kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Ikäihmisten palveluita tulisi kehittää yksilöllisesti
Blogikirjoitukset

Ikäihmisten palveluita tulisi kehittää yksilöllisesti

18.12.2018 12:00

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Jaakko Hyvärinen selvitti kehittämistyössään asiakaslähtöisyyden toteutumista ikäihmisten kotikuntoutuksessa. Työelämän tarpeista lähtöisin olevan kehittämistyön tavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen toimintamalli ikäihmisten kotikuntoutukseen.

Kehittämistyön toimeksiantajana oli Lapin Seniorikuntoutus, joka on ikäihmisten kuntoutukseen erikoistunut yksityinen fysioterapiayritys. Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja kehittämisprosessissa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä sekä työpajatyöskentelyä.

Tausta-aineisto kerättiin yrityksen asiakkailta teemahaastattelun avulla. Työpajoihin osallistettiin yrityksen henkilökuntaa ja niiden tarkoituksena oli täydentää sekä selventää asiakashaastattelujen kautta saatuja aineistoja sekä koota yhteen tärkeimpiä asiakaslähtöisyyttä lisääviä tekijöitä ja elementtejä, jotka ovat laadukkaan toiminnan kannalta oleellisia. Palvelumuotoilun työpajoissa luotiin kotikuntoutuksen asiakaspolku sekä asiakasprofiilit.

Kehittämistyössä ilmeni, että kotikuntoutus on ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta tärkeää ja merkityksellistä. Kaikki haastateltavat pitivät vuorovaikutusta sekä keskustelua tärkeänä asiana asiakaslähtöisyyden kannalta.

Asiakaslähtöisesti toteutettavien palveluiden keskiössä ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen, asiakkaan osallisuus, yhdenvertainen vuorovaikutussuhde sekä riittävä tiedonsaanti. Laadukkaan palvelun lähtökohtana ovat asiakkaan toiveet ja tarpeet, toimintakyvyn parantaminen sekä hyvinvoinnin lisääminen.

Asiakkaan ja fysioterapeutin välinen luottamus rakentuu riittävällä kommunikoinnilla, vuorovaikutuksella ja avoimella keskustelulla. Asiakaslähtöisen toiminnan kannalta tärkeässä roolissa ovat myös asiakkaan motivointi sekä tavoitteenasettelu, mikä on perustana asiakkaan henkilökohtaisille tuloksille.

Asiakkaiden haastatteluista esille tulleet havainnot sekä kehitetty toimintamalli antavat hyvän pohjan toiminnan parantamiseen.

Laadukkaiden palveluiden kehittäminen edellyttää hyvää johtamista sekä työyhteisön ja asiakkaiden osallistamista. Kotikuntoutuksen toteutumisessa tarvitaan myös monialaista yhteistyötä hoitohenkilökunnan sekä asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa.

Kehittämistyöni tulosta voi hyödyntää työskentelytapojen sekä laadun kehittämisessä, päivittäisessä työnjohdossa, työntekijöiden perehdyttämisessä sekä kertomaan yrityksen toimintaperiaatteista.

Fysioterapeutti YAMK Jaakko Hyvärinen, puh. 040 516 6201, jaakko.hyva(ät)gmail.com