kuva
tyttokuva_banneri_1920x400px.JPG
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia terveydenhoitajakoulutuksesta

Terveydenhoitajan työssä parasta on ihmisten kohtaaminenLukion aikana pohdin kouluttautumista hoitoalalle. Hakeuduin lähihoitajakoulutukseen, jossa kiinnostuin erityisesti ennaltaehkäisevästä hoitotyöstä. Halusin päästä tekemään työtä, jossa keskeistä on terveyden edistäminen. Aloitin terveydenhoitajan opinnot syksyllä 2012 Lapin AMKin Kemin yksikössä. Asuin opintojeni alussa Torniossa, joten kulkeminen kouluun oli sujuvaa.

Haastattelukuva Nana Rautio (terveydenhoitaja).jpg Terveydenhoitajan opinnot koostuvat teoriatunneista, itsenäisestä opiskelusta, harjoitteluista ja erilaisista projekteista yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Koulutukseen kuuluvat lisäksi 15 opintopisteen opinnäytetyö ja 5 opintopisteen kehittämistehtävä. Viimeinen vuosi on terveydenhoitotyön suuntaavia opintoja, jolloin keskitytään eri-ikäisten terveydenhoitotyöhön. Koulutuksen aikana on paljon käytännön harjoittelujaksoja. Itse olen tehnyt harjotteluita Kemissä, Torniossa ja Oulussa. Mieleenpainuvin harjoittelupaikkani on ollut Lastenpsykiatrian poliklinikka.

Lapin ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen ja joustava opiskelupaikka. Opettajilla on hoitoalan työkokemusta, ja näkemystä käytännön hoitotyöstä. Harjoittelujaksot ja teoriaopinnot yhdessä tukevat hyvin ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden kokemukset, jolloin on mahdollista oppia toisten kokemuksista. Asiantuntijaluennot ovat olleet oppimisen kannalta erittäin merkityksellisiä. Haastavinta opinnoissa on löytää aikaa itsenäiselle opiskelulle ja vapaa-ajalle, sillä omasta hyvinvoinnista on muistettava pitää huolta. Opiskelukavereilta saama vertaistuki  auttaa kuitenkin jaksamaan. Opiskelussa mukavinta ja antoisinta on ollut huomata oman ammattitaidon kehittyvän.

Terveydenhoitajana pääsee kohtaamaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Työ antaa paljon niin asiakkaalle kuin terveydenhoitajalle. Tällä hetkellä terveydenhoitajan sijaisuuksia on vähän tarjolla, mutta lyhyitä sijaisuuksia tekemällä saa arvokasta työkokemusta ja jossain vaiheessa pidempiaikainen työpaikka avautuu. Opintojeni aikana olen tehnyt sijaisuuksia pääsääntöisesti kotihoidossa. Valmistumisen jälkeen olen työllistymässä neuvolaan muutaman kuukauden sijaisuuteen. Koulutuksen myötä saadaan valmiudet työskennellä terveydenhoitajan työssä. Työnteko opettaa syvällisemmin asioita ja aina oppii jotain uutta. Omaa ammattitaitoa voi kehittää ja ylläpitää koulutuksilla.

 

Nana Rautio, terveydenhoitajaopiskelijaKiinnostuksen kohteena terveys ja hyvinvointiHyvinvointi ja terveys ovat olleet jo pitkään kiinnostuksen kohteitani ja olen aiemmalta koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri ja työskennellyt myös opettajana. Halusin saada lisää osaamista terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyen, joten hakeuduin opiskelemaan terveydenhoitajaksi.

Haastattelukuva Minna Pohjanen (terveydenhoitaja).jpgPerheellisenä oppilaitoksen sijainti oli keskeisin valintaperuste opiskelupaikkakunnalle. Olin muutenkin kuullut hyvää palautetta silloisen Kemi-Tornion AMK:n eli nykyisen Lapin AMKin Kemin kampuksen hoitotyön koulutuksesta. Sen vuoksi päädyin opiskelemaan tänne Lapin AMKiin.

Terveydenhoitajan opintoihin on kuulunut paljon käytännön harjoittelua, mikä itseasiassa onkin välttämätöntä alan luonne huomioon ottaen. Käytännönharjoituksia on järjestetty esimerkiksi oppilaitoksen simulaatio-oppimisympäristöjä hyödyntäen, joissa voidaan harjoitella erilaisia todellisen työelämän tilanteita. Lisäksi opintoihin on kuulunut teoriaopintoja, jotka ovat pitäneet sisällään jonkin verran luentoja ja tenttejä, sekä melko paljon erilaisia harjoitustöitä. Projektimuotoista oppimista on tullut esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisen myötä.

Ensimmäiset kolme opiskeluvuotta koostuivat samoista opinnoista, joita sairaanhoitajatkin tekevät, sillä saamme terveydenhoitajatutkinnon lisäksi samalla myös sairaanhoitajan pätevyyden. Neljäntenä vuonna tehdään terveydenhoitotyön suuntaavat opinnot, jolloin perehdytään kaikkiin terveydenhoitajatyön osa-alueisiin eli äitiys- ja lastenneuvola, työterveyshuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ikääntyvien terveydenhoitotyö. Opinnot alkavat perusopinnoilla, joihin kuuluu opintoja ihmisen bio-psyko-sosiaaliseen olemukseen liittyen (anatomia, fysiologia, psykologia, yhteiskunnallinen ulottuvuus) sekä hoitotieteen ja hoitotyön perusasioita. Näiden opintojen jälkeen aletaan perehtymään hoitotyön eri osa-alueisiin.

Opinnot sisältävät myös paljon työharjoittelua. Itselläni sitä on ollut varsinaisissa hoitotyön ympäristöissä oikeilla työpaikoilla 12 neljän viikon jaksoa koko opintojen aikana ja lisäksi harjoitteluun kuuluvat myös niin sanotut training camp –jaksot, joita oli ensimmäisen kolmen vuoden aikana ja joilla harjoittelimme käytännön taitoja oppilaitoksessa ennen hoitotyön työpaikoille harjoitteluun lähtöä. Kaikki harjoittelu pakkani joissa olen ollut ovat olleet omalla tavallaan hyviä ja opettavaisia, sen vuoksi en pysty nimeämään mitään yksittäistä mieluisinta paikkaa. Yleisesti ottaen terveydenhoitajatyön työpaikat ovat luonnollisesti olleet kiinnostavimpia, mutta esimerkiksi mielenterveystyön harjoittelu oli myös monessa mielessä terveydenhoitajatyön näkökulmasta aivan erinomainen.

Kiinnostavaa alaa opiskellessa on aivan mahtavaa perehtyä asioihin ja saada lisää tietoa ja osaamista. Moneen asiaan olisin kyllä halunnut perehtyä vielä paremminkin, mutta kaikkea ei opiskelujen aikana ehdi tekemään. Toki opiskelu ei valmistumiseen suinkaan lopu. Lisäksi meillä oli aivan mahtava opiskeluryhmä, jonka kanssa oli hauska opiskella. Oli myös ilo seurata koko ryhmän ammatti-identiteetin kehittymistä.

Kun mietin paikkoja jonne terveydenhoitaja voi työllistyä, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen tavallisimmat vaihtoehdot eli sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työt eri toimintaympäristöissä. Lisäksi tutkinnolla saa valmiuksia työskennellä myös muissa esimerkiksi terveyden edistämiseen liittyvissä tehtävissä vaikkapa järjestöissä. Erilainen projektimuotoinen työ lienee myös melko yleistä. Hoitotyön työllistymismahdollisuudet ovat siis kaikkinensa mielestäni hyvät. Minun unelmana olisi työ, jossa pystyisin hyödyntämään aiemmissa liikuntatieteiden opinnoissa ja tässä terveydenhoitajakoulutuksessa saamiani valmiuksia sekä työkokemustani opettajana. Eli jotakin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, liikuntaan ja terveyden edistämiseen liittyvää, jossa ohjaaminen ja kouluttaminenkin olisivat jollakin tavalla mukana.

Terveydenhoitajan opinnoissa mielekkäintä on ollut perehtyminen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelu on erittäin käytännönläheistä, joten se antaa hyvät valmiudet työelämään. Opinnot myös antavat terveyden edistämistyössä tarvittavia tietoja ja taitoja. Teoriaopinnot ja käytännön harjoittelut puolestaan luovat perustaa niin käytännön taitoihin kuin ihmisen kohtaamiseenkin. Kuvailisin koulutusohjelman olevan Ihmisläheinen, monipuolinen, hyvin työllistävä sekä laadukkaan opetuksen tarjoava. Jos ihmisläheinen työ ja terveyden edistäminen kiinnostaa, terveydenhoitajan opinnot ovat hyvä vaihtoehto. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi ennen kaikkea laadukkaan opetuksen vuoksi ja koska tämä tuntuu olevan kehittymishaluinen oppilaitos.

 

- Minna Pohjanen, terveydenhoitajaopiskelija