kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Avoimuus ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) ja oppimisessa (O)
Uusimmat artikkelit

Avoimuus ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) ja oppimisessa (O)

Helena Kangastie 1 net.jpg
19.2.2019 7:00

Helena Kangastie on Lapin ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija (TKI ja O).

Mitä avoimuudella tarkoitetaan

Yleisenä määrittelynä avoimuudella tarkoitetaan esimerkiksi avomielisyyttä ja vilpittömyyttä, ja sen vastakohtana on sulkeutuneisuus. Avoimuuden synonyymeinä tulee esille mm. vastaanottavuus, peittelemättömyys ja ulospäin suuntautuneisuus.

Korkeakoulujenkin tulee pyrkiä toiminnassaan kohti avoimuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate, joka tähtää tutkimustulosten laajempaan läpinäkyvyyteen, toistettavuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Avoimuutta korostetaan myös oppimisessa ja sen perustana on tiedon jakaminen ja oppimisen mahdollistuminen tasavertaisesti ja rajat ylittävästi.

 

Miksi sitä tarvitaan

Avoimuudesta on tullut sekä EU:ssa että Suomessa yksi tiedepolitiikan keskeinen arvo. Ammattikorkeakoulut ovat jo kohtalaisen hyvin selvillä siitä, mitä avoimuus tarkoittaa ja mitä ammattikorkeakouluilta vaaditaan tehtäviensä toteuttamisessa.

Avoimuudella voidaan saavuttaa lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, lisätä hyvinvointia ja edistää kasvua. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision tiekartassa korostetaan yhtenä tavoitteena yhteistyötä ja avoimuutta tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan voimavarana.

 

Miten sitä edistetään

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa omalta osaltaan avoimuuden kehittämishaasteisiin osallistumalla aktiivisesti ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hankkeeseen (kuva 1).

Hanke tavoittelee vuosina 2018-2020 merkittävää avoimuuden kasvua niin TKI-toiminnan, TKI-integroidun oppimisen kuin TKI-infrastruktuurienkin avoimuuden suhteen.

Hankkeen keskiössä on avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä (kuva).
Kuva 1 Kangastie helmi 2019.jpg
Kuva 1. Ammattikorkeakoulujen avoin tki-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeen viitekehys.

Vuoropuhelu kaikkien osa-alueiden välillä toimii vaikuttavuuden, oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen lähteenä sekä kasvun perustana.

Hankkeessa toteutetaan viisi työpakettia, joissa kehitetään uusia menetelmiä ja toimintatapoja TKI-toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, TKI-toiminnan ja oppimisen tiiviimmän integraation mahdollistamiseksi sekä aluekehitystyön tiivistämiseksi ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Konkreettisesti tämä hanke tarkoittaa mm. alla olevien kysymysten esittämistä ja niihin vastausten etsimistä yksin ja yhdessä amk-verkoston kanssa:

  • Miten tietoutta avoimuudesta ja sen tuomista hyödyistä saadaan levitettyä opettajien ja opiskelijoiden tietoisuuteen?
  • Mitä ovat TKI- integroidun oppimisen työvälineet ja tuki?
  • Miten ammattikorkeakoulujen tulokset, aineistot ja osaaminen saadaan tehokkaammin hyödynnettäväksi?

 

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana kaikissa viidessä työpaketissa ja erityisenä vastuuna on TKI-integroidun oppimisen avaaminen, sen toteuttamistapojen - ja mallien kartoittaminen ja suositusten laatiminen.

 

Lopuksi

Vaikka ammattikorkeakoulut ovat suhteellisen hyvin selvillä, siitä mitä avoimuudella tarkoitetaan, niin kehittämistarvetta on erityisesti avoimen toimintakulttuurin ja toimintatapojen rakentamisessa. Lapin ammattikorkeakoulussa keskitymme erityisesti avoimen toimintakulttuurin rakentamiseen ja TKI-integroituun oppimiseen.

Avoimen toimintakulttuurin rakentamisessa meillä jokaisella on tärkeä rooli, niin johdolla, opetus- ja tki-henkilöstöllä kuin opiskelijoilla.

Lähteitä

Ammattikorkeakoulujen avoin tki-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi –hanke. Luettu 5.2.2019. https://tt.eduuni.fi/sites/amkit/avoin/_layouts/15/start.aspx#/

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle VISION TIEKARTTA. Luettu 5.2.2019.
https://minedu.fi/documents/1410845/12021888/Korkeakoulutus+ja+tutkimus+2030-luvulle+VISION+TIEKARTTA_V2.pdf/43792c1e-602a-4776-c3f9-91dd66ba9574