kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / YAMK-neuvottelukunnasta voimaa yhteistyöhön
Uusimmat artikkelit

YAMK-neuvottelukunnasta voimaa yhteistyöhön

Saloniemi Kirsi.jpg
7.8.2018 8:00

KM Kirsi Saloniemi toimii projektipäällikkönä Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikössä.

Lokakuisena iltapäivänä 2017 kokoontui Rovaniemellä ensimmäisen kerran Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-neuvottelukunta. Osa tuttuja jo muista yhteyksistä, osa taas tapasi toisensa ensimmäistä kertaa.

Kutsuttuina jäseninä YAMK-neuvottelukuntaan kuuluvat Tarja Konola-Jokinen (Rovala-opisto, neuvottelukunnan puheenjohtaja), Ilkka Länkinen (SantaPark), Saija Hyry (Stora Enso), Jukka Kujala (Team Botnia), Johanna Niva (LapIT), Mikko Häikiö (LSHP), Pekka Auvinen (Outokumpu Stainless), Pertti Heikkilä (YAMK-opiskelija), Veikko Kärnä (Lapin AMK, YAMK-yksikkö), Kirsi Saloniemi (Lapin AMK, neuvottelukunnan sihteeri).

Ensimmäisenä tehtävänään neuvottelukunta määritteli omalle toiminnalleen tavoitteet sekä työskentelytavat. Millaista yhteistyötä haluamme tehdä ja miksi? Millaista olisi yhteistyö, josta kaikki osapuolet hyötyvät? Miten usein ja missä kokoonnumme?

Tiedonkulun ja yhteistoiminnan parantaminen korkeakoulujen ja työelämän välillä nimettiin ensimmäiseksi neuvottelukunnan tavoitteeksi.

Ehkä liiankin usein konkreettinen vuoropuhelu sekä yhteistyö jäävät vain puheen tasolle. Neuvottelukunnan kokousten myötä saadaan Lapin alueen toimijoita yhden pöydän ääreen kaksi kertaa vuodessa. Kokousten teemat määritellään yhdessä ja kokouksiin kutsutaan tarvittaessa teeman mukaisia asiantuntijoita.

Ammattikorkeakoulu toteuttaa runsaasti ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja suuressa osassa on mukana myös korkeakoulujen ulkopuolisia toimijoita. YAMK-neuvottelukunnan yhdeksi tavoitteeksi nimettiin yhteiset hankkeet, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat kaikkien toimijoiden yhteisistä lähtökohdista mietittyjä. Tällä tavoin pystytään luomaan koko aluetta parhaiten hyödyntävää kehittämistoimintaa.

YAMK-yksikössä koulutetaan kehittämisasiantuntijoita ja esimiehiä työelämän tarpeisiin, jolloin on erityisen tärkeää käydä keskustelua myös koulutussisällöistä työelämän edustajien kanssa. Työelämän muutoksesta ja murroksesta puhutaan ja kirjoitetaan paljon (esim. Dufva ym. 2017) ja korkeakoulun tulee olla tässä keskustelussa ja sitä seuraavissa konkreettisissa toimenpiteissä etunenässä mukana.

YAMK-opiskelijoiden näkökulmasta suurta arvoa on myös sillä, että neuvottelukunnan avulla luodun yhteistyöverkoston kautta saamme eri alojen edustajia asiantuntijoiksi opetukseen ja näin luomme opiskelijoille loistavan näyteikkunan työelämän todellisiin haasteisiin ja tarpeisiin.

Keväällä 2018 YAMK-neuvottelukunta kokoontui toisen kerran ja tällä kertaa Stora Enson Veitsiluodon tehtaalle Saija Hyryn kutsumana.

Kuva Saloniemi K 2018.jpg

Kokouksen tärkeäksi anniksi osoittautui eri toimijoiden yhteisymmärrys monialaisten koulutusten tärkeydestä. Tarpeen monialaisille koulutuksille on osoittanut Lapin ammattikorkeakoulussa vuonna 2017 alkaneen Digiajan palvelujohtaminen -YAMK-koulutuksen suuri suosio. Opinnot toteutetaan monialaisten opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä.

Pitäisikö siis tulevaisuudessa luoda yhä enemmän monialaisia YAMK-koulutuksia ja jopa vähentää alakohtaisia YAMK-tutkintoja?

Tulevaisuuden ennakointitutkimusten mukaan (esim. Demos Helsinki & Demos Effect, 2017) monialaisuuden tarve kasvaa tulevina vuosina entisestään. Ongelmat ja haasteet monimutkaistuvat, jolloin yhden kapean alan asiantuntemus ei yksistään riitä. Edelleen tulemme tarvitsemaan rautaisia oman alansa asiantuntijoita, mutta kasvava tarve on hyvät esimiestaidot omaaville monialaisille kehittämisasiantuntijoille.

Tällä hetkellä Lapissa ja myös muualla Suomessa tehdään runsaasti töitä koulutuspolkujen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena ovat sujuvat siirtymät eri koulutusasteiden välillä, mutta tärkeää on huomioida myös koulutuksesta työelämään siirtyminen sekä työuralle eteneminen koulutuksen ansiosta.

Tiivis yhteistyö jo koulutusten aikana takaa sen, että oppilaitostemme koulutukset vastaavat yhä enemmän työelämän tarpeisiin ja opiskelijat ovat entistä valmiimpia tarttumaan työelämän haasteisiin. Yhteistyöllä on siis voimaa ja sen aikaansaannokset kantavat pitkälle.

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikkö tulee tiivistämään yhteistyöverkostojaan entisestään uuden Lapin Kehittäjäkoulu -hankkeen myötä. Ensi syksynä käynnistyvässä ESR-rahoitteisessa hankkeessa panostetaan erityisesti YAMK-koulutusten opiskelijalähtöisyyden ja monialaisuuden kehittämiseen sekä luodaan uusia yhteistyömuotoja niin kansainvälisten kuin kansallistenkin työelämän edustajien kanssa.

Neuvottelukunnan hyvin alkanut vuoropuhelu olkoon ensimmäinen askel tiiviin asiantuntijaverkoston luomiseen, josta hyötyy sekä Lapin työelämä että koulutus.

Lähteet

Demos Helsinki & Demos Effect (2017). Työ 2040. Skenaarioita työn tulevaisuudesta. https://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2017/01/Ty%C3%B6-2040-Skenaarioita-ty%C3%B6n-tulevaisuudesta.pdf. Viitattu 23.5.2018.

Dufva, M., Halonen, M., Kari, M., Koivisto, T., Koivisto, R. & Myllyoja, J. (2017).
Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2017. http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/33_kohti-jaettua-ymmarrysta-tyon-tulevaisuudesta.pdf/61a65884-3d8e-46ae-adce-dba625067df5?version=1.0. Viitattu 23.5.2018.