kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Kansainvälinen hanketoiminta tutuksi Brysselissä
Uusimmat artikkelit

Kansainvälinen hanketoiminta tutuksi Brysselissä

Katri Hendrikssonin ja Heli Laitisen kasvokuvat vierekkäin.
9.8.2022 9:00

Insinööri (YAMK) Katri Hendriksson ja Insinööri (AMK) Heli Laitinen työskentelevät asiantuntijoina, Uudistuva teollisuus -osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa.


ESR EAKR Vipuvoimaa Lapinliitto.jpg

Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa (KATOS) -hanke järjesti vuoden 2021 aikana kansainvälisen EU-projektiosaamisen koulutuskokonaisuuden (15 op). Koulutuskokonaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja opintoja pilotoitiinkin koko vuoden ajan. Saimme vuoden aikana kattavasti tietoa kansainvälisistä EU-hankerahoituksista ja syvensivät osaamistaan kansainvälisten rahoituksen mahdollisuuksista, hakemisesta ja kv-hankkeiden toteuttamisesta.

KATOS-hanke järjesti pilottikoulutukseen osallistuneille keväällä 2022 opinto- sekä benchmarkkausmatkan Brysseliin Belgiaan, jolloin pääsimme hyödyntämään opittuja kokonaisuuksia käytännössä sekä verkostoitumaan. Toimimme asiantuntijoina Uudistuvan teollisuuden -osaamisryhmässä ja pystyimme näin laajentamaan osaamistamme sekä jalkauttamaan kv-hankeosaamistaan sähkö- ja automaatio- sekä konetekniikan aloille.

Bryssel - kansainvälistymisen väylä

Lapin ammattikorkeakoulun visiossa ja strategiassa kansainvälistyminen on otettu luontevaksi ja läpileikkaavaksi osaksi korkeakoulun opetusta ja tutkimusta. Strategiansa mukaisesti ammattikorkeakoulu tuottaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti laadukasta ja vaikuttavaa osaamista arktisista ja ajankohtaisista teemoista. Kansainvälinen verkostoituminen on tärkeää Lapin korkeakouluille, sillä kyky toimia osana kansainvälistä osaajaverkostoa edesauttaa koulutuksen ja TKI-toiminnan kehitystyötä.

Benchmarkkaus-matka kohdentui Belgiaan Brysseliin, koska siellä on hyvin laaja kattaus EU:n toimielimiä sekä tärkeitä vierailukohteita. Kuvassa 1 on esitelty Brysselin EU:n toimielimiä ja tärkeimpiä vierailukohteita. Kuvassa vasemmalla on EU:n parlamenttitalo ulkoa, keskellä suuri sali parlamenttitalon sisällä ja oikealla näkyy EU:n komissio. Oli siis luontevaa suunnata Brysseliin, joka on Euroopan toimintojen keskus.

Kuva 1 Hendriksson ja Laitinen 2022 .jpg
Kuva 1. Brysselin EU-vierailukohteita. Vasemmalla EU:n parlamenttitalo, keskellä Parlamenttitalon suuri sali ja oikealla EU:n komissio.

Vauhtia kansainväliseen hanketyöhön

Miten pilottikoulutuksen antia voidaan hyödyntää kansainvälisen hanketyön kehittämisessä? Tämä oli varmasti merkittävin kysymys koko viime vuoden koulutuksen ajan sekä matkan aikanakin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan näkökulmasta pohdimme erityisesti sitä, millä tavalla voisimme hyödyntää benchmarkkausmatkalla saamiamme oppeja Arctic Smart Future Technologies (ASFT)-hankkeen (Kuva 2) toteutuksessa. Brysselissä verkostoituminen on merkittävä osa kansainvälisten asiantuntijoiden työskentelyä, jota tavoitellaan myös Arctic Smartness-klusterin Arctic Smartness.fi – Älykästä erikoistumista Lapissa ja ASFT-hankkeen toiminnassa.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli Lapin maakunnan oppilaitoksien resurssien jakamiseen sekä auttaa alueen yrityksiä tutustumaan teollisuus 4.0-teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn kasvattamisessa. Tähän liittyen Brysselissä esiteltiin aluetoimistovierailujen aikana mm. Brussels Hub, joka tarjoaa palveluitaan yritysten tukemiseen Suur-Brysselin alueella. ASFT –hankkeessa voidaan jatkossa hyödyntää Hubin toimintamallia ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Kuva 2 Hendriksson ja Laitinen 2022.png

Kuva 2. ASFT-hankkeen tiedot.

Kansainvälisten verkostojen merkitystä ei voi korostaa liikaa

Matkan aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Euroopan toiminnasta Pohjois-Ruotsin (About us - North Sweden)  ja –Norjan (North Norway European Office) aluetoimiston vierailulla, jossa tavattiin myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston suomalaisia virkamiehiä. Saimme kuulla muun muassa eri alueiden toimistojen toiminnasta sekä siitä, miten nämä toimistot ovat esimerkiksi Lapin alueen tukena; aluetoimistot voivat toimia esimerkiksi yhteyshenkilöiden roolissa Brysselin vierailujen sopimisessa.

Ilman kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja asioiden ja toimien läpivienti olisi huomattavasti haastavampaa. Kaiken kaikkiaan puhujat ja vieraat korostivat erityisesti sitä, kuinka tärkeää on kasvattaa oikeanlaisia verkostoja ja laajentaa kansainvälistä osaamistaan. Verkostoitumisen merkitystä ja siitä johtuvaa vaikuttavuutta ei voida korostaa liikaa.

Matka auttoi lisäämään ymmärrystä siitä, kuinka isossa mittakaavassa suunniteltu strategia, esim. Smart Specialisation Strategy S3 (interregeurope.eu) jakautuu EU-tasolta eri toimijoiden (rahoittajat, sidosryhmät jne.) avulla Lapin alueen hankkeiksi. Hankkeet hyödyttävät Lapin alueen toimijoita erityisesti syrjäisemmillä seuduilla.

Tällä hetkellä EU:ssa suunnitellaan strategioita ja toimintalinjoja jo vuodelle 2028 sekä siitä eteenpäin. On erityisen tärkeää olla mukana toiminnassa ja eri verkostoissa, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Suomella on hyvä edustus ja aktiivisia henkilöitä EU:n päätöksenteossa, jotka valvovat myös Suomen etuja. Tällaiset benchmarkkausmatkat ovat tärkeitä hankkeiden ja niiden onnistumisen, verkostoitumisen sekä maakunnan tulevaisuuden kannalta.

Matka herätti kysymyksiä; Millä tavoin opintomatkan opit saataisiin tehokkaimmin käyttöön tulevaisuudessa? Miten kansainvälisten hankeprosessien syvällisempi tuntemus edesauttaa Uudistuvan teollisuuden -osaamisryhmän hankekannan kehitystyössä?

Mitä reissusta jäi käteen?

Verkostoista on puhuttu myös KATOS-opintojen ohessa useampaankin kertaan, ilman verkostoja TKI-toiminnan edistäminen ei onnistu. Tämä on tullut selväksi jo opintojen aikana, mutta Brysselin matkalla tämä konkretisoitui entisestään. Tällaisilla matkoilla verkostoituminen tapahtuu luontevasti ja osaamisrajat ylittävästi.

Matkalta saimme paljon materiaalia jatkohyödynnettäväksi ja varmaa on, että KATOS-opinnot ja matka EU:n keskiöön Brysseliin toivat varmuutta kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä uusien kansainvälisten verkostojen käynnistämiseen entistä tehokkaammin. Verkostoja saatiinkin kasvatettua entisestään ja madallettiin kynnystä liittyä kansainvälisiin hankkeisiin kumppaneiksi tai ottamaan osaa hankesuunnitteluun. Opintomatka tarjosi käytännönläheistä näkökulmaa siihen, mitä oli opittu jo teoreettisella tasolla viime vuoden aikana.

Brysselissä toimiviin aluetoimistoihin voi ottaa yhtetyttä, kun suunnitelmissa on matka Brysseliin ja EU:n toimintojen keskiöön. Brysselissä toimivat aluetoimistot auttavat löytämään oikeat henkilöt ja järjestävät tapaamisia näiden kanssa. Aluetoimistoilla on kattavat yhteistyöverkostot, joita kannattaa hyödyntää.

 

> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulle