kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / RAITO-kohtaamisia: urasuunnitelmia, verkostoitumista ja työnhakua
Uusimmat artikkelit

RAITO-kohtaamisia: urasuunnitelmia, verkostoitumista ja työnhakua

Päivi Saari mv net.jpg
12.2.2019 7:00

FM Päivi Saari työskentelee Lapin ammattikorkeakoulussa Arktiset luonnonvarat ja talous -osaamisalalla ruotsin opettajana, opintojen ohjauksen tehtävissä sekä Raito − Osuvaa Urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa.

Raito-hanke

Raito – Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille -hankkeessa (ESR, 1.1.2016 –30.6.2019) on kehitetty ja tuotettu uudenlaisia, saavutettavia ja henkilökohtaistettuja uraohjaus- ja neuvontapalveluita työttömille korkeakoulutetuille Lapin alueella.

Korkeakoulutetuille on tarjottu urasuunnittelu-, työnhaku- ja työelämätaitoja vahvistavia monimuotoisia ohjaussisältöjä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Lisäksi ohjattavia on tuettu oman kärkiosaamisen esilletuomisessa ja markkinoimisessa.

Raitossa on seurattu ja mallinnettu myös kokemuksia, joissa työnhakija on työllistynyt yhdistellen useita työnantajia. Kesään 2019 mennessä kaikki Raitossa tuotetut aikaansaannokset julkaistaan myös muiden hyödynnettäviksi ja edelleen kehitettäviksi.

Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös TE-palvelujen, elinkeinoelämän, muiden vastaavien hankkeiden ja oppilaitosten sekä organisaatioiden kanssa. Tarkoituksena on ollut kehittää monipuolisesti korkeakoulutettujen työelämätaitoja, luoda ja aktivoida työelämäverkostoja ja vahvistaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

 

Raito-ohjaus

Ohjaukseen hakeutuvalle asiakkaalle laadittiin aluksi hänen omien tavoitteidensa mukainen suunnitelma. Ohjaukseen saattoi osallistua paikan päällä tai etänä Appear In -luokan ja AC:n kautta. Raito-chatin kautta ohjattavat saivat myös yhteyden ohjaajiin.

Ohjauksen teemoina olivat kuvan 1 mukaiset kokonaisuudet, mm. oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, työllistymisen mahdollisuudet ja kohdennettu työnhaku. Lisäksi ryhmissä saatiin vertaistietoa sekä jaettiin kokemuksia työnhausta ja piilotyöpaikoista.

Päivi Saari kuva 1.jpg
Kuva 1. Raito – Osuvaa urasuunnittelua korkeakoulutetuille. Yksilöllinen urasuunnittelu (Esite: Johanna Sirviö)

Pidempiin ohjauksiin sisältyi yksilö- ja ryhmätilaisuuksia, työnhaun sparraamista ja verkostoitumista, CV- ja työhakemustyöpajoja, työkokeiluja ja työllistymistä tukevia webinaareja. Kuvassa 2 on esimerkkejä järjestetyistä webinaareista.


Raito eUraohjaus 4_2018.jpg
Kuva 2. Raito-hankkeen eUraohjaus (esite: Johanna Sirviö)

Ohjattavia oli hankkeen piirissä tavoitteeksi asetetut 90. Uraohjauksen aikana ohjattavien itseohjautuvuustaidot ja motivaatio vahvistuivat ja työllistymistä tukeva verkosto laajentui. Oman osaamisen tunnistaminen vahvistui ja työmahdollisuuksien kirjo kasvoi. Ohjaajien mukaan keskeisiä teemoja olivat asiakkaan osaamispotentiaalin tunnistaminen ja kirkastaminen.

Ohjauksessa rakennettiin kohdentuvia ja osaamista markkinoivia työnhaun asiakirjoja. Dialogia käytiin urasuunnitelmista ja tavoitteiden asettamisesta. Ohjauksessa otettiin huomioon myös jaksamisen ja hyvinvoinnin näkökulma, ns. itsensä johtamisen teema. Hanke oli selkeä ponnahduslauta työllistymiseen tai sopivan koulutuksen löytymiseen.

 

Opintotarjotin

Hankkeen toimenpiteisiin kuului laatia uraa tukevien opintojen tarjotin, joka kattoi työelämälähtöisiä, työllistymistä helpottavia lisä- ja täydennysopintoja. Tarjottavat opinnot jaettiin seuraaviin opintopolkuihin:

  • - Johtaminen ja esimiestyö,
  • - Liiketoiminta ja yrittäjyys,
  • - Työelämä-, IT- ja viestintäopinnot sekä
  • - Hyvinvointi ja itsensä johtaminen.

Näitä tai muita sopivia opintoja tarjottiin avoimen korkeakoulun kautta. Ohjattavat valitsivat omaa työllistymistään tukevia opintoja, mm. projekti- ja kieliopintoja.


Urasuunnittelun ja hyvinvoinnin tapahtuma

Hankkeen asiakkaat ovat voineet osallistua hankkeen järjestämiin tai muihin yritys- tai ammattijärjestöjen tapahtumiin sekä rekrytointi- tai työelämämessuille, joissa he ovat verkostoituneet ja kuulleet työnantajien rekrytointikäytänteistä ja työllistymisen tukimuodoista.

Hankkeen puitteissa on järjestetty useita työelämätapahtumia, joista viimeisin “StartUppia Uralle” pidettiin tammikuussa 2019 Rovaniemellä (Kuva 3). Raito-hanke toimi siinä pääjärjestäjänä yhteistyössä Lapin AMKin, Lapin yliopiston ja Lapin koulutuskeskus REDUn hankkeiden kanssa.

Messuilla oli noin 30 eri alan työantajaa kertomassa toiminnastaan ja työvoimatarpeestaan. Lisäksi messuille osallistui koulutusorganisaatioita ja hankkeita. Hankkeet järjestivät messuilla urasuunnittelun, yrittäjyyden ja työnhaun työpajoja.

StartUppia_suomi.jpg
Kuva 3. StartUppia Uralle – Tulevaisuuden koulutus- ja työuria Lapissa (esitteen laatija: Lapin AMK, kuvataide)

Hankkeessa järjestettiin myös hyvinvointitilaisuuksia, joissa osallistujat saivat keskittyä pohtimaan itsensä johtamiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Teemoina olivat itsensä johtamisen lisäksi mm. itsetuntemus tukena jaksamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen, aivoterveys sekä riittävä uni ja liikunta. Tarve ja kiinnostus tämän tyyppiselle tilaisuudelle nousi RAITO-uraohjausten aikana käydyistä keskusteluista.

Tilaisuuksista saatiin hyvää palautetta. StartUppia-messuilla verkostoituivat asiakkaat ja messuille asettajat, mutta myös ständeilijät keskenään. TNO-toimijat pitivät omia kokouksiaan ja ideoivat yhteistyökuvioita mm. eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Asiakkaille oli tarjolla työpajatoimintaa sekä kesä- ja harjoittelupaikkoja, ja messuilla solmittiin työsopimuksia. Tapahtuman voisi jatkossa sitoa johonkin opintojaksoon, kuten Napalaakso-casessa.

Hyvinvointitilaisuuksista saatiin hieno palaute. Hyvinvointiin, itsensä johtamiseen, uneen, liikuntaan ja aivoterveyteen liittyviä aiheita ei työtä tai opiskelupaikkaa etsivälle kohderyhmälle ollut ennen tarjottukaan.

 

eURAOPAS

Hankkeessa laadittiin opas Urasuunnittelulla työllistymiseen – eUraopas Lapin korkeakouluille ja korkeakoulutetuille (Saari 2018), johon koottiin ajankohtaista urasuunnittelua ja työnhakua tukevia palveluja.

Opas on suunnattu erityisesti korkeakoulutetuille työnhakijoille ja korkeakoulumaailmaan, TNO-toimijoille ja muille uraansa suunnitteleville.

Opas on urasuunnittelua tukeva työkalu, jossa on Raito-hankkeen aikana koottua tietoa ja vinkkejä. Se alkaa osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä ja jatkuu työnhaun suunnitteluun työvoimatarpeiden pohjalta. Oppaassa etsitään piilotyöpaikkoja, kehotetaan verkostoitumaan, tarkastellaan itsensä työllistämisen mahdollisuuksia ja esitellään nykyaikaisen työnhaun tapoja – somea unohtamatta. Lopussa on koontia Lapin TNO-palveluista ja kattava päivitettävä lähdeluettelo linkkeineen.

Opas löytyy Lapin AMKin julkaisuista osoitteesta: https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut/Opetus-ja-oppiminen?itemid=2417&showlocation=82de1314-c0ad-4feb-8139-71a7795cb251.


Työnantajakysely ja työkirja tekeillä

Tällä hetkellä hankkeessa työstetään työnantajakyselyä. Kyselyllä kartoitetaan työnantajien näkemyksiä työssä tarvittavasta osaamisesta ja Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaamisen vastaavuudesta työelämän tarpeisiin. Työnantajilta tiedustellaan myös rekrytointikokemuksista, tulevista rekrytointi- ja osaamistarpeista sekä heidän halukkuuttaan yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

Tuloksia voidaan hyödyntää laadunvarmistuksen lisäksi mm. harjoittelun ja uraohjauksen kehittämisessä sekä markkinoinnissa. Hankkeessa on tekeillä myös eUraoppaan rinnalle uraohjaukseen liittyvä työkirja TNO-toimijoiden käyttöön. Työkirjasta löytyy mm. cv-malli ja ohjeet hissipuheen laatimiseen.

 

Raito-toimijat ja lisätietoa

Raito-hankkeen toimijoita ovat Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut (päätoteuttaja) ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Raito-hankkeen projektiryhmässä ovat toimineet Lapin yliopistolta Krista Rautio (projektipäällikkö), Johanna Sirviö ja Anne Kautto sekä Lapin AMKista Sirpa Torvinen, Päivi Saari ja Niina Riihiniemi. Osan aikaa hankkeessa toimivat myös yliopiston työntekijät Laura Jokinen, Piia Kilpimaa ja Anne-Marie Pekkala. eOppimispalvelujen Marko Mehtälä toimi hankkeen teknisenä tukena.

Ohjausryhmässä ovat toimineet Helena Kangastie (Lapin ammattikorkeakoulu), Antti Koski (Lapin yliopisto), Jaana Koskela (Akava Lappi), Päivi Kuusela (TE-toimisto), Helena Niska (ELY-keskus), Henriikka Välitalo (Kunnan Taitoa Oy) sekä LYYn ja ROTKOn edustajat

Lisätietoa hankkeesta, materiaalia uraohjaukseen ja linkki RAITO-facebookiin: www.lapinuraohjaus.fi.

 

Kiitokset

Työryhmän jäsenille Johannalle, Kristalle, Niinalle ja Sirpalle kiitos kommenteista tähän kirjoitukseen. 

Tekijä