kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Lappilaisen maanmittauksen TKI-toiminnan kehittäminen
Uusimmat artikkelit

Lappilaisen maanmittauksen TKI-toiminnan kehittäminen

Matilainen Janne.jpeg
15.9.2020 8:00

Insinööri (AMK) Janne W. Matilainen työskentelee tuntiopettajana Lapin ammattikorkeakoulun Älykäs rakennettu ympäristö osaamisryhmässä.

Olemme käynnistämässä hanketta maanmittaustekniikan TKI-toiminnan kehittämiseksi Lapin alueella, ja kerron tässä hieman sen taustoista ja tavoitteista. Hankkeen nimenä on ”maanmittausalan TKI-toiminnan esiselvitys” ja lyhenteenä vierasperäinen, mutta ytimekäs ”MAMI TKI Uplift”. Hankkeelle on juuri haettu Lapin liitolta rahoitusta EAKR-rakennerahastosta ja se toteutetaan aikavälillä 1.8.2020 - 31.5.2021.

 

Nykytila

Maanmittaustekniikan koulutus ja oppilaitosten TKI-toiminta on Suomessa hieman harvalukuisempaa kuin monilla muilla tekniikan aloilla.

Maanmittausta opetetaan neljässä korkeakoulussa: Lapin AMKin lisäksi Metropoliassa ja Aalto-yliopistossa sekä pienimuotoisemmin myös Noviassa. Edellä mainituista TKI-toimintaa harjoittavat merkittävissä määrin vain Aalto-yliopisto ja jossain määrin myös Metropolia. Alan TKI-toiminta on siis varsin vahvasti keskittynyt pääkaupunkiseudulle.

Lapin AMKista valmistuu hyvin suuri osa Suomen maanmittareista ja koulutuksen asema on kansallisesti merkittävä, meillä on siis väestöpohjaan suhteutettuna huomattava valtakunnallinen maanmittaustekniikan osaamiskeskittymä. Alan pk-yritysten toiminta alueella on vireää johtuen osittain juurikin osaavan työvoiman saatavuudesta. Muiden toimintaan satunnaisesti osallistumiset pois lukien Lapin AMKin maanmittaustekniikan TKI-toimintaa ei tietääkseni ole vuosikausiin juurikaan harjoitettu.

 

Tavoitteet

Lainaan tähän suoraan hankkeen julkista tiivistelmää:

”Hankkeen tavoitteena on luoda alueen elinkeinoelämälle, viranomaisille sekä oppi- ja tutkimuslaitoksille pitkäjänteistä kilpailuetua ja kasvua tukemalla ja aktivoimalla heitä teknologiapohjaisissa maanmittaustekniikan kehitystoimissaan, sekä esiselvittää toimintamuotoja ja valmiuksia tavoitteiden tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi. Hankkeessa pyritään myös edistämään alueen toimijoiden verkostoitumista, yhteistoimintaa sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Tuloksena syntyy strategia ja toimintamalli, jonka pohjalta Lapin AMK:n maanmittaustekniikan TKI-toiminta jatkossa edistää lappilaisten maanmittaus- ja muiden alojen yritysten sekä muiden toimijoiden aktivoitumista TKI-toimissaan ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Toiminnan pääpaino on alueellisten pk-yritysten ja muun elinkeinoelämän kilpailuedun ja kasvun edistämisessä.”

Toisin sanoen tavoitteena on luoda alueelle lisäarvoa tehostamalla maanmittaustekniikan osaamisen hyödyntämistä alueen kasvuksi ja kilpailueduksi, sekä edistämällä digitaalisten teknologioiden ja menetelmien käyttöönottoa ja hyödyntämistä kaikissa hankkeen kohderyhmissä.

Hankkeen suoria ja välillisiä hyötyjiä ovat mm. rakentaminen, infrastruktuuri, maankäyttö, alueidensuunnittelu, kiinteistöjärjestelmä, kaivannaisteollisuus, metsänhoito, päätöksenteko, matkailu sekä Lapin erityiset elinkeinot. Hankkeen tavoitteet palvelevat myös Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmän osaamispyramidin sisältöjä sekä edistävät oppilaitosyhteisyötä ja opetuksen työelämäyhteyttä.

