kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Mitä avoin TKI-toiminta on?

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa ja muussa TKI-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien niitä tarvitsevien vapaasti käytettävissä. Avoimuus lisää TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstönverkostoitumista.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan avoimuutta kehitetään Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014–2017 suuntaviivojen mukaisesti.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75211

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin TKI-toiminta Lapin AMKissa

LapinAMK on strategiassaan sitoutunut noudattamaan avoimuuden toimintaperiaatetta. TKI-toiminnassa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä kuin myös TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia.


Lapin AMKissa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

 

Ohjeita Lapin AMKin TKI-toimijoille

Aineistonhallinnan opas sisältää tietoa avoimien toimintamallien hyödyntämisestä TKI-hankkeiden eri vaiheissa. Julkaisijan opas neuvoo kirjoittajia julkaisutoiminnan käytänteissä ja avoimessa julkaisemisessa.


Aineistonhallinnan opas.png   Julkaisijan opas kuva.png