kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Yhteistyöllä luodaan tulevaisuutta yli koulutusalojen ja -tasojen

Yhteistyöllä luodaan tulevaisuutta yli koulutusalojen ja -tasojen

2.5.2018Kokkonen ja Löf.jpg
KM Jonna Löf toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä LUC-palveluissa ja tradenomi Sirpa Kokkonen opintopalveluiden suunnittelijana Lapin ammattikorkeakoulussa.

EKKU – Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen -hankkeeseen (1.3.2015–31.4.2018) kuuluvien koulutusorganisaatioiden yhteistyön tavoitteena on vahvistaa oppilaitosten työelämäyhteyksiä sekä parantaa niiden kykyä vastata oikea-aikaisesti työelämän osaamistarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa yhteistyöhankkeessa, jossa ovat mukana Ammattiopisto Lappia, Lapin koulutuskeskus REDU (entinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä) ja Lapin ammattikorkeakoulu, on haluttu kehittää koko Lapin työelämää ja yritystoimintaa, nostaa Lapin alueen osaamista, hyödyntää ennakointitietoa maakunnallisissa koulutusratkaisuissa sekä pitää huolta kilpailukyvyn ylläpitämisestä pohjoisessa.

Ennakointi- ja kehittämistyön kohderyhminä ovat työ- ja elinkeinoelämän toimijat, niiden henkilöstö sekä hankkeessa toimivien oppilaitosten opetushenkilöstö ja tutkimus-, kehitys - ja innovaatio (TKI)-henkilöstö.

Kuvio 1 EKKU.jpg

Kuvio 1. EKKU-hankkeen tavoitteet

Yhteiset suuntaviivat

Hankkeen aikana toimenpiteitä tehtäessä yhteistyö on tiivistynyt, hyviä käytäntöjä syntynyt ja yhteisiä suuntaviivoja hahmottunut. Mukana olevien koulutusorganisaatioiden yhteisissä työpajoissa on jaettu ideoita ja hyviä toimintatapoja sekä opittu toinen toisilta paljon uutta.

Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot ovat kehittäneet kukin omassa organisaatiossaan kumppanuus (HRD)- ja asiakkuuksien hallinnan (CRM) -mallien lisäksi yhteistä koulutustasojen ja -alojen välistä verkostomaista yhteistyö- ja ennakointimallia, jolla tuetaan maakunnallisesti työelämän kehittymistä ja menestymistä sekä vahvistetaan kilpailukykyä. Hankkeessa on luotu myös koulutustasojen välistä koulutustarjontaa sekä opetushenkilöstölle suunnattua kummi- ja sparraustoimintaa, jossa kummiopettajat tai tiimivastaavat sparraavat muita opettajia suunnittelussa, koulutuksissa ja tutkinnoissa työelämän kehittymistä tukevaksi toiminnaksi.

Lapin AMKin näkökulmasta ennakointimallia lähdettiin lähestymään huomioiden ennakoivat koulutusorganisaatiot, jotka toimivat vahvassa yhteistyössä keskenään (Lapin AMK, REDU, Lappia ja jatkossa myös Lapin yliopisto). Lapin AMKin ennakointityön pohjana ovat strategiat ja painopistealueet, joihin on sitouduttu. Ne luovat pohjan vuosittaiselle toimintasuunnitelmalle, työnjaolle sekä toiminnan vuosikellolle. Lapin AMKin mallin pohjana on ajatus, että sparraavat tulevaisuuskummit organisoivat ennakointitiedon keräämisen ja analysoinnin. Oleellista on, että tietoa tuotetaan näkyväksi kaikille toimijoille.

Ennakoinnin kautta saatu tieto palvelee Lapin AMKin ja muiden koulutusorganisaatioiden strategista suunnittelua. Se luo pohjaa organisaatioiden henkilöstön kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön. Se auttaa myös reagoimaan tuleviin muutoksiin ajoissa sekä toimimaan ketteränä kehittäjänä alueella. Tuotettu ja analysoitu tieto on tärkeä saada kaikille alueen toimijoille hyödynnettäväksi. Vuoropuhelu on tärkeää eri koulutusorganisaatioiden välillä sekä eri sidosryhmien, foorumien ja yhteistyöverkostojen kanssa.


Kuvio 2 JEKKU.jpg

Kuvio 2. Ennakoivat koulutusorganisaatiot ja sparraavat tulevaisuuskummit -malli

Koulutusorganisaatioiden ja työelämän välinen yhteistyö

Koulutusorganisaatioiden ja työelämän välisen yhteistyön edistäminen ilmentyi ansiokkaasti järjestettyjen yhteisten työelämä- ja rekrytointitapahtumien kautta. Tapahtumissa jaettiin käytännönläheistä tietoa yritysten työvoiman tarpeesta: millaista osaamista edellytetään nykypäivänä ja millaisin koulutuksin osaamista voidaan hankkia ja vahvistaa.

Hankkeessa toteutettiin Aktivoi ajatuksesi, kasvata katetta -seminaari keväällä 2015 teollisuuspalveluyrityksiin tehtyjen osaamistarvekartoitusten pohjalta. Seminaarissa oli kävijöitä noin 90 henkilöä. Tapahtumalla pyrittiin vastaamaan osaamiskartoituksissa esiin tulleisiin kehitys-, koulutus- ja kumppanuustarpeisiin.

Idea rekrytointitapahtumien järjestämisestä alkoi itää Rovaniemellä, Torniossa, Simossa ja Ylitorniolla järjestettyjen yrittäjien ilta- ja aamukahvitilaisuuksien pohjalta. Näissä tapahtumissa esiteltiin hankkeen ja koulutusorganisaatioiden tarjontaa sekä yrittäjät saivat kysellä rennossa ilmapiirissä kouluttautumismahdollisuuksista sekä vaihtaa kuulumisia.

Ensimmäinen lähinnä teollisuuden aloille suunnattu tapahtuma Rekry-paja pidettiin Rovaniemellä lokakuussa 2017 Lapin ammattiopiston raskaskonehallissa. Osallistujia, muun muassa työttömiä työnhakijoita, oli yli neljäsataa ympäri Lappia. Toinen tapahtuma “Mätsätään ja räätälöidään” oli monialaisempi ja se järjestettiin Kemissä Lapin ammattikorkeakoulun kampuksella tammikuussa 2018. Kävijöitä oli peräti yli 800. Tapahtumat saivat hyvää palautetta sekä yrityksiltä, verkostoilta, yhteistyökumppaneilta että opiskelijoilta.

Tapahtumissa yritysten edustajat pääsivät esittäytymään ja esittelemään omaa toimintaansa sekä verkostoitumaan keskenään. Yritysten edustajat haastattelivat kävijöitä ja rekrytoivat yrityksiinsä työvoimaa sekä kesätyöntekijöitä. Tapahtumissa oli mukana koulutusorganisaatioiden henkilöstön lisäksi TE-toimisto, paljon yrityksiä ja useita työelämää ja työllistymistä tukevia hankkeita sekä kuntien ja säätiöiden edustajia.

Tapahtumissa jaettiin myös tietoa koulutusten räätälöinneistä ja muista opiskelumahdollisuuksista. Ne koettiin mainioina työelämäyhteistyön kehittämisen paikkoina yli koulutustasojen ja -alojen kooten yhteen yrityksiä ja organisaatioita yhtä aikaa samaan paikkaan.

Ennakoinnilla eteenpäin

EKKU-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut ennakointitiedon hakeminen ja hyödyntäminen. Hankkeen aikana on käyty yrityksissä, yhdistyksissä ja organisaatioissa kartoittamassa mitä osaamista niissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa sekä mitä osaamista niistä haastatteluhetkellä löytyy.

Yrityshaastattelut eli osaamiskartoitukset on tallennettu Suomessa kehitettyyn C&Q-ohjelmaan. Ohjelmasta löytyy tuhansia erilaisissa ammateissa tarvittavia osaamisia sekä niiden painotuksia: kuinka tärkeitä osaamiset ovat yritykselle tai organisaatiolle tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Samalla kun yrityksissä on käyty, ovat koulutusorganisaatioiden edustajat päässeet tutustumaan aitoihin työelämäympäristöihin ja yritysten tietoisuus koulutusten tarjoajista ja koulutuksista on lisääntynyt. Yrityksistä osan kanssa on tehty myös kumppanuussopimus, josta kumpikin osapuoli hyötyy.

Kerätyn ennakointitiedon pohjalta yrityksille voidaan tuottaa koulutussuunnitelmia ja räätälöidä koulutuksia yritys- ja yhteisöasiakkaiden henkilöstölle sekä tehdä kehittämis- ja innovaatio-ohjelmia, joissa tavoitteena voi olla uuden menetelmän käyttöönotto, uuden tuotteen kehittäminen tai kehittämisprojekti joltain yrityksen toiminta-alueelta. Yrityshaastatteluita voidaan käyttää myös koulutusten suunnitteluun: saatavilla olevaa ennakointitietoa hyödynnetään tutkinto-opetuksen ja täydennyskoulutusten suunnittelussa sekä opetushenkilöstön koulutussuunnittelussa.

Hanketoimijat ovat käyneet ennakointiasioita käsittelevissä tilaisuuksissa, kuten Matkailuparlamentti-tapahtumissa, ja olleet mukana myös järjestämässä aiheeseen liittyviä tilaisuuksia kuten Tulevaisuus Lapissa -seminaaria. Ennakointitietoa on haettu myös muun muassa Lapin luotsin Ennakointiportaalista, toimialaklustereiden tiedoista ja esimerkiksi valtion tulevaisuusraporteista.

Mitä seuraavaksi?

Lapin ammattikorkeakoulun hanketoiminnalla on merkittävä – lainkin säätelemä – rooli Lapin alueen kehittämisessä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla luodaan tärkeitä yhteyksiä ja luottamusta elinkeinoelämän ja koulutuksentarjoajien välillä sekä pidetään huolta pohjoisen kilpailukyvyn säilymisestä.

Toivomme, että EKKU-hankkeesta saatujen kokemusten ja tulosten myötä osaamiskartoitusten merkitys kasvaa Lapin elinkeinoelämässä ja osaamisen kartuttaminen esimerkiksi tutkinto- ja täydennyskoulutuksin tulee yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten normaalia toimintaa.

Hankkeessa saatuja kokemuksia ja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossakin sekä koulutusorganisaatioiden ja koulutusten kehittämisessä että yritysten ja organisaatioiden osaamisen nostossa.Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja