kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Osaamon palveluilla kohtaamisia, osaamista ja työtä

Osaamon palveluilla kohtaamisia, osaamista ja työtä

22.9.2020Kangastie Lehojärvi Saari
Kirjoittajat ThM, erityisasiantuntija Helena Kangastie, projektisuunnittelija Suvi Lehojärvi ja FM, lehtori Päivi Saari työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulussa.

Kohti Aikuisten Ohjaamoa

Rovaniemen kaupunki käynnisti hankkeen valmistelun työnimellä  Aikuisten Ohjaamo. Ohjaamomainen malli on todettu toimivaksi nuorten kohdalla. Monen muun kaupungin tavoin Rovaniemellä lähdettiin selvittämään tarpeet ja vaihtoehdot toimintamallin soveltamiseksi yli 30-vuotiaille.

Esiselvityshanke Kohti aikuisten ohjaamoa toteutettiin 1.5.2019–31.10.2019. Taustalla oli ajatus, että työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuus ovat avainasemassa hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan rakentamisessa.  Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää, millaisia uusia, matalan kynnyksen monialaisia palveluja ja palvelurakenteita tarvitaan tukemaan aikuisten työllistymistä monimuotoisille ja muuttuville työmarkkinoille.

Esiselvityshankkeen aikana perustettiin asiantuntijaryhmä, johon kutsuttiin eri alojen edustajia. Helena Kangastie Lapin AMKista kutsuttiin jatkuvan oppimisen ja TNO-toiminnan asiantuntijaksi. Syksyllä 2019 pidettiin useita työsuunnitelman mukaisia kokouksia. Kuviosta 1 käy ilmi kysymyksiä, joita kehittämishankkeen tuleville toteuttajille ja samalla työpajatyöskentelylle esitettiin.


Kangastie Lehojärvi Saari kuvio 1.jpg
Kuvio 1. Kysymykset kehittämishankkeen mahdollisille toteuttajille (Minkkinen 2019) 

Asiantuntijaryhmän ensimmäisen tapaamisen (13.8.2019) tavoitteena oli rakentaa yhteistä näkemystä. Tapaamisessa käsiteltiin työllisyyden tilannekuvaa, eri osapuolten odotuksia ja kehittämiskohteita sekä benchmarking-kohteiden hyviä käytäntöjä.

Toinen tapaaminen 28.8. oli osa työpajaa, joka toteutettiin yhdessä Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hankkeen kanssa. Alustavasti tavoitteena oli kehittää erilaisia vaihtoehtoja Aikuisten Ohjaamon toimintamallille ja vahvistaa yhteistä näkemystä Rovaniemelle parhaista ratkaisuista.

Kangastie Lehojärvi Saari kuvio 2.jpg
Kuvio 2. Aikuisten Ohjaamon näkymä 28.8.2019 tapaamisen jälkeen (Minkkinen 2019)  

Viimeisen asiantuntijaryhmän kokouksen (17.9.) tavoitteena olivat esiselvitysraportin luonnos, johtopäätökset prosessista sekä seuraavat Aikuisten Ohjaamon askeleet. Hankehakemus jätettiin rahoitushakuun lokakuussa 2019, ja Osaamo − kohtaantoa edistämässä -hanke käynnistyi helmikuussa 2020. Jatkotoimena hanke liitettiin tulevaan Työllistymisen kuntakokeiluun ja sitä kautta hallitusohjelmaan.

 

Osaamon tavoitteet, kohderyhmä ja toiminta

Osaamo-hankkeella haetaan ratkaisuja työelämän kohtaannon haasteisiin ja työllisyysasteen nostamiseen. Päätavoite on kohtaannon edistäminen kehittämällä ohjaamomaista, työllisyyttä edistävää ekosysteemiä seuraavin toimenpitein:

1. Kohtaannon haasteiden tarkempi tunnistaminen 

2. Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen mahdollistaminen sekä sitä tukevan toimintamallin kehittäminen 

3. Työllisyyttä edistävien palveluiden vaikuttavuuden lisääminen 
- työllisyyttä tukevat palvelut
- osaamisen kehittämisen palvelut
- työnantajien rekrytoinnin tukemisen palvelut

4. Toiminnan arviointi ja toimijaverkoston oppiminen 

Tarkoituksena on rakentaa fyysinen ja digitaalinen kohtaamispaikka, Osaamo, aikuisille ja työnantajille. Kohderyhmänä Osaamossa ovat yli 30-vuotiaat henkilöasiakkaat. Tavoitteena on 800 asiakasta, joista vähintään 270 työllistyy. Työnantaja-asiakkaita tavoitellaan 270 kappaletta. Projektipäällikkönä toimii Joni Minkkinen ja muita toimijoita on Lapin AMKin lisäksi Rovaniemen kaupungilta, Lapin yliopistolta ja Lapin koulutuskeskus Redulta. Lapin TE-palvelujen asiantuntijat ovat myös kiinteä osa Osaamoa. Verkostoon kuuluu hankkeitten, oppilaitosten, TNO-ryhmien lisäksi lukuisia muitakin toimijoita, mm. Business Rovaniemi, ELY ja Kela.

Osaamo perustettiin alkusyksyllä 2020 Ohjaamon yhteyteen kauppakeskus Rinteenkulmaan. Tämä järjestely tuo samalla synergiaetua. Hankkeelaiset, kuten myös meidät Lapin AMKin hanketyöntekijät (Suvi Lehojärvi ja Päivi Saari), voi tavata Osaamon tiloissa päivystystehtävissä. Tiloissa järjestetään myös esim. työnhakuun, yrittäjyyteen ja koulutukseen liittyviä tapahtumia.


Kangastie Lehojärvi Saari kuva 1.jpg
Kuva 1. Osaamolaiset tapaavat kehittämispäivässä (Lehojärvi 2020) 


Alkuaika on kulunut brändin rakentamisessa ja viestinnän kehittämisessä. Brändillä tavoittelemme kuvaa Osaamosta matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Osaamon nettisivut löytyvät Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta.

Olemme keskustelleet myös asiakastietojärjestelmistä ja esitelleet Osaamoa eri sidosryhmille, kuten Lapin AMKin operatiiviselle tiimille. Toimenpiteiden mukaiset ryhmät ovat kokoontuneet ja me Lapin AMKin edustajat olemme pääsääntöisesti olleet mukana Osaamisen kehittämisen ryhmässä. Olemme kehittäneet palveluille sopivia kuvauksia ja sloganeita. Osaamo osallistuu myös tulevaan Työllisyyden kuntakokeiluun ja siihen perustettuihin  Lapin työryhmiin, joista Lapin AMKin edustus (Päivi Saari), on ryhmässä Omatoimisen työnhaun tuki. 

Osaamo logo.jpg
Kuva 2. Osaamon logo (Heikki Pantsar, 2020)

Yhteistyö Suomen muiden Osaamojen, varsinkin Oulun Osaamon, kanssa on startannut. Rovaniemen Ohjaamon kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä, sillä Osaamo ja Ohjaamo tarjoavat jatkossa yhteisiä palveluja. Yhteistyötä tulee olemaan lisäksi useiden työelämään ja osaamisen kehittämiseen liittyvien hankkeiden kanssa.

Pilotointikokemusta asiakastyöskentelyyn saatiin haastattelemalla yhden yrityksen irtisanottuja henkilöitä. Niiden ja muiden asiakaskokemusten perusteella osaamisen kehittämisen tarvetta on ilmennyt mm. asiakkaiden digi- ja yrittäjyystaidoissa. Esille on noussut myös työvoimakoulutuksen ja erilaisten korttikoulutusten tarve. Kysymyksiä on tullut koulutuksien hakuasioista ja valintaperusteista sekä toimeentulon tukijärjestelmistä.

Koulutusten, hankkeiden ja muiden palveluiden koonti on ollut myös työlistalla. Lapin AMKissa olemme ottaneet yhteyttä osaamispäälliköihin ja projektipäälliköihin sekä tuoneet esiin koulutuksia, avoimen AMKin koulutustarjontaa ja avoimen AMKin tarjousta ilmaisesta opiskelusta työttömille vuoden vaihteeseen asti. Palvelupäällikkö Mirva Juntti kävi esittelemässä palvelutoimintaamme. Osaamo osallistuu myös Lapin AMKin koordinoimien Rovaniemen Mätsis-rekrymessujen järjestelyihin.

Miten asiakkaiden osaamista kehitetään? 

Nykyisessä työelämässä pärjääminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Kehityksessä mukana pysyminen vaatii oman osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon päivittämistä koko työuran ajan. Ihmisten työuran aikaiset siirtymät lisääntyvät ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Työpaikkoja ja alaa vaihdetaan myös herkemmin. Työelämän kasvavan epävarmuuden vuoksi on tärkeää, että kehitämme omia taitojamme tai uskallamme suunnata kokonaan uudelle alalle.

Osaamossa vastaamme asiakkaiden jatkuvaa oppimista koskeviin kysymyksiin ja etsimme ratkaisuja asiakkaiden kouluttautumisen haasteisiin. Tuemme myös yrityksiä ja yrittäjiä oman tai henkilökunnan osaamisen päivittämisessä tai syventämisessä. Osaava henkilöstö on myös organisaatioiden uudistumisen elinehto. Erilaiset korttikoulutukset, lisäkoulutukset tai työkokeilut voivat auttaa löytämään uutta suuntaa.

Jatkuvan oppimisen uudistus sekä työikäisten osaamisen kehittäminen sisältyvät myös nykyiseen hallitusohjelmaan. Uudistuksen tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin, sillä osaavan työvoiman heikko saatavuus haittaa monia aloja ja yrityksiä. (OKM 2020.) Koronatilanteen takia uutena haasteena on työn, koulutuksen tai muun sopivan ratkaisun löytyminen Lapin yritysten irtisanotuille ja lomautetuille.

Uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen vaatii joustoa myös koulutusjärjestelmältä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nopeuttavat opiskelujen etenemistä ja kannustavat osaltaan luomaan joustavia työelämäpolkuja. Korkeakoulujen osaamisen hyväksilukukäytänteissä on edelleen eroavaisuuksia ja jatkuvan oppimisen sekä sujuvan työelämään siirtymisen vuoksi niitä tulisi kehittää edelleen. Voimme Osaamossa tukea tässä kehitystyössä ja tuoda näkyväksi toimivia ratkaisuja.

Kehitysideoita ja yhteistyötarpeita

Osaamon toiminnassa tulee entistä paremmin aktivoida työelämä- ja yritysyhteistyötä. Kohderyhmäksi valitut työnantajat ovat samalla yhteistyökumppaneita ja mukana kehittämässä toimintaa. Yritysten kanssa on tarkoitus järjestää mm. Duunitreffejä ja suunnitelmissa on myös ”kolmikantaneuvottelut” työnantajien, työnhakijoiden ja ohjaajien kanssa työn kohtaamisen edistämiseksi.

Jatkossa korostuu koko Osaamon verkoston toimivuus: Miten saamme keskinäisen työnjaon toimivaksi ja toimintatavat yhdenmukaiseksi sekä muun verkoston, kuten hankkeiden, asiantuntemuksen hyödynnettyä?

Lapin AMKissa ja LUCin tasolla voimme hyödyntää Osaamon kokemuksia opinto- ja uraohjauksessa sekä tuoda näkyväksi Osaamoa ja sen kautta syntyviä työelämäverkostoja opiskelijoille ja henkilökunnalle. Koulutusten saavutettavuutta tulee edelleen parantaa sekä hakuväyliä selkeyttää.

Ammattikorkeakoulun osaamisryhmissä olisi hyvä pohtia Lapin AMKin keinoja rakentaa yhteistyötä Osaamon kanssa, sillä Osaamo tulee olemaan Ohjaamon tavoin tärkeä paikka näkyä, luoda yhteistyöverkostoja ja kehittää osaamista. Osaamo tarjoaa myös jo käynnissä oleville sekä suunnitelluille hankkeille hyvän alustan yhteistyöhön sekä asiakasohjaukseen.

Lähteet

OKM 2020. Jatkuva oppiminen. Hankkeet ja säädösvalmistelut. Viitattu 22.6.2020, https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen 

Minkkinen J. 2019. Kohti aikuisten ohjaamoa. Esiselvitysraportti (ESR). Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut. Viitattu 12.6.2020, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=68428244-5a37-457e-bbff-94e1c1b95ad5

Osaamo – kohtaantoa edistämässä 2019. Hankesuunnitelma. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma. Saatavilla Lapin AMKin Reportronic-järjestelmästä  

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja