kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Opiskelijapalautteella vaikuttavuutta
Uusimmat artikkelit

Opiskelijapalautteella vaikuttavuutta

Merja Forest
27.3.2018 8:00

FM Merja Forest on Lapin ammattikorkeakoulun laatupäällikkö.

Opiskelijoilla on tärkeä rooli korkeakoulumme toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Yksi keino vaikuttaa asioihin on antaa palautetta vastaamalla palautejärjestelmäämme kuuluviin, määräajoin toteutettaviin kyselyihin sekä suoraan henkilöstölle ja opiskelijakunnalle.

Tarkastelen tässä kirjoituksessani AMK-tutkinto-opiskelijoidemme kokonaistyytyväisyyttä mittaavien kysymysten tuloksia viimeisimmissä palautekyselyissä: omassa vuosipalautekyselyssämme sekä valtakunnallisessa Ammattikorkeakoulusta valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä (AVOP).

Vuosipalautekysely otettiin käyttöön Lapin AMKissa sen aloittaessa toimintansa vuonna 2014 ja toteutettiin nyt saman muotoisena viidettä kertaa. Kyselyn kohderyhmään kuuluvat 1.—3. vuoden AMK-tutkinto-opiskelijat.

Kysely toteutettiin tammi—helmikuussa 2018, jolloin vastauksia saatiin 1381 opiskelijalta eli vastausaste oli 33 prosenttia. Edellisen kyselyn vastausaste alkuvuonna 2017 oli 35 prosenttia.

Keskiarvoja tarkastellen vastaustulokset olivat kokonaisuutena paremmat kuin edellisessä kyselyssä. Kyselyssä opiskelijat vastaavat 46 väittämään asteikolla 1—7, jonka ääripäät sanallisesti tarkoittivat ”täysin eri mieltä — täysin samaa mieltä”, ja keskimmäinen arvo 4 tarkoitti ”siltä väliltä”.

Toisin sanoen, mitä suurempi vastausarvo, sitä positiivisempi oli vastaus. Väittämät oli ryhmitelty kuuteen teemaan, joihin kaikkien vastausten keskiarvot olivat 4,62—5,30.

Merja Forest 2018 kuvio 1.png.jpg
Kuvio 1. Vuosipalautekyselyn teemat ja vastausten keskiarvot niihin

Edelliseen kyselyyn verrattuna kaikkiaan 37 väittämän keskiarvot paranivat, seitsemän heikkenivät ja kahden väittämän keskiarvot pysyivät samoina. Huomattavaa on, että kaikkien väittämien keskiarvot paranivat teemoissa Opintojen ja oppimisen ohjaus sekä Työelämäyhteistyö.

Alhaisimman kaikkien vastausten keskiarvon (4,3) sai väittämä Saan opettajilta riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä, jonka mediaani oli myös alhaisin ja samalla ainoa neljä (4). Väittämä on yksi niistä, jotka korreloivat eniten tyytyväisyyden kanssa, minkä vuoksi tulos on huomion arvoinen. Sama asia tuli selkeästi esille myös vapaa sana -vastauksissa.

 

Tarkastelussa tyytyväisyys Lapin ammattikorkeakouluun

Kyselyn teema Tyytyväisyys Lapin AMKiin mittaa opiskelijan kokonaistyytyväisyyttä kolmella väittämällä. Väittämät ovat
1) Olen tyytyväinen opintoihini kokonaisuudessaan,
2) Opinnot ovat vastanneet odotuksiani ja
3) Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi.

Ryhmittelin vastaajat kahteen joukkoon vastausarvojen perusteella: pienimmillä vastausarvoilla 1—3 eli selkeästi ”eri mieltä” vastanneet, sekä neutraalilla ja sitä suuremmilla arvoilla eli 4—7 vastanneet. Pyrkimyksenä oli löytää tyytymättömimmät vastaajat jatkotarkasteluun taustamuuttujilla koulutusmuoto eli päivä- ja monimuotokoulutus, opiskeluvuosi sekä tutkintokoulutus.

Tyytymättömimpien joukkoon kuului 12 prosenttia vastaajista. Joukko sisälsi päivä- ja monimuotokoulutusten opiskelijoita samalla jakaumalla kuin tyytyväisempien joukko eli koulutusmuoto ei tuonut eroa kokonaistyytyväisyyden tuloksiin. Muutoin kautta koko kyselyn monimuoto-opiskelijat vastasivat positiivisemmin kuin päiväopiskelijat.

Sen sijaan opiskeluvuodella oli merkitystä, sillä tyytymättömimpien joukossa oli vähiten ensimmäisen ja eniten kolmannen vuoden opiskelijoita, kun toisen vuoden opiskelijoissa jakauma oli sama. Tutkintokoulutustarkastelu auttaa koulutusten kehittäjille lisätietoa erityisen tyytymättömien vastaajakeskittymien havaitsemisessa, jolloin on mahdollista etsiä tyytymättömyyden syitä.

Tarkastellessa korrelaatiota Tyytyväisyys Lapin AMKiin -teeman väittämien ja vuosipalautekyselyn muiden väittämien välillä, eniten halukkuuteen suositella Lapin AMKia opiskelupaikaksi korreloivat väittämät Opintojen ohjauksen tasokkuus, Hyvin toimiva yhteistyö opettajien kanssa, Käytettävät opetusmenetelmät, Opiskelijoiden antaman palautteen huomioiminen sekä Tieto ja tuki tavoitteiden mukaiseen opintojen etenemiseen.

Toisin sanoen, mitä korkeampi oli vastausarvo näihin väittämiin, sitä korkeampi oli arvo halukkuuteen suositella. Tyytyväisyys opintoihin kokonaisuudessaan -väittämän kanssa eniten korreloivat täysin samat väittämät kuin suositteluhalukkuuden kanssa ja niiden lisäksi väittämä Opintojen sisältöjen hyvästä ja ajankohtaisesta suunnittelusta.

Vertailu valmistuvien antamaan palautteeseen

Valmistumisvaiheessa opiskelija vastaa valtakunnalliseen Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP), jossa opiskelija arvioi tutkintokoulutustaan samalla asteikolla 1—7 kuin vuosipalautekyselyssämme.

Koska vuosipalautekyselymme tavoittelee 1.—3. vuoden opiskelijoita, opintojen loppuvaiheen AVOP-kysely täydentää kokonaiskuvaa kaikkien opiskelijoiden palautteesta, minkä vuoksi kyselyjen tulokset tarkastellaankin rinnakkain.

AVOP-kyselyn väittämä Opiskelutyytyväisyys, opintoni kokonaisuudessaan on verrannollinen vuosipalautekyselyn vastaavaan väittämään. Viimeisimmässä eli vuonna 2017 AMK-tutkintokoulutuksesta valmistuneiden AVOP-kyselyssä vastausten keskiarvo kokonaistyytyväisyyteen oli 5,37 ja vuosipalautekyselyssä 5,12. Vuosipalautteen vastausten jakauma oli suurempi, mutta molempien kyselyjen mediaani oli 5.

Merja Forest 2018 kuvio 2.jpg
Kuvio 2. Vastausten jakaumat väittämälle Kokonaistyytyväisyys opintoihin viimeisimmissä palautekyselyissä

Arkikokemus tärkeää

Vuosipalautekyselyssä opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta myös omin sanoin. Kirjalliset vastaukset ovat todella arvokkaita, sillä niistä voi lukea arkikokemuksen asiantuntijoilta, mitä koulutuksissa oikeasti tapahtuu. Rakentavaa palautetta ja oivallisia kehittämisehdotuksia saatiinkin runsaasti.

Numeeriset vastaukset olivat yllättävän tasaisia: yhtä väittämää lukuun ottamatta kaikkien väittämien mediaani oli joko 5 tai 6 eli selvästi neutraalin vastauksen paremmalla puolella. Voikin pohtia, onko parempien tulosten tavoittelu mielekästä ja mitä lisäarvoa kehittämiselle numeerisilla vastauksilla saadaan.

Keskiarvojen tarkastelun tai parempien keskiarvojen tavoittelun sijaan hyödyllisempää olisi tarkastella vastausten jakaumaa niin koulutusten sisällä kuin niiden välilläkin. Lopulta jokainen opiskelija vastaa oman subjektiivisen kokemuksensa kautta, joka puolestaan karttuu jokainen päivä läpi opintopolun. Korkeakoulun toimijoilla on siten jokaisena työpäivänä mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi opiskelijan arkikokemus muodostuu.

Vaikka opiskelijan kokemus onkin subjektiivinen henkilökohtaisine taustamuuttujineen, voimme miettiä mikä aiheuttaa vastauksiin odotetusta poikkeavaa hajontaa ja miten onnistuisimme toiminnassamme ja palveluissamme tasalaatuisesti.

 

Palautteiden käsittely ja vaikuttavuus

Kevään aikana vuosipalautekyselyn tulokset käsitellään opiskelijatapaamisissa, ja palautteiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, johon tuodaan esille tärkeimmät havainnot kehittämistarpeista sekä tarvittavat toimenpiteet.

Edellisen vuosipalautekyselyn tulosten perusteella on kehitetty itsenäisen opiskelun ohjausta ja yhdenmukaistettu kehittävän arvioinnin käytäntöjä. Lisäksi on kehitetty lukukausisuunnittelua, työelämäyhteistyötä ja urasuunnitteluohjausta sekä opintoihin liittyvää tiedottamista. Edellisen vuosipalautekyselyn tuloksena lukujärjestyksiin liittyvään palveluun kiinnitettiin huomiota, minkä jatkoseurantana tällä kertaa asiasta oli erillinen teemakysymys.

Toisinaan opiskelijat saattavat kokea turhautumista muutosten hitaudesta ja siksi palautteenanto ei kiinnosta. Joitakin asioita voidaan onneksi parantaa heti! Viimeisimmässä vuosipalautekyselyssä ilmoitetun havainnon perusteella Rantavitikan kampuksen A-siivessä lattian hoitoaine vaihdettiin välittömästi kyselyn vielä ollessa auki.

Palautteiden koonnit ovat luettavissa verkosta sivuilta Lapin AMKin vuosipalaute ja AVOP-palaute.