kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Vastuullisuustyön tilannekatsaus Lapin ammattikorkeakoulussa

Vastuullisuustyön tilannekatsaus Lapin ammattikorkeakoulussa

5.4.2022Kirjoittajien kasvokuvat.
Kirjoittajat: Katri Hendriksson, Insinööri (YAMK), asiantuntija (kiertotalous), kestävän kehityksen koordinaattori, Keke työryhmän puheenjohtaja ja Helena Kangastie, TtM, erityisasiantuntija (TKI&O) Lapin AMKin Keke työryhmän jäsen

Lapin ammattikorkeakoulussa on tehty viime vuosina systemaattista vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämistyötä. Vuosi 2021 oli erityisen tiivis toiminnan osalta, mihin osaltaan oli vaikuttamassa ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ohjelma. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -ohjelman toteutus sai lähtölaukauksen 5. helmikuuta 2021 webinaarissa, jossa esiteltiin suunnitelma työskentelyn jatkamisesta kuluvan vuoden aikana. Työ tapahtui neljän teeman alla, jotka olivat koulutus, TKI-toiminta, johtaminen ja osaava henkilöstö sekä päästöjen vähentäminen. (Arene 2021c)

Tässä kirjoituksessa kuvaamme ja pohdimme Lapin AMKissa tehtyä kehittämistyötä, arvioimme toiminnan tuloksia sekä pohdimme jo tulevaa.

Kehittämistyön etenemisestä

Ammattikorkeakoulut ovat jatkaneet Arenen viitoittamalla tiellä ja jokainen korkeakoulu toteuttaa omalta osaltaan vastuullisuustyötä suunnitelmien mukaisesti. Kuvassa 1 on avattu Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön etenemistä vuonna 2021.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kestävyys ja vastuullisuustyön eteneminen vuonna 2021.

Kuva 1. Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön eteneminen vuonna 2021 (Arene 2021b).

Lapin AMK edistää monialaisena korkeakouluna kaikkia YK:n Agenda 2030 -tavoitteita (SDG:t). SDG-tavoitteet ovat toisiinsa integroituneita ja sisältävät ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia. Lapin AMK toteutti viime vuoden aikana myös päätöksen nostaa YK:n Agenda 2030 -tavoitteista esiin kuusi erityistä tavoitetta. Valitut kuusi tavoitetta nousivat esiin henkilöstön näkökulmien kartoituksessa, ja ne ovat selvästi kytkeytyneet Lapin AMKin päivittäisiin toimintoihin. Kuusi nostoa on esitelty kuvassa 2. (Lapin AMK 2021a; Lapin AMK 2021b)

Kuvassa on esitettynä kuusi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka Lapin AMKin on valinnut edistääkseen niitä erityisesti omassa toiminnassaan.
Kuva 2. Lapin AMKin kuusi erityisesti nostamaa YK:n tavoitetta.

Lapin ammattikorkeakoulussa toimintasuunnitelma on noudattanut sisällöllisesti Arenen linjauksia myös vuonna 2021. “Viisaasti vastuullinen” -toimintasuunnitelmassa kuvataan tiekartan omaisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista osaamista ja tavoitteita (Lapin ammattikorkeakoulu 2021c).

Rehtori Riitta Rissasen sanoin: “Arenen ohjelma toimii hyvänä lähtökohtana toiminnan kehittämiselle, mutta meidän on huomioitava myös omat tavoitteemme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä arktisessa, pitkien etäisyyksien toimintaympäristössä” (Kangastie ja Tyni 2021). Mitä olemme sitten vastuullisuus työssä vuonna 2021 saaneet yhdessä aikaan?

Koulutuksessa ja opetuksessa

Koulutuksen ja opetuksen osalta olemme jatkaneet jo aiemmin hyvin alkanutta vastuullisuustyötä. Laajat opetussuunnitelmauudistukset ja pedagoginen kehittämistyö ja siihen liittyvät valinnat ovat olleet varmistamassa kestävän kehityksen ajattelu- ja toimintatapojen kehittymistä. Tämä on näkynyt esimerkiksi opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden selkiyttämisenä ja opetuksen toteuttamisena ja pedagogisina valintoina kestävän kehityksen periaatteiden sekä osaamisen kehittämisen mukaisesti.