Maanmittaus on alana erikoisen laaja-alainen ja poikkitieteellinen. Perinteisten mittaus- ja kartoitustoiminnan sekä maanmittaustoimitusten lisäksi maanmittaustekniikan osaamisalueisiin liittyvät mm. seuraavat aihealueet: paikkatieto ja tietojenkäsittely, maankäyttö ja alueiden suunnittelu, kiinteistöoikeus ja -talous, fotogrammetria ja konenäkö sekä mallintaminen ja tietomallit.

Maanmittaus on perinteisesti alana ollut hyvin valmis käyttöönottamaan uusimpia teknologioita ja tekniikoita sekä on yleisesti ottaen kehitysmyönteinen. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka tulisi hyödyntää koko alueen eduksi ja kehittämiseksi.

 

Edut

Lapissa on väestöpohjaan suhteutettuna merkittävä valtakunnallinen osaamiskeskittymä maanmittaustekniikan alalla. Tätä osaamista ei kuitenkaan tällä hetkellä täysimääräisesti hyödynnetä, joten tarkoituksena on käynnistää pitkäjänteinen muutos alueellisen TKI-toiminnan aktivoitumiseksi kestävälle ja jatkuvalle pohjalle maanmittaustekniikan alalla – myös hanke-elämän ulkopuolella.

Mukaan toivotaan mahdollisimman monia ja laaja-alaisia toimijoita niin pk- ja suuryrityskentästä kuin viranomaisistakin. Esimerkiksi Rovaniemen kaupungin paikkatieto- ja tonttilaitos on osoittanut alustavaa kiinnostustaan ja Maanmittauslaitoksen kanssa Lapin AMKilla on kumppanuussopimus, jota näiden edesottamusten avulla voidaan tulevaisuudessa edelleen syventää. Alan lappilaiset pk-yritykset ovat varsin aktiivisia, ja tämän hankkeen myötä tavoittelemme heille kilpailuetua osaavan työvoiman saatavuuden lisäksi myös TKI-toiminnan aktivoimisen kautta.

Useat tahot ovat valtakunnallisesti myös todenneet maanmittausalan tunnettuuden erittäin ongelmalliseksi. TKI-toiminnan virkistäminen ja sen tehokas opetusintegraatio sekä viestintä ovat keinoja, joilla on mahdollista parantaa alan ongelmalliseksi koettua tunnettuutta ja nostaa sen profiilia.

Alueellisen TKI-toiminnan aktivoiminen vahvistaa myös Lapin AMKin maanmittaustekniikan koulutuksen asemaa valtakunnallisessa vertailussa, sekä pohjustaa joitain valmiuksia mahdolliselle maanmittaustekniikan YAMK-koulutukselle tulevaisuudessa.

Pitkällä aikavälillä hankkeen vaikutusten toivotaan käynnistävän muutoksen, joka johtaisi lappilaisen teknologiaosaamisen kasvuun, vaikuttaisi positiivisesti alueen veto- ja pitovoimaan sekä loisi kestävää kasvua ja työtä, sekä mahdollisesti johtaisi myös uusien tuotteiden ja palveluiden syntyyn ja edistäisi maanmittausalan valtakunnallista tunnettuutta. Olen aiheesta kiinnostuneille koonnut alle myös muutaman aiheeseen liittyvän julkaisun.

 

Kirjallisuutta

Jokiniemi, M., Kilpeläinen, P., Kontinen, K., Lehmonen, H., Ojalainen, I. & Parta, P. 2015. Digitaalisuus metsäopetuksessa. Digimetsä-hanke opetuksen kehittämisessä. MAMK Metsätalouden laitos: Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 53. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97132/URNISBN9789515885197.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LVM 2017. Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa: Toimenpideohjelma 2017–2020. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 14/2017. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160397/14-2017_LVM_Satelliittinavigointi.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

RICS 2020. Royal Institution of Chartered Surveyors: The Futures Report 2020. https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/news/news--opinion/rics-future-report-2.pdf

Saarentaus, J. 2018. BIM + GIS: Rakennettu ympäristö on paikkatiedon kasvuala. Positio 4/2018. Helsinki: Maanmittauslaitos. https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/12/BIM-GIS.pdf

Vanozzi, R.A. 2010. Perspectives on the Future of the Surveying Profession. University of New Hampshire: Thompson School of Applied Science. https://proceedings.esri.com/library/userconf/proc11/papers/4045.pdf

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulle