kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Geronomiopiskelijat mukana ikäihmisten liikuntapelin kehittelyssä

Geronomiopiskelijat mukana ikäihmisten liikuntapelin kehittelyssä

13.10.2020Sari Arolaakso piirroskuvana
Kirjoittajat: TtM, lehtori Sari Arolaakso (kuvassa) ja tradenomi (AMK), hankekoordinaattori Janne Hirvonen, Lapin ammattikorkeakoulun Osallisuus ja toimintakyky -osaamisryhmä sekä kehittäjä Kirsi Ekberg ja COO & Co-founder Katju Lähteenaro, Rehaboo Oy.

Taustaa

Liikkuminen on tärkeä osa aktiivista ja terveellistä ikääntymistä. Fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä elimistön rakenteille ja toiminnalle. Lisäksi fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan positiivisia psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. (Alen & Rauramaa 2020, 30 - 53.)

Liikunta, fyysinen aktiivisuus tarjoaa erilaisia subjektiivisia kokemuksia ja elämyksiä liittyen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, läheisyyteen, ystävyyteen sekä ryhmään kuulumisen tunteeseen (Telama & Polvi 2011, 628 - 629). Aktiivisuuden ja osallisuuden on havaittu vähentävän myös laitoshoidon tarvetta (von Bonsdorff 2009).

Fyysinen kunto ja toimintakyvyn fyysiset edellytykset ovat merkittäviä tekijöitä myös ikäihmisten kaatumisten ehkäisyssä (Nyberg ym 2019). Fyysisen kunnon ohella psykologisilla tekijöillä on todettu olevan yhteyttä kaatumisiin. Esimerkiksi kaatumisen pelko ja aiemmat kaatumisen altistavat uusille kaatumisille. (Pauelsen ym 2018.)

Fyysinen aktiivisuus ja siihen kannustaminen on tärkeää kaikissa ikäryhmissä, mutta ennen kaikkea ikääntyessä. Ikäihmisten liikuntasuosituksessa painottuu nuorempien liikuntasuosituksia enemmän lihasvoiman ja tasapainon harjoittamisen tärkeys (Kuvio 1).

Lihasvoimalla ja tasapainolla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen monipuolisuutta ja myös kevyt liikuskelu mahdollisimman usein on merkityksellistä. (UKK-instituutti 2020.)

Kuvio 1 Arolaakso et al.jpg
Kuvio 1. Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille (Lähde: UKK-instituutti, www.ukkinstituutti.fi).


Liikuntapelit ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden edistäjänä

Erilaiset aktivoivat pelit tarjoavat ikäihmisille mahdollisuuden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja motivoivat liikkumaan. Lisäksi pelit tarjoavat virkeyttävän virikkeen lisäksi sosiaalisen elementin, kun voi pelata ja kisata yhdessä tuttujen kanssa niin kotona kuin yhteisöllisissä keskuksissa. Erilaisten olemassa olevia konsolipelien tarjoamia mahdollisuuksia ikäihmisten aktivoinnissa on tutkittu jo pitkään (Brox ym 2010).

Lapin ammattikorkeakoulussa toteutetussa Etäpeliä ikääntyville, EPI –esiselvityshankeessa osoitettiin jo vuonna 2014, että digitaalinen pelaaminen kiinnosti ikääntyviä ja motivoi heitä liikkumaan. Hankkeessa järjestettiin ikääntyville useita pelitapahtumia, joissa käytettiin Microsoft xBox- ja Nintendo Wii-pelikonnsoleita.

Pelitapahtumissa kerätyn palautteen perusteella kävi ilmi, että erityisesti liikunnalliset pelit kiinnostivat ikäihmisiä ja ne myös innostivat heitä liikkumaan. Useille ikääntyneille tietokoneella palaaminen oli jo ennestään tuttua, mutta harvemmalla oli kokemusta liikkunnallisista konsolipeleistä.

Ikääntyneet odottivat liikunnallisilta peleiltä yksinkertaisuutta ja selkeyttä. Pelien toivottiin myös kehittävän muistia ja liikkumista. Pelitilaisuuksissa pelatut urheilu- ja tasapainopelit koettiin hauskoina ja mielekkäinä, joskin fyysisesti raskaina - oikeaa liikuntaa vastaavina fyysisinä suorituksena. Hankkeessa saatujen tulosten mukaan pulmanratkaisu ja älypelit koettiin kiinnostavina. Kaiken kaikkiaan ikäihmiset näkivät digitaaliset pelit yhtenä mahdollisuutena virkistää mieltä, ja että liikuntapeleillä voidaan edistää ikäihmisten itsenäistä kotona selviytymistä. (Arolaakso ym 2014.)

Taulukko 1 Arolaakso et al.jpg

Taulukko 1. Osallistujien kokemuksia pelitapahtumista (Arolaakso ym 2014).


Geronomiopiskelijat pääsivät mukaan pelin kehittelyyn

Vallin Ikäteknologiakeskus eli Valli.fi edistää ikäihmisten osallisuutta teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Keskus tuottaa, kokoaa ja välittää tietoa ikääntyneille suunnatuista digitaalisista palveluista sekä edistää alan ammattilaisten yhteistyötä tuomalla yhteen teknologioiden kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita.

Ikäteknologiakeskus kutsui syksyllä 2019 koolle Ikäteknologista ja sen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita. Kokoontuminen toteutui vuoden 2019 Apuvälinemessujen yhteydessä Tampereella. Tapaamiseen osallistuneet päättivät perustaa Ikäteknologiaverkoston, jonka tavoitteena on toteuttaa työpajoja ja verkostotapaamisia niin Helsingissä kuin myös alueellisesti ympäri Suomea.

Verkosto on toteuttanut aiheen tiimoilta jo muutamia työpajoja sekä verkostotapaamisia. Yksi tällainen oli Ikäteknologian etäratkaisut -webinaari 6.5.2020. Webinaarin tarve nousi keväällä 2020 vallinneesta poikkeustilasta liittyen COVID-19-pandemiaan.

Poikkeustila pakotti myös sote-alan ennennäkemättömään digiloikkaan ja etsimään uusia keinoja toimintansa tueksi. Webinaarissa oli esillä etäratkaisuja omatoimiseen asumiseen, yhteydenpitoon ja etävastaanottoon sekä virkistykseen. Virkistykseen liittyen esittelyssä oli muun muassa uusi, ikäihmisille kehitetty liikunta- ja aktivointipeli Rehaboo! Samaisesta syystä pelistä on kehitetty versio, joka toimii kannettavalla tietokoneella. Webinaarin yhteydessä verkostolle avautui mahdollisuus testata peliä ja siitä se ajatus sitten lähti!

Lapin ammattikorkeakoulun toisen vuoden geronomiopiskelijat pääsivät mukaan pelin testaamiseen ja kehittelyyn. Geronomikoulutuksen toisen vuoden syyslukukauden projektiin linkittyy Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia -opintokokonaisuus. Tähän lukukausiprojektiin tämän tyyppinen yhteistyö pelinkehittäjien kanssa sopi erittäin hyvin. Aiemminkin samaan lukukausiprojektiin on linkittynyt työelämän toimeksiantoja sekä meneillään olevien hankkeiden toimenpiteitä.

Kun Rehaboolta tarjottiin kaikille Ikäteknologiaverkoston toimijoille mahdollisuutta testata peli, nähtiin tässä mahdollisuus yhteistyöhön, joka tukisi geronomiopiskelijoiden osaamisen kehittymistä syksyn projektissa. Pikaisella aikataululla järjestimme pelin esittelyn sekä sovimme käytännön asioista geronomiryhmän kevään viimeiseen lähipäivään. Lähipäivä toteutui etänä AC:ssa ja pelin esittely Teams -yhteydellä.

Geronomiopiskelijat lähtivät innolla mukaan ikäihmisille suunnatun pelin kehittelyyn. Ensimmäisen vuoden opintoihinsa liittyen geronomiopiskelijat ovat valinneet itselleen kummivanhuksen. Kummivanhuksen kanssa työskentely linkittyy kolmen ensimmäisen lukukauden projekteihin.

Opiskelijat saivat mahdollisuuden kokeilla Rehaboo!-peliä itse, saadakseen kokemuksia pelien hyödynnettävyydestä ikäihmisten aktivoinnissa. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kokeilla peliä oman kummivanhuksensa kanssa. Opiskelijat antavat kokemuksistaan palautetta pelinkehittäjille pelin soveltuvuudesta ja käyttömahdollisuuksista ikäihmisten virkistyksessä ja aktivoinnissa.

Rehaboo Oy:n aktiivisuuspeli sai alkunsa, kun uusi lastensairaala etsi keinoja parantaa kuntouttavaa toimintaansa. Kehitettiin pelitoteemi, kioski, jonka edessä lapset saivat omalla liikkeellään ohjata pelihahmoa, pelata peliä ja kuntoutua kivan aktiviteetin ohella. Sittemmin pelistä tehtiin ikääntyville Puisto Kävely -versio.

Nyt koronan myötä kehitettiin kannettavalla tietokoneella, pilvipalvelun ja tekoälyn avulla toimiva henkilökohtainen versio. Peli perustuu kuntoutusharjoitteiden suorittamiseen hauskalla, pelillistetyllä tavalla. Esimerkiksi Physiotools liike "ylävartalon taivutus" suoritetaan pelin surffausosiossa, kiviä väistellen.

Pelin idea on aktivoida, ja toimia kuntoutuksen tukena, tehden siitä hauskaa, voimaannuttavaa ja mitattavaa. Paljon on vielä kehitettävää, mutta mahdollisuudet tuoda liikuttavaa iloa sekä yhteisöllisyyttä ihmisten koteihin teknologian kautta ovat tässä!

Kuva 1 Arolaakso et al 2020.jpg

Kuva1. Rehaboo-aktiivisuuspelin pelituokio (rehaboo.com).

Kuva 2 Arolaakso et al 2020.jpg

Kuva 2. Rehaboon logo (Lähde: rehaboo.com)

 

Lopuksi

Liikunnalliset pelit ovat oivallinen mahdollisuus lisätä fyysistä aktiivisuutta ja virkeyttä kaikissa ikäryhmissä ja ne soveltuvat hyvin myös ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja liikkumisen motivointiin.

Aika näyttää, millaisia kokemuksia geronomiopiskelijat raportoivat Rehaboo liikunta -pelin kokeiluun liittyen ja sen hyödynnettävyydestä ikäihmisten aktivoinnissa. Lisäksi on mielenkiintoista kuulla, millaisena he kokevat mahdollisuuden olla mukana pelien kehittelyssä.

Rehaboo Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä käynnistynyt yhteistyö on jo poikinut ituja ja ideoita laajemmista yhteistyömahdollisuuksista liikunnallisten pelien mahdollisuuksista erilaisten erityisryhmien liikuttamisessa ja toimintakyvyn edistämisessä. Seuraavaksi tuleekin pohtia yhteistyömahdollisuukisa liikunnallisten ja muiden aktivoivien pelien kehittämiseksi ammattikorkeakoulun ja yritysten välisenä hankeyhteistyönä.

Lähteet

Alen, M. & Rauramaa, R. 2020. Liikunnan vaikutukset elinjärjestelmittäin. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela, U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. 3.-11. painos (Print on demand) 2020, 30 -53.

Arolaakso-Ahola, S., Hirvonen, J., Könni, P. & Penttinen, J. 2014. Kokemuksia ja havaintoja pelitilaisuuksista. Teoksessa S. Arolaakso-Ahola, J. Hirvonen & P.Könni (toim.) Etäpeliä ikääntyville. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, 43-52.

von Bonsdorff, M. 2009. Physical activity as a Predictor of disability and social and health service use in older people. Studies in sports, physical education and health 141. University of Jyväskylä.

Brox, E., Burkow, T., Evertsen, G., Åsheim-Olsen, H. & Vognild, L. 2010. Experiences from Long-Term Exergaming with Elderly. Conference’10, Month 1–2, 2010, City, State, Country.

Nyberg, L., Pauelsen, M., Vikman, I. & Röijezon, U. 2019. The relation between fall-related concerns and mobility in older age may be explained by underlying physical capacity and psychological factors. Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract.

Pauelsen, M., Nyberg, L., Röijezon, U. & Vikman, I. 2018. Both psychological factors and physical performance are associated with fall-related concerns. Aging Clinical and Experimental Research, ISSN 1594-0667, E-ISSN 1720-8319, Vol. 30, nr 9, s. 1079-1085.

Telama, R. & Polvi, S. 2020, Liikunnan sosiaalinen merkitys. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela, U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. 3.-11. painos (Print on demand) 2020, 628 - 629.

UKK-instituutti 2020. Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille. Viitattu 12.6.2020 https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/yli-65-vuotiaiden-liikkumisen-suositus

 

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja