteli Sodankylässä hanketoiminnan kautta kehitettyä ja käynnistettyä toimintamallia keskuskeittiövetoisesta ruokapalvelutuotannosta, jossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallisia raaka-aineita.

Yleisöltä kysyttiin esteitä Sodankylän toimintamallin kopioimisen muissa kunnissa, josta syntyneestä sanapilvestä puheenjohtaja nosti Jukalle kysymyksen keinoista tahtotilaan vaikuttamiseksi kunnissa. Jukka vastasi, että tiedon lisääminen ja kustannuslaskentaan perustuvien perusteluiden esittäminen ovat avainasemassa päätöksentekoon vaikutettaessa. Kokonaiskustannukset eivät välttämättä nouse, vaikka ruokapalvelut tuotetaan paikallisia raaka-aineita hyödyntäen.

Katso Jukka Lokan esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=5502

Grude kuva 6.jpg

Kuva 6. Esteitä Sodankylän julkisen kilpailutuksen toimintamallin kopioinnille
 

Hyvät käytännöt talteen

GRUDEn kannalta toteutus oli onnistunut: webinaariin osallistuneet olivat toteutukseen tyytyväisiä ja arvioivat tietämyksensä vihreästä taloudesta lisääntyneen.

Jokaisen asiantuntijavieraan aiheesta olisi voinut järjestää koko päivän tapahtuman, mutta tämän tilaisuuden tavoitteina oli avata näkymiä vihreän talouden mahdollisuuksille ja luoda myönteistä asennetta. Tavoitteet saavutettiin hyvin tiiviiden esittelyjen kautta. Saimme myös hyvin kommentteja kehityksen pullonkauloihin ja toiveita tulevien tilaisuuksien teemoista jatkosuunnittelua varten. 

Grude kuva 7.jpg
 
Kuva 7. Osallistujat kokivat webinaarin lisänneen tietämystä vihreästä kasvusta ja kiertotaloudesta

Verkostoitumiseen fyysiset tapaamiset tuovat selkeää lisäarvoa, sillä iso osa vuorovaikutuksesta tapahtuu puheenvuorojen tauoilla, kahvijonossa ja muuten vapaassa keskustelussa.

Verkkototeutuksessa voidaan kyllä jakaa ihmisiä virtuaalisiin keskusteluryhmiin, mutta ennestään toisilleen tuntematon osallistujajoukko ei välttämättä aktivoidu keskusteluun nopeatempoisessa webinaarissa. Virtuaaliset keskusteluryhmät toimivat parhaiten silloin, kun osallistujille on etukäteen luotu tiedontuottamisen tavoitteita webinaarin yhteyteen.

Tämänkertainen webinaarimme toimi johdantona vihreään talouteen ja sen tavoitteena oli ennen kaikkea herättää kiinnostusta ja luoda pohjaa tulevalle verkostomaiselle työskentelylle.

Realistisesti arvioiden tavoitimme verkkototeutuksella enemmän osallistujia kuin fyysinen tilaisuus olisi saanut paikalle. Etäosallistuminen mahdollisti erityisesti keskeisen kohderyhmämme, kiireisten julkisen sektorin edustajien, osallistumisen. Parin tunnin etätapahtuma on helpompi saada mahtumaan kalenteriin kuin koko päivän varaaminen matkustamiseen.

Tilaisuus myös tallennettiin ja ilmoittautuneille toimitettiin linkit tallenteeseen ja aineistoihin, joten esiteltyihin hyviin käytäntöihin on mahdollista perehtyä tarkemmin. Tämä riippumattomuus ajasta ja paikasta on webinaarina toteutetun tilaisuuden vahvuus. Tapahtumien siirtäminen etätoteutukseen on pieni käytännön esimerkki vihreästä taloudesta.

Toteutumatta jääneet puhujien ja yleisön matkustamisen päästöt vähentävät ympäristökuormitusta ja saadaan reurssitehokkaasti puhujiksi asiantuntijoita, jotka eivät ehtisi matkustaa paikalle.

Korona on kiistatta suuri isku taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille, ja on iskenyt eri aloihin hyvin epätasa-arvoisesti piittaamatta siitä, kuinka vastuullisesti asiat on yrityksissä hoidettu. Luonto on kuitenkin osoittanut elpymisen merkkejä nyt kun ympäristökuormitus on merkittävästi vähentynyt. Olemme saaneet lukea uutisista esimerkiksi Aasian kaupunkien ilmanlaadun paranemisesta ja Himalajan vuoriston näkymisestä jälleen Intiaan. 

Jotta tästä kriisistä koituisi myös jotain hyvää, tämän poikkeustilan tulisi saada meidät pohtimaan missä asioissa on syytä palata vanhaan ja mitä asioita voisimme tehdä jatkossakin toisin. Vihreässä taloudessa on kyse juuri tästä tasapainon etsimisestä talouden, hyvinvoinnin ja luonnon kesken. 

Grude kuva 8.jpg.jpg
 
Kuva 8. Webinaaritallenne on katsottavissa Youtubessa. Klikkaa kuvaa.

Kirjallisuutta:

Santala, K. & Sipola, R. 2020. Verkkotyöpajassa vara parempi. Lumen Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti 2/2020. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2020/04/15/verkkotyopajassa-vara-parempi/

Koronan ilmastovaikutuksista hurja arvio: Vähentää päästöjä enemmän kuin toinen maailmansota, mutta sekään ei riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta. Yle uutiset 18.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11308211

Päästöt laskevat nyt rytinällä, mutta onko koronavirus hyvä uutinen ilmastonmuutoksen kannalta? Päinvastoin, sanoo tutkija: “Tämä on pelottava oppitunti” Yle uutiset 29.3.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11279055

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja