kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Turvallisuus Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksessa
Uusimmat artikkelit

Turvallisuus Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksessa

Pohjola Panu.jpg
5.3.2019 9:00

Panu Pohjola toimii lehtorina Lapin ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmässä.

Lapin ammattikorkeakoulussa toimi vuoden 2018 loppuun monitoimialaiset strategiatyöryhmät kaikilla strategian painoalueilla. Näiden tavoitteena oli strategiaan liittyvän tiedon jalkauttaminen eri koulutusohjelmiin.

Sain etuoikeuden toimia Kaupan ja Kulttuurin, nykyisen Digitaaliset ratkaisut, toimialamme edustajana Turvallisuusalan strategiatyöryhmässä.

Olimme jo 2015 alkaneet kuvataiteen tiimissä tuoda turvallisuutta 2016 aloittaneeseen uuteen opetussuunnitelmaamme.

P Pohjola 2019 5.jpg
Kuva 1. Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen opintomatkoihin tiivistyy monen kompetenssin osaaminen. Ryhmäytyminen, alueen historia, tarinat ja elinkeinotoiminta eri aikoina. Havaintojen teko ja turvallisuudesta huolehtiminen pohjoisen eri oloissa on ensimmäisen lukukauden tärkeimpiä kompetensseja. Kuva syksy 2018 Aavasaksa @panupohjola

Lapin ammattikorkeakoulu on ainoana korkeakouluna Suomessa painottanut kuvataiteilijakoulutuksen uuteen taidekentän ilmiöön eli digitaaliseen kuvataiteeseen.

Tämä taiteen suuntaus tuli suurelle yleisölle tunnetuksi ensin Kiasman ARS17 näyttelyssä ja löi todella läpi vuonna 2018 Teamlabin koostamassa Amos Rexin avajaisnäyttelyssä. Meillä painottuu havainto kuvan pohjana ja pyrimme tuomaan pohjoista ympäristöämme eri näkökulmista tunnetuksi digitaalisissa ympäristöissä.

Opetussuunnitelman pohjatyössä turvallisuutta lähestyttiin ensinnäkin objektiivisena turvallisuutena, eli että henkesi, terveytesi, omaisuutesi, ansiotoimintasi ja yhteiskunta osineen on turvassa. Tähän liittyen myös ryhmien ohjaaminen pohjoisen oloissa ja yleinen työpaikka- ja työturvallisuus. Liitimme tähän osaan myös alaspesifin digitaalisiin ympäristöihin liittyvät uhat mm. IPR-oikeuksien suhteen, sopimuksiin liittyvän osaamisen ja taloudellisten riskien hallinnan.

P Pohjola 2019 2.jpg
Kuva 2. Digitaalisen kuvataiteilijan teoksiin tiivistyvät IPR, sopimukset, tietoturva, taloudelliset ja tekniset riskit digitalisoituneessa maailmassa. Näiden hallinta on yksi juonne koko koulutuksen läpi. Kuva syksy 2018 Tornio @panupohjola

Toisena juonteena oli henkinen turvallisuus eli turvallisuuden tunne mm. ryhmässä, palautteissa ja julkisissa tilanteissa esiintymisissä, sekä tällä, jopa elämäntavaksi yltävällä alalla, myös jaksamiseen, projektien hallintaan ja aikataulutukseen sekä ammattietiikkaan liittyvissä asioissa.

P Pohjola 2019 3.jpg
Kuva 3. Turvallisuuteen liittyvä objektiivinen ja subjektiivinen turvallisuus on kaikkien vastuulla. Kuva syksy 2018 Storslett @panupohjola

Turvallisuus on ripoteltu kolmelle vuodelle opinnoissamme. Käytän esimerkkinä 2017 aloittaneiden versiota opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelma oli kehitysversio alkuperäisestä 2016 opetussuunnitelmasta ja 2018 aloittaneille opintoja on palautteiden ja kokemusten perusteella edelleen hieman järjestelty uudestaan, sisältöihin kajoamatta.

Ensimmäisenä tutustumme toimipaikkamme ja Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuskäytänteisiin ja opiskelijahyvinvointiin ja ryhmäydymme. Tämän jälkeen alkaa tutustuminen digitaalisiin toimintaympäristöihin ja niiden mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Taiteilijan tehtävänä on toimia yhteiskunnan peilinä ja reagoida sen tapahtumiin. Osa töistä onkin käsitellyt itseään digitalisaatiota ja sen vaikutusta yksilöön. IPR ja tekijänoikeudet, teosten suojaus ja niiden yhtymäkohdat tulomuodostukseen ja sen riskeihin sekä sopimuksiin tulevat seuraavassa vaiheessa. Laitteiden kanssa toimiessa sähköturvallisuus on osattava. Ammattietiikka ja työssäjaksaminen on myös yksi teema kolme kuukautta muiden opintojen ohella vietävä teema.

Esiintymisvarmuus, rakentava ja kehittävä palautteen antaminen ja saaminen kolmella kielellä on katsottu tärkeäksi kuvataiteilijan julkisessa ammatissa, ja sitä ohjataan ja harjoitellaan opintojen läpi.

P Pohjola 2019 4.jpg
Kuva 4. Yritysvierailuihin pyritään myös löytämään monta eri tasoa. Pohjoisen kulttuuriperintö, alkuperäiskansa ja sen elinkeino, turismi ja tarinat. Matkoja tehdään yhteistyössä hankkeiden kanssa. Kuva syksy 2018 Our Stories, Kätkäsuvanto @panupohjola

Kuvataiteilija AMK voi johtaa tai opastaa työssään ryhmää pohjoisissa oloissamme ja tätä harjoittelemme opintomatkojen yhteydessä. Samalla luomme yhteyksiä pohjoisen alueen kulttuuri- ja elinkeinoelämään. Jokaisen kuvataiteilijan työn toivotaan hyödyntävän pohjoisen alueen luontoresursseja kestävän kehityksen mukaisesti.

P Pohjola 2019 5.jpg
Kuva 5. Tuotantoryhmien toiminnan johtaminen eri paikoissa ja oloissa turvallisesti ja sisällöllisesti mielekkäästi on yksi asiantuntijatehtävä, joka kuuluu jokaisen Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataiteilijan osaamiseen. Yksi strategian painopiste rajaosaaminen ja arktinen yhteistyö käsitellään myös opintomatkoihin integroituna. Kuva syksy 2018 Kukkolaforsen @panupohjola

Meillä on perustyökaluna varsin yleinen riskianalyysin teko. Riskianalyysityökalu on työkalu, jolla turvallisuusajattelu syöpyy jokaisen mieleen, ja se on helposti ja nopeasti käytettävissä eri tilanteissa lampun vaihdosta kansainväliseen liiketoimintaan.

Kaikki mahdolliset riskit kartoitetaan ja ne luokitellaan seuraavasti:

   Onnettomuuden todennäköisyys
Onnettomuuden aiheuttama haitta   Epätodennäköinen  Mahdollinen  Todennäköinen
 Ei aiheuta pysyvää haittaa  seurataan  ohjeistus  ohjeistus ja erityishuomio
 Aiheuttaa pysyvän haitan  ohjeistus ohjeistus ja erityishuomio
riski sietämätön, kielto
 Kohtalokas  ohjeistus ja erityishuomio
riski sietämätön, kielto
riski sietämätön, kielto


Opiskelijat harjoittelevat työkalun käyttöä todelliseen tilanteeseen yksin ja ryhmissä. Näin turvallisuusajattelu syöpyy mieleen. Opiskelijat sitoutuvat yhdessä laadittuihin ohjeisiin, turvallisuus on kaikkien vastuulla.


P Pohjola 2019 6.jpg
Kuva 6. Mahtavan arktisen ympäristömme tunnetuksi tekeminen, jokaisen kuvataiteilijamme kuvissa, tukee muita elinkeinoja mm työvoiman hankkimisessa tai matkailua lisäävänä tekijänä. Kuva syksy 2018 Pohjois-Norja @panupohjola