brändikuva_aikuinen_1920x400px.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot / Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu

Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu

Agrologi (ylempi AMK)

Insinööri (ylempi AMK)

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Tämä koulutus ei käynnisty vuonna 2017. Agrologin tai metsätalousinsinöörin tutkinnon suorittaneille hyvä vaihtoehto ylempään korkeakoulututkintoon on uusi, kokonaan virtuaalinen Digiajan palvelujohtamisen ohjelma.


Pätevyys

Metsätalousinsinööri (ylempi amk), agrologi (ylempi amk) ja insinööri (ylempi AMK) tutkinnot antavat pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

 

Tavoite

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstön muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin sekä luonnonvarojen kestävän, turvallisen käytön vaateisiin.

Koulutus parantaa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden agrologien ja metsätalousinsinöörien suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisvalmiuksia.

Koulutuksesta valmistuvat asiantuntijat voivat toimia suunnittelu-, kehittämis-, johto- ja koulutustehtävissä erilaisissa luonnonvarojen ja alueiden käyttöön liittyvissä organisaatioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi maa-, metsä- ja porotalouden viranomaistoimijat, maakuntaliitot, kunnat, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, metsäteollisuusyritykset, maaseudun neuvonta-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä monialaiset maaseutuyritykset ja matkailuala.

Pohjoinen alue ja ympäristö ovat koko ajan kasvavien erilaisten tarpeiden ja intressien kohteena. Niiden on tuotettava samanaikaisesti ekologisia, taloudellisia, sosio-kulttuurisia, historiallisia ja esteettisiä hyötyjä ja palveluja.

Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnitteluun tarvitaankin kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja ymmärrystä, mitä tämä koulutus palvelee. Erityinen haaste on luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen sekä intressiristiriitojen ehkäisy ja hallinta.

Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä

 

Sisällöt

Koulutus on moniammatillista ja -alaista, ja jakautuu kolmeen osaan.

 • syventävät ammattiopinnot 25 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op.

Syventävissä opinnoissa on osa YAMK-koulutusten yhteisiä opintoja ja sen lisäksi koulutuskohtaisia opintoja

Koulutuksen johtoajatuksena on luonnonvarojen ja alueiden monitavoitteinen, kokonaisvaltainen kestävä käyttö. Tietyn seudun asukkaiden elinympäristöä koskien kyse on sen kaikkien elementtien integroidusta suunnittelusta, hoidosta ja käytöstä.

Tavoitteena on kestävyyden eri ulottuvuuksien suotuinen tila, jota määritetään suhteessa ihmisten hyvinvointiin, arvoihin ja yhteisiin näkemyksiin. Koulutuksessa perehdytään näihin päämääriin tähtääviin kestävyyden arviointimenetelmiin ja vuorovaikutteisiin luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelumenetelmiin. Näiden sovelluksista painotetaan erityisesti luonnon ja alueiden käytön kokonaisvaltaiseen hallintaan tähtäävää monitieteistä toimintamallia (holistic landscape concept).

Se tarjoaa metsätalousinsinööreille ja agrologeille kokoavan lähestymistavan arvioida ja ymmärtää oma tehtäväkenttä osana alueiden ja luonnonvarojen käytön kokonaisuutta. Koulutuksessa perehdytään erityisesti ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kysymyksiin, konfliktienhallintaan, vuorovaikutustaitoihin sekä suunnitteluprosessien yhteisölliseen johtamiseen.

Vapaavalintaiset opinnot on koottu tarjottimeksi, josta voit valita omaa osaamistasi täydentäväksi kansainvälisen johtamisen, muutosviestinnän, työympäristön hallinnan tai asiakkuuksien johtamisen opintoja. Osa valinnaisopinnoista toteutetaan englanninkielisenä.

Opinnäytetyön tulee liittyä läheisesti työelämän kehittämiseen. Se on opiskelijan toteuttama ja johtama työelämän tutkimus- ja kehittämishanke, jonka voit tehdä joko yksin tai monialaisessa työryhmässä.

Katso myös opetussuunnitelma 2016.

 

Opiskelutapa

Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Opintojen suunniteltu kesto on 1½ vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Tapio Sironen, Rovaniemi
puh. 040 706 0524, tapio.sironensähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto

  Agrologi YAMK
  Metsätalousinsinööri YAMK
  Master of Natural Resources

  Insinööri YAMK
  Master of Engineering

 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  60 op, 1 - 1,5 vuotta
 • Aloituspaikat
  20
 • Hakuaika
  14.3. - 28.3.2018
 • Valintakokeet
  Ilmoitetaan myöhemmin
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2018
loydat_meidat.jpg
Esite (pdf)
YAMK esitte KANSI agrologi 2015 WEB.pdf_Page_1.jpg