pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelua tukevat palvelut / Opintojen rahoitus / Opintotuki

Korkeakouluopiskelijoiden opintotuki

Ammattikorkeakouluopintoihin voi saada korkeakouluopiskelijoiden opintotukea. Opintotuen myöntämisen edellytyksinä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opintojen riittävä edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Lisätietoja opintotuesta, opintotuen määrästä ja tuen hakemisesta Kelan internet-sivulta.


Ajankohtaista opintotuesta 
Opintotuki
Opintotuen hakeminen ja tukiaika
Opintotuen hakeminen kesäajalle
Opintotuen hakeminen ulkomaan opintoihin
Opintojen edistymisen seuranta
Opintotuen tulovalvonta
Opintotukilautakunta
AteriaetuAjankohtaista opintotuesta

Opintotukeen liittyvissä asioissa opiskelijoita palvelee Kemi-Tornion kampuksella suunnittelija Marja-Leena Jyrkäs (p. 040 867 0459) ja Rovaniemen kampuksella suunnittelija Tuovi Honkela (p. 040 353 4276).

 • Kemi-Tornion kampus: Meripuistokatu 26, 94100 Kemi
 • Rovaniemen kampus: Jokiväylä 11C, 96300 Rovaniemi

 

Sähköposti: opintotukilautakuntasähköposti.jpg

 

Kansaneläkelaitos
PL 228
40101 Jyväskylä
Puhelin 020 692 209
www.kela.fi

 

Opintotukilautakunnan kokoonpano 1.1.2016 - 31.12.2017 (suluissa henkilökohtainen varajäsen):
•Puheenjohtaja, lehtori Sirpa Torvinen (lehtori, opinto-ohjaaja Mari-Selina Kantanen)
•Lehtori opinto-ohjaaja Tuija Syväjärvi (lehtori Ulla Kangasniemi)
•Lehtori, opinto-ohjaaja Jaana Koivuranta (lehtori, opinto-ohjaaja Hannele Niemi)
•Lehtori, opinto-ohjaaja Susanna Kantola (lehtori, opinto-ohjaaja Sari Kähkönen)
•Varapuheenjohtaja, opiskelija Heikki Lindroos, liiketalous (opiskelija Jarno Siivola, DP in Innovative Business Services)
•Opiskelija Jarmo Pesiö, liiketalous (opiskelija Severi Heikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka)
•Opiskelija Tiina Molkoselkä, hoitotyö (opiskelija Sanna Lehto, konetekniikka)
•Opiskelija Kimmo Sarja, liiketalous (opiskelija Anna-Karin Välimäki sosiaaliala)

Opintotukilautakunnan sihteeri/esittelijä Tuovi Honkela

varasihteeri/esittelijä Marja-Leena Jyrkäs

 

Opintotukilautakunnan kokoukset syyslukukaudella 2017

• to 17.8.2017 klo 14.15, Rovaniemi
• to 21.9.2017 klo 14.15, Kemi
• to 26.10.2017 klo 14.15, Rovaniemi
• to 30.11.2017 klo 14.15, Tornio
• to 7.12.2017 klo 14.15, RovaniemiSivun alkuun

Opintotuen hakeminen ja tukiaika

Opintotuki haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa; palveluun pääset  omilla verkkopankkitunnuksillasi. Vaihtoehtoisesti voit täyttää opintotukihakemuslomakkeen OT2.


Opintotuki myönnetään kerrallaan tutkinnon norminmukaiselle suoritusajalle, joka 210 op:n laajuisessa tutkinnossa on 3,5 v ja 240 op:n laajuisessa 4 v.

Enimmillään opintotukea voi saada suoritettavan tutkinnon laajuuden ja opintojen aloitusajankohdan perusteella:

 • Opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot läsnä olevana 1.8.2017 tai sen jälkeen:
  • 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa tukea voi saada 35 kk
  • 240 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa tukea voi saada 39 kk


 • Opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot läsnä olevana  1.8.2014 - 31.7.2017:
  • 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa tukea voi saada 37 kk
  • 240 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa tukea voi saada 41 kk

 

 •  Opiskelija on ollut läsnä olevana korkeakouluopinnoissa ennen  1.8.2014:
  • 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa tukea voi saada 42 kk
  • 240 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa tukea voi saada 46 kk

 

Jos opiskelija ei valmistu enimmäistukiajassa, hän voi erityisen painavan syyn perusteella saada lisätukea enintään 9 kuukaudeksi. Lomake ohjeineen löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta tiedostot.

Korkeakoulututkinnon suorittanut voi saada opintotukea korkeakouluopintoihin yhteensä enintään 54 kuukautta, jos uudet opinnot aloitettu läsnä olevana 1.8.2017 tai sen jälkeen. Jos uudet korkeakouluopinnot on aloitettu läsnäolevana opiskelija 1.8.2014-31.7.2017 voi opintotukea saada enintään 64 tukikuukautta ja 70 tukikuukautta, jos uudet korkeakouluopinnot on aloitettu läsnä olevana opiskelijana ennen 1.8.2014.

Korkeakouluopintonsa keskeyttäneellä jäljellä olevat tukikuukaudet lasketaan vähentämällä käytetyt tukikuukaudet uuden tutkinnon suorittamiseksi tarkoitetusta tukiajasta.

Erikoistumisopinnoissa tuki haetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella Lapin amkin opintotukilautakunnan kautta. Opintotukilautakunta antaa lausunnon opintotuen myöntämisestä ja toimittaa hakemuksen edelleen Kelan opintotukikeskukseen maksettavaksi. Lomake ohjeineen löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta tiedostot.

Sivun alkuun

Opintotuen hakeminen kesäajalle

Opiskelija voi hakea opintotukea myös kesäopintoihin. Kesäopinnoiksi katsotaan 1.6.-31.8. suoritetut opinnot.

Kesäopintotuki voidaan myöntää, jos opiskelijan kesäopintosuunnitelmassa on opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä haettua kesäopintokuukautta kohti. Opintoja tulee harjoittaa jokaisena tuettavana kuukautena, mutta opintopisteiden ei tarvitse kohdistua jokaiselle kuukaudelle. Sillä, miten opintopisteet jakaantuvat kesäkuukausina, ei ole merkitystä.

Vaihto-opiskelun ja opintoihin sisältyvän harjoittelun ajaksi opintotukea voidaan myöntää, jos opiskelijan kesäopintosuunnitelmassa on opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä haettua kesäopintokuukautta kohti tai jos  kuukaudessa on vähintään 18 opiskelu- tai harjoitteluaikaan kuuluvaa kalenteripäivää.

Kesällä käytetyt tukikuukaudet kuluttavat opiskelijan tukikuukausia ja ne otetaan huomioon sekä tulovalvonnassa että edistymisen valvonnassa. Kesäopintojen edistymisen valvonta tapahtuu syyskuussa vuosittaisen edistymisen valvonnan yhteydessä. Jos kesäopinnot on merkitty suoritetuiksi 31.7.2017 mennessä Winhalle, tulevat suoritukset mukaan syksyn 2017 edistymisen valvontaan. 1.8.2017 alkaen merkityt suoritukset tulevat mukaan seuraavan vuoden valvontaan.

Kesätuki haetaan verkossa Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella (OT15).

Kesätukihakemukseen ei tarvitse liittää opintotukilautakunnan lausuntoa.


Sivun alkuun


Opintotuen hakeminen ulkomaan opintoihin

Opintotukea voi saada myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon, jos ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi Lapin amkissa suoritettavaan tutkintoon.

Ennen opiskelijavaihtoon lähtemistä opiskelijan on tehtävä Kelalle opintotuen muutosilmoitus, jonka liitteeksi tarvitaan koulutusohjelman hyväksymä Learning Agreement. Muutosilmoituksen voi tehdä sähköisesti Kelan verkkosivuilla tai paperilomakkeella (OT15). Myös liitteet voi toimittaa Kelalle sähköisesti.

Lue lisää opintotuesta ulkomaan opintoihin Kelan internetsivuilta


Sivun alkuun

Opintojen edistymisen seuranta

Tuensaajien opinnoissa edistymistä seurataan vuosittain. Seuraava valvonta käynnistyy syyskuussa 2017.

Opinnoissa  edistyminen on riittävää, kun

 • opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 op käytettyä tukikuukautta kohti  seurantalukuvuonna tai koko opiskeluajalla sekä
 • tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä seurantalukuvuonna  riippumatta siitä,  kuinka monta tukikuukautta hän on käyttänyt.
 • Esim. jos opiskelija nostaa  opintotukea 9 kk seurantalukuvuonna 1.9.2016 - 31.5.2017, suorituksia pitää olla rekisterissä 31.7.2017 mennessä yhteensä 45 opintopistettä.
 • Esim. jos opiskelija käyttää seurantalukuvuonna vain yhden tukikuukauden ajalla 1. - 30.9.2016, suorituksia pitää olla vähintään 20 opintopistettä.

 

Lukuvuoden 2016 - 2017 opintosuoritukset tarkistetaan opintorekisteristä syyskuussa 2017.  Valvontaan lasketaan mukaan 31.7.2017 mennessä rekisteriin merkityt suoritukset. 1.8.2017 jälkeen rekisteriin merkityt suoritukset eivät tule mukaan vuoden 2018 edistymisen valvontaan.

HUOM! Aikaisempien opintojen perusteella saatuja korvaavia suorituksia ei lasketa mukaan opintotukeen oikeuttaviin suorituksiin. 

Jos opintojen edistyminen ei ole riittävää, opiskelija saa selvityspyyntökirjeen opintojen riittämättömästä edistymisestä.

Mitä opiskelijan tulee tehdä, jos hän saa selvityspyynnön?

Opiskelijan on vastattava selvityspyyntöön määräaikaan mennessä. Selvitykseen pitää liittää:

1) Ajantasainen opintosuoritusote. Jos suorituksia on tämän raportin mukaan riittävästi, muuta selvitystä ei tarvita (ts. suorituksia on merkitty takautuvasti rekisteriin).

2) Osasuoritusraportit Winhasta, jotka opiskelijat tulostavat itse WinhaWillen kautta. Nämä rekisteriin merkityt osasuoritukset lasketaan mukaan päätoimisiin opintoihin.

3) Niistä osasuorituksista, joita ei ole merkitty rekisteriin, opettajan vahvistama todistus 31.7.2017 mennessä tehdyistä opintopisteistä.

4) Lääkärintodistus, jos opintojen viivästymisen syynä on sairaus.

 

Edistymisen valvonnan seuraukset:

Opintotuki lakkautetaan 1.1.2018 alkaen, jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai opiskelijan perustelut opintojen viivästymiselle eivät ole riittäviä.

Opintotuki voidaan muuttaa määräaikaiseksi ja opintotuki lakkaa 1.6.2018, jos opiskelijan esittämät perustelut opintojen viivästymiselle eivät ole täysin riittäviä eikä vajetta ole kovin paljon.

Opintotuen maksu jatkuu viimeisimmän opintotukipäätöksen mukaisesti, jos opintosuorituksia on riittävästi tai opiskelijan esittämiä perusteluja opintojen viivästymiselle voidaan pitää riittävinä.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintopisteitä on vähemmän kuin 1 opintopiste opiskelijan käyttämää tukikuukautta kohti ja olosuhteista ilmenee ettei opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti. Tällöin peritään takaisin sekä opintoraha että asumislisä.

 

Lakkautetun opintotuen myöntäminen uudelleen

Lakkautettu tuki voidaan myöntää uudelleen, kun opinnot ovat tuen lakkauttamisen jälkeen edistyneet riittävästi.

Tuen lakkauttamisen jälkeen opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on kertynyt keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalla tai jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.  Jos opintotuki on lakkautettu siksi, että vähimmäissuoritusvaatimus ei ole täyttynyt, katsotaan opintojen edistyneen riittävästi, kun hän on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Määräaikaiseksi muutettu tuki voidaan myöntää uudelleen, kun opintosuorituksia on määräajalla vähintään 20 opintopistettä ja lisäksi keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti tai jos opiskelija on määräajan päättymisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Tuki voidaan myöntää uudelleen sen kuukauden alusta, jona vaadittu opintopistemäärä täyttyy ja hakemus on jätetty.


Sivun alkuun

Opintotuen tulovalvonta

Jokaiselle tuensaajalle lasketaan ’vapaa vuositulo’, jonka hän voi ansaita menettämättä opintotukioikeutta. Vapaa vuositulo lasketaan kalenterivuoden aikana käytettyjen opintotukikuukausien määrän perusteella:

 • tukikuukautena voi ansaita 660 € ja tuettomana 1970 €.
 • esim: jos opiskelija nostaa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, vapaa vuositulo on 11 850 €. Jos vuositulot ovat suuremmat kuin näin laskettu vuosituloraja, liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Tuloina otetaan huomioon kalenterivuoden aikana ansaitut tuloveronalaiset bruttotulot (opintotukea ei oteta tulona huomioon). Määrään lisätään toimeentuloon tarkoitetut apurahat ja ulkomailta saadut tulot. Tuloja ei tutkita kuukausittain, vaan valvonta tehdään kalenterivuoden aikana ansaitusta yhteenlasketusta bruttotulosta.

Kela tekee tulovalvonnan vuosittain jälkikäteen verotustietojen valmistuttua.Opintojen alkamis- ja valmistumisvuosi

Jos vapaa vuositulo ylittyy opintojen alkamis- tai valmistumisvuonna, opiskelijan on huolehdittava siitä, että opiskeluaikana saadut tulot pysyvät laskusäännön "660 euroa tukikuukautta kohden ja 1 970 euroa tuetonta kuukautta kohden" mukaisina. Opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tulot voivat tällöin olla miten suuret tahansa. Tulot kohdistetaan eri kuukausille maksupäivän mukaan. Esim. opinnot alkavat 1.9.2017 ja opiskelijalle maksetaan viimeinen palkka/lomarahat 1.9.2017 ->maksetut ansiot ovat opiskeluajan tuloja!

Takaisin perittävä määrä

Jos vuositulot ylittävät vuositulorajan enintään 220 €, takaisinperintää ei tehdä.
Jos vuositulot ylittävät vuositulorajan yli 220 €, ylityksen jokaista alkavaa 1310 € kohden peritään takaisin yhden kuukauden opintoraha ja asumislisä. Takaisinperittävään määrään lisätään 15 % korotus. Tukivuodesta 2016 alkaen korotus on 7,5%.

Vuositulon seuranta - peruutus - vapaaehtoinen palautus

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että vapaa vuositulo ei ylity. Vuositulorajaan voi vaikuttaa perumalla tuen etukäteen tai palauttamalla jo maksetun opintotuen. Vapaaehtoisen opintotuen palautuksen tai peruutuksen voi tehdä OTmP-lomakkeella tai sähköisesti Kelan verkkosivuilla. Edellisenä vuonna liikaa nostetun opintotuen voi palauttaa vapaaehtoisesti seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Vapaaehtoinen palautus kannattaa, sillä opiskelija saa palautetut tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä ja hän välttyy takaisinperittävään määrään lisättävältä korotukselta.

Tarkemmat tiedot tulovalvonnasta osoitteesta Kelan verkkosivuilta, jossa on myös laskentaohjelma, jonka avulla voit laskea oman vuositulorajasi ja huolehtia siitä, että et joudu takaisinperintään.

Sivun alkuun

 

Opintolainahyvitys ja opintolainavähennys

Opiskelija on oikeutettu opintolainahyvitykseen, kun hän on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintonsa läsnä olevana 1.8.2014 tai sen jälkeen.

 • Opintolainahyvityksen voi saada, jos ylittää tutkinnon tavoiteajan enintään yhdellä lukukaudella. Hyväksyttävää suoritusaikaa voidaan pidentää, jos opinnot viivästyvät ase- tai siviilipalveluksen, äitiys- ja vanhempainrahakauden tai sairauspäivärahakauden vuoksi.
 • Hyvitys on 40 % opintolainan 2500€ ylittävästä määrästä. Opintolainahyvityksessä on enimmäismäärä. Esim. 210 op tutkinnossa opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 4120€, 240 op tutkinnossa 4760€.
 • Kela maksaa hyvityksen pankille opintolainan lyhennyksenä.
 • Kela tutkii ja päättää hyvityksestä hakemuksetta tutkinto- ja lainatietojen perusteella. Kelan antamasta päätöksestä voi valittaa esimerkiksi edellä mainittujen tutkinnon suoritusajan pidennyksen syiden perusteella.

 

Opiskelijalla, joka on ollut läsnä olevana korkeakouluopinnoissa ennen 1.8.2014, säilyy oikeus opintolainanvähennykseen verotuksessa.

 • Opintolainavähennyksen voi saada, jos ylittää tutkinnon tavoiteajan  enintään yhdellä lukuvuodella. Hyväksyttävää suoritusaikaa voidaan pidentää jos opinnot viivästyvät ase- tai siviilipalveluksen, äitiys- ja vanhempainrahakauden tai sairauspäivärahakauden vuoksi.
 • Hyvitys on 30% opintolainan 2500€ ylittävästä määrästä. Opintolainavähennyksessä on enimmäismäärä. Esim. 210 op tutkinnossa opintolainan verovähennyksen enimmäismäärä on 3090€, 240 op tutkinnossa 3570€. Esimerkkilaskelmassa opinnot on aloitettu aikaisintaan 1.8.2014.
 • Verovähennyksen saa suoraan tuloverosta sitä mukaa, kun opiskelija lyhentää lainaa.
 • Kela tutkii ja päättää vähennysoikeudesta hakemuksetta tutkinto- ja lainatietojen perusteella. Kelan antamasta päätöksestä voi valittaa esimerkiksi edellä mainittujen tutkinnon suoritusajan pidennyksen syiden perusteella.

 

Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunnan toiminta perustuu opintotukilakiin ja -asetukseen. Lautakunnan tehtävänä on seurata opintotuensaajien opinnoissa edistymistä ja määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus. Lautakunta antaa lausuntoja Kelan opintotukikeskukselle opintotuen myöntämisen edellytyksistä sekä siitä, voidaanko enimmäisajan tukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää.

Opintotukilautakunnan lausunto sitoo Kansaneläkelaitosta. Lautakunnalla on kokouksia noin kerran kuukaudessa (ks. otsikko Ajankohtaista).

Lautakunnan toimintaa ohjaavat ohjesääntö, pysyväis- sekä menettelyohjeet.Sivun alkuun

Ateriaetu

Kela maksaa tutkintoa suorittaville ammattikorkeakouluopiskelijoille ateriatukea yhteen ateriaan päivässä. Myös opintotukeen oikeutetut erikoistumisopintoja opiskelevat opiskelijat saavat alennuksen opiskelijaruokalan aterioiden hinnoista. Ateriatuki on 1,94 € / ateria 1.1.2013 alkaen.

Opiskelija saa alennuksen esittämällä opiskelijajärjestönsä jäsenkortin tai Kelan ateriatukikortin.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Kela
PL 228
40101 JYVÄSKYLÄ
Puhelin 020 692 209
www.kela.fi

Sivun alkuun