kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Etätyöyhteisöt työhyvinvointia kehittämässä

Etätyöyhteisöt työhyvinvointia kehittämässä

7.11.2018Hanne Stark-Vierimaa ja Tarja Törmälehto tekivät ylempään AMK-tutkintoon liittyvän opinnäytetyönsä Lapin sairaanhoitopiirin toimeksiannosta.

Nopeaan tahtiin muuttuvassa työelämässä etätyöyhteisöt lisääntyvät, jolloin työyhteisöjen työhyvinvoinnista huolehtiminen on yhä tärkeämpää. Etätyöhön siirtyminen merkitsee huomattavia muutoksia sekä työntekijälle että työkulttuurille.

Opinnäytetyömme tulosten mukaan etätyöyhteisön työhyvinvointia tulee kehittää luomalla organisaatioon selkeä ja yhtenäinen perehdytys, johon kuuluvat organisaation ohjeet ja tiedon jakamisen käytännöt. Perehdytys antaa työyhteisössä työntekijälle valmiudet työskennellä turvallisella, terveellisellä ja työhyvinvointia tuottavalla tavalla.

Toimeksiannosta opinnäytetyö

Lapin ammattikorkeakoulussa tehdyssä YAMK-opinnäytetyössä kuvailemme, mitkä tekijät mahdollistavat työhyvinvoinnin kokoaikaisessa etätyöyhteisössä. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisen yksikölle, joka halusi selvittää, miten heidän työhyvinvointiaan kehitetään kokoaikaisessa etätyössä.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa hyödyntäen, koska haluttiin löytää tosiasioita ja nostaa esille etätyöntekijöiden omia tulkintoja heidän työhyvinvoinnistaan ja työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden kehittämisestä. Ensimmäinen aineisto kerättiin avoimilla kysymyksillä Webropol-kyselynä ja toinen aineisto kehittämisiltapäivänä Learning cafe -menetelmällä. Molemmat aineistot analysoitiin teema -analysoinnilla.

Tuotettua tietoa hyödyntämällä työhyvinvointia etätyöyhteisöön

Opinnäytetyön tulokset ovat sikäli merkittävät, että perehdytys nousi tärkeäksi työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi etätyöyhteisössä ja sillä koetaan olevan merkitys työn onnistumisen, motivaation, resurssien ja sitoutumisen näkökulmasta. Muuttuvassa työelämässä perehdyttäminen voidaan suunnitella tapahtuvan digitaalisilla alustoilla.

Perehdytyksen tulisi sisältää organisaatiossa käytössä olevat ohjeet liittyen käytössä oleviin työvälineisiin, työaikamalliin ja tietoturvallisuuteen. Asiantuntijaorganisaatiossa tiedon jakamisen käytäntöjen tulee olla osa perehdytystä, koska etätyöt ovat usein erilaisten projektien ja hankkeiden parissa tehtävää työtä.

Yhteisöllisyyteen, luottamukseen, kannustamiseen ja osallistamiseen perustuva viestintä tukee työhyvinvointia ja parantaa koko työyhteisön välistä vuorovaikutusta. Virtuaalisen etätyöyhteisön kannalta hyvä ratkaisu on tukea sähköisesti tapahtuvaa yhteisöllisyyttä.

Yhteistyössä työntekijöiden kanssa tulee kehittää erilaisten palvelimien tai alustojen käyttöä, joiden avulla tuetaan ja edistetään etätyöyhteisön vuorovaikutusta. Kommunikointi on yksi tärkeimmistä työhyvinvointitekijöistä ja tehokkaimpia vuorovaikutuskeinoja ovat yhteiset keskustelutilaisuudet joko kasvotusten tai digitaalisesti.

Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää muutkin asiantuntijaorganisaatiot, koska perehdytys on tärkeä työhyvinvointia lisäävä tekijä missä tahansa työyhteisössä. Työhyvinvointiin panostaminen ei ole tarpeetonta, sillä hyvinvointi on yhteiskunnan yksi keskeisimmistä tavoitteista ja hyvinvointia edistävä organisaatio houkuttelee uusia työntekijöitä sekä säilyttää pätevän ja motivoituneen henkilöstön, joka on liiketoiminnan avain menestykseen muuttuvilla työmarkkinoilla.