Esimerkkinä vastuullisuustyöstä on huhtikuussa 2021 Lapin AMKin laatukahveilla esitelty opintojakso ”Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta” -toteutus. Esimerkki teki näkyväksi, kuinka kestävä kehitys ja vastuullisuus toteutuu opetussuunnitelmissa ja niiden opintojaksojen toteutuksissa. (Hendriksson ym. 2021)

Vuonna 2021 Lapin ammattikorkeakoulu oli vahvasti mukana rakentamassa Arenen uusia geneerisiä kompetensseja, jotka julkaistiin loppuvuodesta 2021. Lisäksi Lapin AMKin edustaja oli mukana työryhmässä suunnittelemassa opetushenkilöstölle osaamisen kehittämisen webinaareja. Kestävä kehitys opetuksessa ja sen kehittämisessä -webinaarin järjesti Lapin AMK yhdessä Oulun AMKin kanssa. (Huttunen & Kangastie 2021)

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

TKI-toiminnassa on edistetty vastuullisuutta eri teemoissa sekä oltu mukana alueellisen vaikuttavuuden kehitystyössä. Lapin AMKin hanketoiminnassa on esimerkiksi otettu selvityksen alle, miten hankintoja voidaan toteuttaa kestävästi ja vastuullisesti. Aiheeseen on perehdytty erityisesti Kohti Kestäviä Hankintoja –hankkeessa.

Hankkeessa on kehitetty kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteiden edistämiseksi työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella huomattavasti laajemmin oman toiminnan kestävyyttä. Resurssiviisaus on myös yksi vastuullisen toiminnan kulmakivistä. Sen avulla voidaan tehostaa yrityksen liiketoimintaa tai tarkastella vaikkapa sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia laajemmin. Hyvä esimerkki resurssiviisaasta toiminnasta on huomioida lähiruoan käyttämisen mahdollisuudet paremmin. (Kestävä Lappi 2022)

Viime vuonna (2021) Lapin AMKissa otettiin käyttöön Repotronic-järjestelmässä SDG-tavoitteiden luokittelumahdollisuus, jonka avulla pystytään tarkastelemaan hankkeiden kestävyyttä ja vastuullisuutta kattavammin kuin ennen. Tällä hetkellä järjestelmä antaa yhteensä yli sata hanketta, joissa SDG-tavoitteet on kirjattu.

Johtamisen ja osaavan henkilöstön osalta

Lapin AMKissa työyhteisön hyvinvointia ja osaamista on koronan tuomana etätyöaikana pyritty edistämään monin tavoin. Etätyötä on tuettu muun muassa vahvistamalla käytössä olevia tietoteknisiä ratkaisuja, laajentamalla työntekijän vakuutusturvaa sekä tarjoamalla tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen käyttöön. Työhyvinvointia ja jaksamista poikkeusoloissa on tuettu lisäämällä työterveyden tukipalveluja kuten webinaareja ja keskusteluja henkilöstölle sekä valmentamalla esihenkilöitä toimimaan ja tukemaan henkilöstöä verkon yli.

Kestävästä kehityksestä kiinnostuneille on tarjottu HAMKin toteuttamaa Kestävä kehitys –verkkokurssia (2 op), jonka voi suorittaa työajalla. Kurssin tarkoituksena on perehdyttää asiasta kiinnostuneet kevyellä tavalla aiheeseen ja tarjota vaihtoehtoisen tavan opiskella verkon yli.

Elokuussa 2021 pidettiin henkilöstölle vastuullisuuteen liittyvä työpaja -päivä, jossa oli keynote puhujana Jukka-Pekka Heikkilä. Henkilöstöpäivän teemana oli vastuullisuus, sen moninaisessa merkityksessä. Henkilöstöpäivän työpaja -osuuteen osallistuneet pohtivat ja tarkastelivat vastuullisuusteemaa eri näkökulmista ja kävivät keskustelua siitä, miten vastuullisuus esiintyy tekoina.

Laskentaperustan ja päästövähennyksien osalta

Ammattikorkeakoulut tavoittelevat vastuullisuustyön edistämisaskeleiden lisäksi myös positiivista kädenjälkeä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Oman korkeakoulumme kädenjälki on se, mikä meistä jää jälkeen positiivisella tavalla. Päästöjen vähennyksiä toteutamme kartoittamalla hiilijalanjäljen määrää vuosittain ja pyrimme siihen, että päästöjä saataisiin vähennettyä joka vuosi.

Tällä hetkellä hiilijalanjäljen laskennassa käytetään Arenen työstämää yhteistä laskentaperustaa ja osa-alueet, jotka tässä laskennassa otetaan huomioon ovat kiinteistöt ja energia, matkustaminen sekä hankinnat. (Arene 2021a) Hiilijalanjäljen määrä vuodelta 2021 on laskentavaiheessa, tulokset tullaan julkaisemaan uusimmassa vastuullisuusraportissa kevään 2022 aikana.

Pienilläkin ratkaisuilla on merkitystä, kuten esimerkiksi sillä, että helpotetaan henkilöstön ja opiskelijoiden kierrätyskäyttäytymistä hankkimalla kaikkiin Lapin AMKin kampuksille uusia ja moderneja kierrätysastioita. Kierrättäminen lähtee pienistä teoista ja silloinkin ollaan vastuullisuustyön jäljillä. Kuvassa 3 on malli Lapin AMKin kampuksilla käytössä olevasta kierrätysastiasta.


Kuvassa on esitetty Lapin AMKin kierrätysastia.
Kuva 3. Lapin AMKin kampusten kierrätysastiat.

Lapin ammattikorkeakoulu on ottanut eritasoisia konkretiaan tähtääviä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden askeleita ja yksi niistä on yhteistyö paikallisen koruyrittäjän kanssa. My Favorite Piece -yritys toimii Meri-Lapin alueella ja toteuttaa tuotteensa täysin kierrätysmateriaaleista. Yritys tekee yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden kanssa ja kerää kohteilta muoviroskaa korumateriaaliksi. Yrittäjä on toimittanut Lapin AMKin Kemin Compuksen tiloihin keräysastian (Kuva 4), jonne henkilöstö voi toimittaa esimerkiksi shampoopurkit ja muut kodin muoviroskat, jota normaalisti laitettaisiin muovinkeräykseen.

Kuvassa on esillä paikallisen yrittäjän muovikeräyskampanja.
Kuva 4. Paikallisen yrittäjän muovinkeräyskampanja.

Vastuullisuustyöstä viestiminen

Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat ovat toteuttajia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työssä. He ovat myös avainasemassa tulosten avoimesta viestimisestä ja hyvien käytäntöjen levittämisestä. Vuonna 2021 tuotettiin runsaasti tietoa eri julkaisualustoilla. Lapin AMKin edustajia oli mukana toimittamassa ja tuottamassa artikkeleita UAS Journal -verkkolehden kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemanumerossa 4/2021

Myös omissa, Lapin AMKin, julkaisukanavissa tuotettiin runsaasti blogikirjoituksia aiheesta, esimerkiksi Vastuullisuus ja kestävä kehitys – laatukahvilla ammattikorkeakoulussa ja Vastuullisen ja kestävän toiminnan kädenjälki – avauksia kehittämistyöstä. Lapin AMKin vastuullisuustyöstä on julkaistu ensimmäinen vastuullisuusraportti, jossa on käyty läpi edellisen vuoden vastuullisuustoimet (Kuva 5).

Kuva 4 Kangastie ja Hendriksson 2022.jpg

Kuva 5. Lapin AMKin vastuullisuusraportti.

Pohdintaa

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä -kyselyn tuloksien yhteenvedossa (Arene 2021a) pohdittiin, voisivatko ammattikorkeakoulujen tarjoama koulutus ja TKI-toiminta ottaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja biodiversiteettiin liittyvien kysymysten ratkaisemisessa nykyistä suuremman roolin.

Myös Lapin AMKissa asiaa on hyvä pohtia, koska meilläkin on tällaiseen asiantuntemukseen tarvittavaa osaamista niin koulutuksessa kuin TKI-toiminnassakin. Lisäksi on hyvä kysyä, teemmekö parhaamme kestävyyskriisin ratkaisemiseksi vai tyydymmekö muokkaamaan perustehtäviämme kestävämpään suuntaan. Millaista kestävää kehitystä Lapin ammattikorkeakoulu pyrkii edistämään?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat Lapin AMKin henkilöstön, opiskelijoiden sekä koko yhteisön arjen toimintaa. Toimintasuunnitelma tai tuttavallisemmin tiekartta viitoittaa jatkossakin vastuullisuustyötä ja sen kehittämistä. Myös Arenen työryhmissä aloitettua kehitystyötä tullaan jatkamaan ainakin vielä vuosi 2022. Osallistumalla ammattikorkeakoulujen yhteiseen vastuullisuustyöhön Lapin AMK saa uusia näkökulmia ja ideoita oman vastuullisuustyön edistämiseen. Voisi siis sanoa, että olemme tällä hetkellä tiukasti kiinni vastuullisuustyön jalanjäljissä.

Vastuullisuusraportissa mainitaan Lapin AMKin vastuullisuuden pohjautuvan arvoihimme, joita ovat luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys. Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä työssämme ja toiminnoissamme laatujärjestelmän mukaisesti. Tavoitteena on vastuullisuustyön vakiinnuttaminen, jatkuva parantaminen ja toiminnan vaikuttavuus. (Lapin AMK 2021b)

Jatkuvaa keskustelua ja reflektiota on tarpeen käydä ja toimintaa on kehitettävä. Meillä on korkeakouluna keskeinen rooli yhdessä työelämän kanssa kehittää kestävyysratkaisuja, synnyttää kestäviä innovaatioita ja edistää samalla ekologisesti kestävää elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä. Erityisen tärkeää on saada koko korkeakouluyhteisö mukaan vastuullisuustyöhön. Jatkossa tuleekin pohtia keinoja, joilla voidaan osallistaa opiskelijoita, opettajia ja TKI-henkilöstöä vielä enemmän yhteiseen keskusteluun ja kestävään yhteiseen toimintaan.

Lähteet

Arene. 2021a. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä -raportti. Viitattu 23.3.2022 Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä -raportti 2021.pdf (arene.fi)

Arene. 2021b. Arenen kestävä kehitys ja vastuullisuus –webinaarin materiaalit. Viitattu 23.3.2022 https://www.arene.fi/wp-content/uploads/PDF/2021/Arene_kestava_kehitys_ja_vastuullisuus_webinaari_ryhm%C3%A4t_2021.pdf?_t=1614086564

Arene. 2021c. Lähtölaukaus kestävän kehityksen ohjelmalle. Tiedote. Viitattu 23.3.2022 https://www.arene.fi/ajankohtaista/lahtolaukaus-kestavan-kehityksen-ohjelmalle/ vuosi 2021

Hendriksson, K., Jänkälä, S., Kangastie, H. ja Tyni, S. 2021. Vastuullisuus ja kestävä kehitys – laatukahvilla ammattikorkeakoulussa, Viitattu 23.3.2022.Vastuullisuus ja kestävä kehitys – Laatukahvilla ammattikorkeakoulussa (lapinamk.fi)

Huttunen, J. & Kangastie, H. 2021, Kestävä kehitys opetuksessa ja sen kehittämisessä. Viitattu 23.3.2022. Kestävä kehitys opetuksessa ja sen kehittämisessä (lapinamk.fi)

Kangastie, H. ja Tyni, S.2021. Vastuullista ja kestävää korkeakoulutoimintaa pohjoisessa. Viitattu 29.3.2022 https://www.arene.fi/ajankohtaista/vastuullista-ja-kestavaa-korkeakoulutoimintaa-pohjoisessa/

Kestävä Lappi. 2022. Kohti kestäviä hankintoja –hanke. Viitattu 23.3.2022 Kohti Kestäviä Hankintoja – Smart, sustainable, data-based tendering decisions (kestavalappi.fi)

Lapin ammattikorkeakoulu. 2021a. Lapin AMK kytki toimintansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tiedote. Viitattu 23.3.2022 Lapin AMK kytki toimintansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Lapin ammattikorkeakoulu. 2021b. Vastuullisuusraportti 2021. Viitattu 23.3.2022 Lapin AMKin vastuullisuusraportti 1/2021

Lapin ammattikorkeakoulu. 2021c. Viisaasti vastuullinen –toimintasuunnitelma 2021–2024. Viitattu 23.3.2022 Lapin AMKin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen suunnitelma 2021.pdf


> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulle
Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja