kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Green Carea kesäopintoina

Green Carea kesäopintoina

15.5.2018Jääskeläinen_Arja.jpg
KT Arja Jääskeläinen on Hyvinvointipalveluiden osaamisalan lehtori Lapin ammattikorkeakoulussa.

Green Care Lapin ammattikorkeakoulun strategiassa

Green Care eli luontoperustainen hyvinvointitoiminta on osa Lapin ammattikorkeakoulun strategian Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen -painoalaa. Olemme sitoutuneet kehittämään Green Care -toimintaa monin tavoin. Monialainen opetus- ja TKI-henkilöstöstä koostuva Green Care -työryhmä koordinoi kehittämistoimintaa kaikilla osaamisaloilla. Henkilökunnalla on mahdollisuus lisätä teemaan liittyvää osaamistaan koulutuksilla ja työryhmän järjestämissä kokemuksellisissa tapahtumissa.

Olemme aktiivisia valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa ja haemme kansainvälisiä kumppaneita ja rahoituksia erityisesti pohjoismaiseen Green Care -kehittämiseen. Opiskelijoillamme on jo useiden vuosien ajan ollut mahdollisuus valita kesäopinnokseen luontoperustaiseen hyvinvointitoimintaa kehittävän opintojakson Green Care –hankkeiden tuella.


Kesäopintojakso kesällä 2018

Kesällä 2018 toteutetaan viiden opintopisteen opintojakso Green Care -strategiarahoituksen turvin luonnonvara-alan ja hyvinvointipalveluiden osaamisalan yhteistyönä, mutta koko Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijoille mahdollisena vapaasti valittavana opintona.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat luontoon tukeutuvien menetelmien ja yksilökeskeisen suunnittelun periaatteet ja työtavat. Opiskelija soveltaa oppimaansa käytäntöön, hankkii uutta tietoa sekä ideoi ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista.

Opintojakson toteutuksessa korostuu toiminnallisuus. Lähituntien aikana opiskelijat työskentelevät yhdessä ja harjoittelevat opiskeltavia työtapoja käytännössä.

Opiskelijat perehtyvät teoriatietoon Green Caresta ja Yksilökeskeisestä suunnittelusta ennakkoon Moodle- työtilassa olevien materiaalien avulla, jolloin alkukesän kolmen lähipäivän aikana on mahdollista soveltaa tietoa jo käytäntöön.

Opintojakson suoritukseen kuuluu lähipäiville osallistuminen, välitehtävän ja kehittämistehtävän tekeminen. Välitehtävänä on pohtia omaa luontosuhdettaan ja kuvata se jollain tavalla toisille esitettävässä muodossa.

Kesän aikana opiskelijat tekevät kehittämistehtävän, jossa he käyttävät oppimiaan menetelmiä valitsemassaan työyhteisössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, järjestöissä, matkailupalveluissa, omassa lähipiirissään tai muussa toimintaympäristössä. (Kuva 1).

Jääskeläinen blogiteksti 1.jpg
Kuva 1. Opintojakson eteneminen

Kehittämistehtävän sisältönä voi esimerkiksi olla luontoympäristössä toteutettavan tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi. Opiskelija voi myös kehittää tuotteen, esittelymateriaalin tai muun tuotoksen, joka tukee Green Care -toiminnan kehittämistä työelämässä. Opiskelijat etsivät itse työelämän yhteistyökumppanin, jonka kanssa tai jolle he tekevät kehittämistehtävän. Tehtävät ja niiden toteutus käsitellään ryhmän kesken elokuussa lähipäivän aikana. Vertaisarvioijat antavat palautetta kehittämistehtävän tekijöille ja yhdessä arvioidaan niiden hyödyllisyyttä ja onnistumista.

Opiskelijoiden palautetta aiemmista kesäopinnoista

Aiempien kolmena kesänä toteutettujen opintojaksojen opiskelijoilta kerättiin palautetta opinnosta.

Opiskelijoiden mielestä he saivat opintojaksolta hyviä eväitä työelämään ja perusteluja Green Care –toiminnan hyödyllisyydelle ihmisen hyvinvoinnin tukena. Oppimista tapahtui henkilökohtaisella tasolla eli yksilökeskeisen suunnittelun menetelmien kokeilu sovellettuna omaan elämään mahdollisti omien elämänkokemusten ja luontosuhteen pohdinnan ja niistä oppimisen. Lisäksi he oppivat soveltamaan kokemuksen kautta oppimiansa menetelmiä ja asioita omassa tulevassa ammatissaan. Ohjaustaidot vahvistuivat kehittämistehtävää toteuttaessa.

Opintojakson hyvinä käytäntöinä opiskelijat pitivät yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työvälineiden konkreettista harjoittelua ja oppimista (kuva 2). Opetusmenetelmät olivat vaihtelevia ja kiinnostuksen herättäviä.

Moniammatillisia näkökulmia oli mahdollista saada esille, koska ryhmässä oli opiskelijoita viidestä eri koulutuksesta hyvinvointipalvelujen osaamisalalta. Välitehtävä luontosuhteesta oli motivoiva ja sen purku tuotti antoisia keskusteluja ja oppimista.

Opintojakson toteutuksessa huomioitiin opiskelijoiden toiveita niin paljon kuin oli mahdollista. Osalla lähitunneista tehtiin harjoituksia ulkona ja vierailtiin Green Care –tyyppisiä palveluja tuottavalla hevostallilla, mikä oli opiskelijoille hyvin mieliinpainuva kokemus.

Jääskeläinen blogiteksti 2.jpg
Kuva 2. Yksilökeskeisen suunnittelun työvälineiden opiskelua

Vaikka lähitunneilla oltiinkin ulkona ja poissa luokkatilasta, opiskelijat toivoivat luontoympäristössä olemisen mahdollisuuksia ja tutustumiskäyntejä vielä enemmän. Kehittämistehtävän tekeminen kesäaikana on sikäli haasteellinen, että loma-aikana monissa paikoissa, erityisesti järjestöissä toiminta keskeytyy, eikä tällaista aktiivista toimintaa ole mahdollista tehdä. Opiskelijoille onkin suositeltu, että he ottaisivat yhteyttä työpaikkoihin heti kesäkuussa, jotta ehtivät sopia yhteistyöstä kehittämistehtävän tekemisessä.

Mahdollisuus opiskella monialaisessa ryhmässä, kokeilla opiskeltavia menetelmiä ensin ryhmässä ja soveltaa niitä aidoissa työelämän tilanteissa heti opintojakson aikana tuottaa opiskelijoille onnistumisen kokemuksia ja näkökulmien avartumista.

Luonto toimintaympäristönä innostaa uudenlaiseen ajatteluun ja oppimiseen (kuva 3). Oman toiminnan reflektointi opintojakson päätteeksi antaa mahdollisuuden kokemukselliseen oppimiseen.

Jääskeläinen blogiteksti 3.jpg
Kuva 3. Pohdintoja luonnon helmassaKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja