kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Pohjoisen johtamisosaamista kehittämässä

Pohjoisen johtamisosaamista kehittämässä

23.2.2021Kirjoittajien kasvokuvat, Helena Kangastie, Tuulikki Keskitalo, Maarit Tihinen ja Soili Vesterinen..
Kirjoittajat: Helena Kangastie, TtM, erityisasiantuntija (TKI&O), Lapin AMK Master School/ hankkeen koordinaattori Tuulikki Keskitalo, KT, yliopettaja, Lapin AMK Master School / hankkeen asiantuntija; Maarit Tihinen, FT, yliopettaja, Lapin AMK Master School / hankkeen asiantuntija; Soili Vesterinen, TtT, yliopettaja, Lapin AMK Master School / hankkeen asiantuntija

Taustaa

Lappilaisessa koulutuskumppanuudessa on suunniteltu ja toteutettu useita aluetta kehittäviä hankkeita. Yksi tällainen on Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin AMKn ja Lapin yliopiston yhteistyönä suunniteltu ESR-hanke Pohjoinen johtamisen foorumi - uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen eli POJOF Pohjoinen johtamisen foorumi.

Hanke sai rahoituspäätöksen keväällä 2020 ja käynnistyi syksyllä päätoteuttajan koulutuskuntayhtymä REDU hallinnoimana. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2020-31.5.2023.

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten muutos-, hyvinvointi- ja tulevaisuusjohtamista siten, että osaamisen vahvistaminen tuo tuloksellisuutta ja mahdollistaa yritysten kasvua sekä parantaa työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös:

- selvittää alueen yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden osaamistarpeita johtamiseen liittyen
- kehittää toimenpiteitä ja koulutuksia, joilla voidaan vastata näihin yritysten johtamisen osaamistarpeisin
- on kehittää yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden toiminnan laatua
- lisätä muutos-, hyvinvointi- ja tulevaisuusjohtamisen osaamista kohderyhmäorganisaatioissa
- lisätä yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden verkostoitumista

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat lappilaiset mikro- ja pk-yritykset sekä muut johtamisosaamistaan kehittävät organisaatiot ja niiden johtohenkilöt. Hankkeen kautta kehitetään myös yritysten ja organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta koko Lapin elinkeinoelämää varten, joten välillisesti kohderyhmänä voidaan katsoa olevan laajemmin lappilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevä työntekijät.

Tässä blogissa kuvaamme aluksi suunnitteluvaihetta ja etenemme hankkeen käynnistymiseen. Tuomme esille erityisesti Lapin AMKin Master Schoolin asiantuntijoiden toimintaa käynnistymisvaiheessa.

Johtamisosaamisen kehittämisen suunnittelua

Lappilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa keskustellaan tällä hetkellä paljon johtajuudesta ja sen kehittämisestä. Lapin yritystoiminta koostuu pääosin pk -ja mikroyrityksien toiminnasta eli 93 % Lapin yrityksistä koostuu yksinyrittäjistä ja mikroyrityksistä. Osaamisen näkökulmasta yrittäjän osaaminen on yrittäjän tärkein pääoma. Myös henkilöstön osaaminen on yrityksen tärkein pääoma. (Sipola 2020, Lapin yrittäjien jäsenrekisteri 2020).

Erityisesti mikro- ja pk-yritysten johtamisella on haasteita hyödyntää toimintaympäristön muutoksia, jotka liittyvät muun muassa digitalisaatioon, kansainväliseen työvoimaan, kestävän kehityksen vaatimuksiin, henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen, talousosaamiseen ja uusille markkinoille siirtymiseen. Näihin liittyy haasteita myös julkisen sektorin organisaatioiden johtamisessa.

Näistä lähtökohdista lähdettiin yhdessä suunnittelemaan johtamisen kehittämishanketta. Suunnitteluvaiheessa pidetiin yhteisiä työpajakokouksia ja niiden pohjalta rakentui visuaalinen kuva kokonaisuudesta, hankkeen tavoitteista ja eri työpaketeista. Kuvassa yksi on kuvattu hankkeen suunnitteluvaiheen tulosta, joka kiteytyi varsinaiseen hankesuunnitelmaan.

Infograafi, jossa on kuvattu työpaketit ja teemat kehällä.

Kuva 1. Pohjoisen johtamisen foorumi. (kuvan laati suunnitteluvaiheen työkokousten keskustelujen pohjalta AD Meiju Sunnari, REDU).

Johtamisen kehittämisen käynnistyminen

Hanke käynnistyi varsinaisesti syksyllä 2020, jolloin muodostettiin koko hankkeen projektiryhmä ja laadittiin hankesuunnitelman pohjalta toimintasuunnitelmaa ja tarkennettiin työnjakoa. Käynnistymisvaiheessa laadittiin Lapin AMKin asiantuntijoiden toimesta arviointisuunnitelmaa, jonka pohjalta hankkeessa toteutetaan prosessiarviointia.

Lapin AMKin asiantuntijat ryhtyivät heti hankkeen alkuvaiheessa myös kokoamaan osaamistarveselvitystä eri lähteitä hyödyntämällä. He osallistuivat myös aktiivisesti johtamisen Foorumin alustavaan kokoamiseen tekemällä esityksiä potentiaalista mukaan kutsuttavista yrityksistä ja organisaatioista. Yhdessä koko hankkeen projektiryhmän kanssa käynnistetään pohjoisen johtamisen foorumia koskeva palvelumuotoilu.

Osana palvelumuotoiluprosessia järjestetään foorumiin kuuluville työpajoja, joista ensimmäinen toteutettiin Lapin yliopiston johdolla 9.12.2020. Kuvassa 2 on avattu hankkeen käynnistymisvaiheen visuaalista ilmettä, jolla hanketta markkinoitiin johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille.


Tapahtumajuliste, jonka pääkuvassa on talvinen maantie.
Kuva 2. Pohjoisen johtamisen foorumi. REDU.

Lopuksi

Hankkeen käynnistymisvaiheen toiminnassa on edetty vaiheeseen, jossa myös ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 16.12.2020. Kokouksen loppukeskustelussa arvioitiin ohjausryhmän toimesta hankkeen tämän hetken vaihetta kahden kysymyksen avulla:

- Miten ohjausryhmän mielestä projektin toiminta on edennyt?

- Mitä huomioita ohjausryhmällä heräsi toiminnasta, joihin voisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa?

Ohjausryhmän antama palaute oli mieluisaa kuultavaa. Olemme onnistuneet yhdessä muun projektiryhmän kanssa tekemään jo useita toimenpiteitä eri työpaketeista.

Hanke on nyt käynnistynyt ja ensimmäinen Pohjoisen johtamisen foorumin työpaja on pidetty. Alkuvaiheen tulosten pohjalta voidaan jo todeta, että selkeä tarve uudenlaiselle johtamisverkostolle on tunnistettu. Hankkeen aikana kokoamme ja kehitämme yhteistyössä verkostoa, jossa ovat mukana lappilaisten yritysten ja muiden organisaatioiden edustajat.

Hankkeen tuloksena on Pohjoisen johtamisen foorumin konsepti, joka sisältää johtamisverkoston, sitä tukevan digitaalisen alustan, koulutukset sekä vertaisoppimista tukevien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laadinnan.

On ilo olla antamassa Lapin AMKin YAMK-osaamisryhmän asiantuntijoiden osaamista ja työpanosta lappilaisen johtamisen kehittämiseksi.

Lähde

Pohjoinen johtamisen foorumi - uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen. https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S22001

Sipola, A. 2020. Yritä oppia, opi yrittämään. Jatkuva oppiminen yrittäjien näkökulmasta. Esitys Väli-Etappi 2020 tapahtumassa. Julkaisematon.

 

> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja