kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Kolarin vuodekapasiteetti on selvityksen perusteella huomattavasti tilastoitua suurempi
Uusimmat artikkelit

Kolarin vuodekapasiteetti on selvityksen perusteella huomattavasti tilastoitua suurempi

Pasi Satokankaan kasvokuva.
17.6.2024 11:00

Kirjoittaja: Pasi Satokangas, YTM, asiantuntija, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Kolarin kunta tilasi alkuvuodesta 2024 Lapin ammattikorkeakoululta selvityksen alueen vuodekapasiteetista. Tutkimustehtävänä oli selvittää, kuinka suuri on Kolarin kunnan alueella myynnissä oleva vuodekapasiteetti.

Selvitys toteutettiin hiihtolomaviikkojen aikana 27.2.–7.3. 2024. Ajankohta valittiin siten, että selvitys kuvaisi vuodekapasiteettia silloin, kuin se on suurimmillaan.

Polku ja opasteviittoja kesäisessä metsässä.
Kuva 1. Kolarin Ylläksen piirteisiin kuuluu laaja reittiverkosto, kuva: Pasi Satokangas

Tilastotietojen täydentämistä

Tutkimusmenetelmänä oli kokonaisotantaan perustuva kartoitus majoitustarjonnan kanavien kautta myytävien vuodepaikkojen määrästä Kolarin kunnassa. Selvitys oli tarpeen, koska virallisissa tilastoissa ei ole mukana pienten majoitusliikkeiden kapasiteettia, eikä yksityistä tarjontaa. Pienissä majoituskohteissa muodostuukin niin sanottua rekisteröimätöntä majoitusta.

Virallisen majoitustilaston tiedot kerätään majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu- tai autopaikkaa. Majoitusliikkeet ovat lyhytaikaista majoitusta tarjoavia liikkeitä. Majoituskapasiteetti tarkoittaa majoitusliikkeiden majoitustiloja, kuten huoneita ja mökkejä ja niissä olevia vuodepaikkoja. (Tilastokeskus 2024a.)

Noin 4 000 tilastoitua vuodepaikkaa

Kolarin kunnassa tilastoitujen vuodepaikkojen määrä vuosina 2016–2023 on majoitustilaston mukaan vaihdellut noin 4 000 ja 4 400 vuodepaikan välillä (kuvio 1). Vuotta 2023 koskeva luku on ennakkotieto. (Tilastokeskus 2024b).

Tilasto kuvaa käytettävissä olevaa kapasiteettia, joka voi vaihdella, mikäli vuodepaikkoja on pois käytöstä eri syistä. Vuoden 2017 alusta majoitustilastoon lisättiin joitakin hotelli- ja hostellialoilla toimivia majoitusliikkeitä, minkä vaikutus on noin 2,5 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä koko maassa. Luvut vuoteen 2016 saakka ja sen jälkeen eivät siis ole täysin vertailukelpoisia keskenään. (Tilastokeskus 2022.) Ei ole tosin tiedossa, onko uudistuksella ollut vaikutuksia majoitustilastointiin Kolarin kunnan alueella.

Kuvio 1 Satokangas Kolari.png
Kuvio 1. Rekisteröity vuodekapasiteetti Kolarissa

Yöpymiset lisääntyneet erityisesti alustojen kautta varatussa majoituksessa

Rekisteröityjen vuodepaikkojen määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana, mutta yöpymisten määrä Kolarissa on lisääntynyt tarkasteluvälillä 2016 ja 2023 selvästi. Vuonna 2016 yöpymisiä oli 294 732 ja vuonna 2023 ennakkotiedon mukaan 346 417 (Visit Finland 2024a).

Kansainvälisten alustojen kautta varatuista yöpymisistä on saatavilla tilastotietoa vuodesta 2018 vuoteen 2022. Vuonna 2018 Kolarissa oli 32 860 mainittuun kategoriaan kuuluvaa yöpymistä ja vuonna 2022 yöpymisiä oli lähes kaksinkertainen määrä eli 62 203 (Visit Finland 2024b).

Vuodepaikkojen käyttöaste rekisteröidyn majoituksen piiriin kuuluvissa majoitusliikkeissä kohosi 19,1 prosentista 23,9 prosenttiin vuosina 2016–2023. Koronapandemian myötä käyttöaste tosin väheni pienimmillään 15,9 prosenttiin. Pandemian jälkeistä nopeaa toipumista osoittaa käyttöasteen nouseminen 23,2 prosenttiin vuonna 2022. (Visit Finland 2024c.)

Selvitys korkeasesongilla

Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama selvitys aloitettiin 27.2. ja päätettiin 7.3.2024. Selvityksessä käytiin läpi internetin myyntikanavissa Kolarin kunnassa olevat majoituskohteet ja laskettiin niissä olevat vuodepaikat. Vuodepaikoiksi laskettiin myös lisävuoteet, mutta ei irtopatjoja.

Tilastoinnissa lisävuoteet kuuluvat osaksi huoneiden majoituskapasiteettia erityisesti mökkien kohdalla, jolloin majoitettavien henkilöiden määrä ilmoitetaan tyypillisesti esimerkiksi ilmaisulla 4+2 henkilöä (Tilastokeskus 2024c).

Majoituskohteita kartoitettiin paitsi tilastoissa 55 majoitus -luokaan kuuluvien toimipaikkojen sivulta, myös useilta myyntialustoilta, jotta päästäisiin mahdollisimman kattavaan tietoon. Majoitustarjonta kartoitettiin seuraavista kanavista:

 • Airbnb
 • Booking.com
 • Destination Lapland
 • https://yllas.fi/majoitus/
 • Kolarin kunnan internet-sivut
 • Lomarengas
 • Nettimökki
 • Vrbo
 • TOL 2008 -luokituksessa luokkaan 55 Majoitus -luokkaan kuuluvien, Kolarin kunnassa sijaitsevien toimipaikkojen internet-sivut.

Selvitys kuvaa siis vuodekapasiteettia majoitusliikkeissä kapasiteetin koosta riippumatta, sekä myös yksityistä tarjontaa. Matkailuvaunupaikkoja kohden laskettiin neljä vuodepaikkaa tilastointikäytäntöjä noudattaen (Tilastokeskus 2024a).

Myynnissä lähes 11 000 vuodepaikkaa

Kolarin kunnan alueella oli Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston tekemän selvityksen mukaan myynnissä 9 246 vuodepaikkaa vuonna 2016 (Satokangas & Vieru 2017). Käsillä olevassa selvityksessä tuotetun tiedon perusteella Kolarin kunnan alueella oli myynnissä 10 931 vuodepaikkaa (Satokangas, 2024, 5).

On huomattava, että vuotta 2016 koskevassa selvityksessä ei ole dokumentoitu tarkkaa ajankohtaa, milloin työ on toteutettu.

Vuodepaikkojen kokonaismäärä on suurempi

Käsillä olevassa selvityksessä kartoitettiin vain myynnissä oleva vuodepaikkamäärä. Tämän lisäksi on vuodepaikkoja, jotka sijoittuvat esimerkiksi vain yksityishenkilöiden omaan käyttöön tarkoitettuihin mökkeihin.
Ylläksen matkailukeskuksen alueella on yhteensä noin 23 000 vuodepaikkaa (Sweco Infra & Rail Oy 2021).

Vuodepaikkojen määrä on mahdollista arvioida laskennallisesti rakennusten pinta-alojen perusteella, koska matkailukeskusten kaavoituksessa vuodepaikoille osoitetaan rakennusoikeutta määrätyillä kaavoilla suhteessa rakennusten kokoon. On huomattava, että myös omassa käytössä olevassa majoituksessa yöpyvät tuottavat alueelle vaikutuksia esimerkiksi ravintolapalveluiden sekä vähittäiskaupan ja ohjelmapalveluiden hankkimisen myötä.

Kasvu osin piilossa

Kolarin kunnan rekisteröity vuodekapasiteetti oli tarkasteluvälillä 2016–2023 korkeimmillaan vuonna 2017. Toisaalta vuosien 2016 ja 2023 välillä rekisteröidyt yöpymiset alueella ovat lisääntyneet selvästi, mikä perustuu osaltaan rekisteröityjen majoitusliikkeiden vuodekapasiteetin tehokkaampaan käyttöön.

Nyt laaditun selvityksen mukaan alueen koko myyntiin tarjottu vuodekapasiteetti on lisääntynyt tarkasteluvälillä 18 prosenttia. Tämä pitää sisällään myös pienissä majoitusliikkeissä ja yksityisissä mökeissä olevan tarjonnan.

Mökkejä markkinoidaan ja myydään usein kansainvälisillä alustoilla, joiden kautta ostetussa majoituksessa tapahtuneet yöpymiset ovat lisääntyneet vuosien 2018 ja 2022 välillä voimakkaasti. Kolarin ja Ylläksen majoituskapasiteetissa ja yöpymisissä suhteellisesti suurin kasvu näyttää tapahtuneen viime vuosien aikana rekisteröimättömässä majoituksessa, kuten alustatalouden kautta myytävissä mökeissä.

Tuloksia koottuna:

 • kapasiteetin muutos 2016–2023 selvityksen mukaan: 18,2 %
 • rekisteröidyn kapasiteetin muutos 2016–2023: – 5,3 %
 • rekisteröityjen yöpymisten muutos 2016–2023: 17,5 %
 • vuodekäyttöasteen muutos rekisteröidyssä majoituksessa 2016–2023: 19,1 % -> 23,9 %
 • kansainvälisten alustojen kautta varattujen yöpymisten muutos 2018–2022: 89,3 %

(Satokangas, 2024, 8)

Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas kommentoi selvityksen havaintojen kertovan matkailun muutoksesta ja merkityksestä alueella.

- Vuodepaikkojen määrän kokonaiskasvu on tapahtunut markkinaehtoisesti. Sen voi todeta keskihintojen kehityksestä. Onkin hienoa, että markkina pystyy reagoimaan näin ja rakentumaan kysynnän mukaan. Ylläkselle yksityisten loma-asuntojen vuokraus on elinehto. (Vehmas 2024.)

- Majoitustilastojen tulkitsemiseen petipaikkalaskelma antaa nyt hyvän lähtökohdan. Nyt tiedossa on, että yli 56% kaupallisesta kapasiteetista jää kaiken tilastoinnin ulkopuolelle. Tämä antaa osviittaa siitä, kuinka paljon enemmän matkailun taloudelliset vaikutukset alueella ovat, kuin mitä rekisteröidystä majoituksesta johdettu majoitustulo antaa ymmärtää. (Vehmas 2024.)

Verkkoharavointi voi korvata käsityötä

Nyt laadittu raportti perustuu menetelmältään kokonaisotantaan, joka toteutettiin toista kertaa. Selvitys kuvaa myynnissä olevien vuodepaikkojen määrää käsittäen myös yksityisen majoitustarjonnan.

Mahdollinen samojen kohteiden kirjaaminen toistamiseen voi aiheuttaa epätarkkuutta tuloksiin. Päällekkäistä kirjaamista on pyritty välttämään tarkistusten avulla, joten päällekkäisiä kohteita ei todennäköisesti ole kuin lähinnä esimerkiksi siinä tapauksessa, että sama lomaosake on eri viikkojen haltijoiden toimesta myynnissä eri nimillä. Menetelmä perustuu vahvasti käsityöhön, mikä tekee selvityksen toteuttamisesta varsin raskaan. Vastaava selvitys olisi ehkä mahdollista toteuttaa edistyneellä verkkoharavoinnilla, jolloin työtaakka kevenisi selvästi. Joidenkin päällekkäisyyksien ohella on mahdollista, että tuloksista puuttuu myynnissä olevia majoituskohteita. Puuttuva tapaus voisi olla sellainen kohde, jota myydään esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai kokonaan internetin ulkopuolella.

LÄHTEET

Satokangas P. (2024) Vuodepaikkojen selvitys Kolarin kunnasta. Julkaisematon selvitysraportti. Lapin ammattikorkeakoulu 2024.

Satokangas P. & Vieru M. (2017) Majoitukset ja majoittujat Lapissa. Teoksessa Ilola H. & Satokangas P. & Tapaninen M. (toim.) Tilastoja tutkimassa – lukuja Lapin matkailusta. MTI:n julkaisuja. Rovaniemi. Luettu 13.3.2024 osoitteesta: https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63143/Ilola.Heli%3B%20Satokangas.Pasi%3B%20Tapaninen.Mirva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sweco Infra & Rail Oy (2021) Kaavaselostus. Ylläksen osayleiskaavan uudistaminen. Luettu 14.3.2023 osoitteesta: https://www.kolari.fi/media/liitetiedostot/kaava-asiat/20210913_yllasoyk_selostus_luonnos.pdf

Tilastokeskus (2022) Majoitustilaston laatuseloste. Luettu 14.3.2024 osoitteesta: https://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_laa_001_fi.html

Tilastokeskus (2024a) Majoitustilasto: tilaston dokumentaatio. Luettu 13.3.2024 osoitteesta: https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/matk

Tilastokeskus (2024b) Majoitusliikkeiden kapasiteetti kunnittain, 1995-2024*. Luettu 13.3.2024 osoitteesta: https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__matk/statfin_matk_pxt_117s.px/table/tableViewLayout1/

Tilastokeskus (2024c) Tietoa tilastoista, käsitteet, vuodepaikka. Luettu 13.3.2024 osoitteesta: https://www.stat.fi/meta/kas/vuodepaikka.html

Vehmas K. (2024) Re: Blogiluonnos. Sähköposti pasi.satokangas@lapinamk.fi 31.5.2024.

Visit Finland (2024a) Vuosittaiset yöpymiset ja saapuneet asuinmaittain, 1995 – 2024. Luettu 15.3.2024 osoitteesta: http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/VisitFinland__Majoitustilastot/visitfinland_matk_pxt_116t.px/table/tableViewLayout1/

Visit Finland (2024b) Alustoilta varatut yöpymiset. Luettu 15.3.2024 osoitteesta: http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/VisitFinland__Alustat/visitfinland_matk_pxt_14jx.px/table/tableViewLayout1/

Visit Finland (2024c) Majoitusliikkeiden keskimääräinen vuodekapasiteetti ja sen käyttö, 1995– 2024*. Luettu 28.4.2024 osoitteesta: http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/VisitFinland__Majoitustilastot/visitfinland_matk_pxt_116y.px/table/tableViewLayout1/

 

> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulle