kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Green Carella lisää vaikuttavuutta omaan työhön

Green Carella lisää vaikuttavuutta omaan työhön

13.3.2018Angeria ja Sipola.jpg
Mervi Angeria työskentelee Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina matkailupalveluiden osaamisalalla ja toimii Green Care -strategiatyöryhmässä. Reeta Sipola työskentelee Lapin ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla ja on mukana kehittämässä valtakunnallisia korkea-asteen Green Care -opintoja korkeakouluverkoston toteutettavaksi.

Green Care -toiminnan kehittäminen on yksi Lapin AMKin strateginen kärki, jonka tavoitteena on edistää luonnonvarojen älykästä käyttöä osana ammattikorkeakoulun osaamista, koulutusta ja TKI-toimintaa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutukset ovat tärkeä osa strategian toimeenpanoa.

Syksyllä 2017 Lapin AMKin henkilökunnalle järjestettiin kokemuksellinen Green Care iltapäivä sekä Green Care osana omaa työtä -kurssi. Koulutusten tavoitteena oli antaa osallistujille käytännönläheinen kurkistus Green Care -toimintaan ja perehdyttää heidät Green Care -teemaan kokemuksellisen toiminnan sekä oman työn näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli tutustuttaa ja rohkaista käyttämään erilaisia luontolähtöisiä menetelmiä ja työvälineitä omassa työssä.

Koulutukset toteutettiin marras-joulukuussa. Kokemuksellisessa Green Care iltapäivässä kokeiltiin erilaisia luontolähtöisiä harjoituksia ja pohdittiin, miten voimme edistää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ja hyvinvointivaikutuksia omassa työssämme.

Green Care osana omaa työtä -kurssilla perehdyttiin tarkemmin Green Care käsitteeseen, toimijoihin ja luonnon vaikuttavuuteen. Kurssiin sisältyi kolme lähipäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Osallistujien oppimistehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa käytännön kokeilu luontolähtöisiä menetelmiä ja Green Caren periaatteita hyödyntäen ja soveltaen.

Kokemukselliseen Green Care iltapäivään osallistui yhdeksän ja Green Care osana omaa työtä -kurssille kolme Lapin AMKin työntekijää eri osaamisaloilta ja kampuksilta. Näiden kokeilujen kautta haettiin kokemuksia parhaiten soveltuvista tavoista tuoda Green Care -tietoa ja osaamista jatkossa laajemminkin Lapin AMKin henkilöstön käyttöön.

Sipola ja Angeria kuva 1.jpg
Kuva 1. Ideointi ja keskustelu sujuvat hyvin raikkaassa ulkoilmassa.

Mitä etuja Green Care voi tuoda työhön?

Luontoympäristöllä on monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Luonnon tarjoamien mahdollisuuksien ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen omassa työssä voi edistää sekä omaa, työyhteisön että opiskelijoiden hyvinvointia. Lyhytkin oleskelu ja kevyet aktiviteetit luonnossa virkistävät mielialaa ja helpottavat tutkitusti stressiä.

Luontoympäristö myös elvyttää aisteja ja tarkkaavaisuutta lisäten keskittymiskykyä, elinvoimaisuutta ja tarmokkuutta, jotka ovat tarpeen sekä työssä että oppimisessa. Luonto tarjoaa monenlaiseen tekemiseen ja kokemiseen virikkeelliset puitteet, jotka tuottavat yleensä mielihyvää ja aktivoivat. Luonnossa arkipäivän roolit jäävät taakse ja toisiin ihmisiin suhtaudutaan myönteisemmin, mikä edistää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta.

Luontoympäristöllä voidaan edistää hyvinvointia ja tehostaa työskentelyä ja oppimista. Green Care -toiminnan lähtökohtana on mahdollistaa valittujen tavoitteiden saavuttaminen hyödyntämällä luonnon hyvinvointivaikutuksia. Keskeistä on valita sellaiset luontoelementit ja toiminta, jotka tukevat kohderyhmän tavoitteiden saavuttamista. Näitä tavoitteita työskentelyssä voivat olla esimerkiksi ideointi, ryhmäytyminen, vuorovaikutuksen tukeminen tai stressin ja jännitteiden purkaminen.

Luonnon hyvinvointivaikutusten ja Green Caren omaksuminen osaksi omaa työtä ja Lapin AMKin toimintaa tuottaa hyötyjä monella tasolla.

Työntekijät saavat käyttöönsä uusia välineitä, ja sen myötä työn tuloksellisuus ja mielekkyys lisääntyvät. Tämä lisää työntekijöiden hyvinvointia. Opetustyössä voidaan mallintaa uusia työskentelytapoja myös opiskelijoille, jotka oppivat käytännössä, kuinka luonto edistää hyvinvointia ja voi auttaa tavoitteellisessa työskentelyssä. Näin tietoisuus Green Care -toiminnasta ja luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä voi nopeasti levitä laajalle joukolle uudenlaisen työelämän tekijöitä ja asiantuntijoita.

Sipola ja Angeria kuva 2.jpg
Kuva 2. Luontolähtöisten menetelmien ja luonnonmateriaalien avulla voidaan kuvata muun muassa tavoit-teita sekä näihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Miten koulutukset edistivät strategian toimeenpanoa?


Toteutettujen koulutusten aikana kerättiin tiivistä ”työkalupakkia” helpoista keinoista tuoda Green Carea osaksi omaa työtä. Näitä esimerkkejä eri tilanteisiin soveltuvista lyhyistä harjoitteista on koottu eri lähteistä, ja ne on tarkoitettu vapaasti sovellettavaksi.

Työkalupakki on kaikkien käytettävissä Lapin AMKin Green Care -internetsivuilla. Koulutuspäivät koettiin hyödyllisiksi ja erityisesti käytännön harjoitukset lähiluonnossa antoivat ideoita ja käytännön työkaluja Green Caren toteuttamiseen opetuksessa ja omassa työssä. Lisäksi ymmärrys ja tieto esimerkiksi omasta luontosuhteesta, luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä Green Care -periaatteista laajenivat ja syvenivät. Antoisaa oli myös monialainen keskustelu paitsi Green Caresta myös yleisesti koulutuksesta ja oppimisesta.

Sipola ja Angeria kuva 3.jpg
Kuva 3. Luottamuskävely aistipolulla aktivoi aisteja sekä tukee yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta.

Koulutusten haasteena olivat niiden ajankohta ja tiivis aikataulu, mutta osallistujat saivat suunniteltua ja osin myös toteutettua hienoja käytännön kokeiluja, jotka perustuivat luonnon hyvinvointivaikutusten tavoitteelliseen hyödyntämiseen. Yhteisten lähipäivien ja keskustelun lisäksi koulutukselta toivottiin muun muassa yritysvierailuja.

Koulutuksia jatketaan myös kuluvana vuotena, ja mukaan toivotaan lisää henkilökuntaa eri osaamisaloilta. Aiheesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Green Care -strategiaryhmän edustajaan, projektipäällikkö Sanna Vinbladiin.

Lapin AMKin visio 2020 toteutuu Green Care -strategiatyössä

Olen etsijä ja haaveilija

Ennakoimme tulevaa. Näemme muutokset mahdollisuuksina. Kokeilemme rohkeasti uutta ja opimme virheistä. Etsimme luonnosta uusia ratkaisuja ja haaveilemme keinoista tehdä asioita uudella tavalla.

Olen löytäjä ja tekijä

Löydämme luonnosta toimivia ratkaisuja työ- ja opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen. Toimimme tuloksellisesti ja vastuullisesti, tartumme toimeen ja tehemä pois! Luomme uutta tietoa työn tekemisen tavoista ja sovellamme sitä toimintaamme.

Olen salaisuus ja varjo

Näemme pintaa syvemmälle. Osaamme arvostaa luontoa ja sen vaikuttavuutta laajemmin kuin vain aineellisesti ja nykyhetkessä. Ymmärrämme, että tehokkuus mitataan työn vaikuttavuudella, ei kuormittavuudella.

Olen vastaus ja tieto

Jaamme osaamisemme myös muille, verkostoidumme ja tuemme alueemme yrittäjiä ja elinkeinojen kehittämistä. Annamme tuleville asiantuntijoille avaimia luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen ja luomme suuntaa tulevaisuudelle. Näin teemme haaveiden tulevaisuudesta totta.


Kuvat: Mervi Angeria ja Reeta Sipola

Lisää aiheesta: GreenCare@LapinAMKKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja